Zasady i warunki

Ogólne warunki sprzedaży dla partnerów oraz Ogólne warunki handlowe dla klientów końcowych, w tym warunki gwarancji Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Niemcy

Preambuła

Poniższe warunki sprzedaży i prowadzenia działalności gospodarczej stanowią wszystkie warunki umowne, które firma Xometry Europe GmbH z Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn, zarejestrowana w rejestrze handlowym B Sądu Okręgowego w Monachium pod numerem HRB256172, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Dmitrija Kafidowa (zwaną dalej „XOMETRY”) stosuje odpowiednio do swoich klientów.

Poniższe warunki handlowe obowiązują w wersji niemieckojęzycznej. Tłumaczenie na język angielski lub jakiekolwiek inne tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.

1. Warunki sprzedaży

1. Zakres i partnerzy umowni

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i prowadzenia działalności (zwane dalej „OW”) mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę produktów i usług związanych z produkcją indywidualnie wytwarzanych części (tj. elementów, które nie podlegają rozkładowi na mniejsze elementy) wyprodukowane z metali, polimerów lub innych materiałów (zwanych dalej „Produktem” lub „Produktami”), które XOMETRY dostarcza swoim partnerom umownym.

Niniejsze warunki stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych przez XOMETRY z jej partnerami umownymi na dostawę lub wykonanie produktów, nawet jeśli nie zostały one ponownie uzgodnione oddzielnie.

1.2 Partnerami umownymi XOMETRY stają się zarówno konsumenci w rozumieniu § 13 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego), jak i korporacje w rozumieniu przedsiębiorczym § 14 BGB.

1.3 W kontekście niniejszych OW, dodatkowe i/lub inne ustalenia są czasami stosowane w przypadku sprzedaży do korporacji i dotyczą wyłącznie wyżej wymienionych korporacji.

1.4 Niniejsze OW mają zastosowanie do wszystkich (przyszłych) dostaw i usług świadczonych przez XOMETRY na rzecz jej partnerów umownych, wyłącznie w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy.

1.5 W przypadku korporacji zastosowanie mają również następujące zasady:

1.5.1 Warunki zakupu i działalności partnerów umownych nie mają zastosowania, nawet jeśli XOMETRY nie kwestionuje ich ważności pod żadnym względem.

1.5.2 Zgodnie z sekcją I. 5.1 wyłączenie ma zastosowanie również, jeśli XOMETRY odnosi się do pisma, które zawiera lub odnosi się do warunków firmy lub strony trzeciej.

1.6 Partnerzy umowni mogą kontaktować się z obsługą klienta XOMETRY w przypadku pytań, reklamacji i skarg za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem help@xometry.eu. XOMETRY odpowie na wszelkie takie pytania, roszczenia i skargi od swoich partnerów umownych w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.

2. Wycena i zawarcie umowy

2.1 Partner umowny może poprosić XOMETRY o wycenę. Aby poprosić o wycenę, można wysłać wiadomość e-mail na adres enquiry@xometry.eu lub też skorzystać z internetowego narzędzia wyceny na naszej stronie www.xometry.eu. Do zapytania należy dołączyć rysunki lub pliki modelu 3D produktu, który ma być wyprodukowany, w dowolnym powszechnie stosowanym formacie pliku. Rozmiar pliku nie może przekraczać 25 MB.

2.2 Na podstawie zapytania XOMETRY przedstawi wycenę partnerowi umownemu. XOMETRY będzie związana tą ofertą przez siedem (7) dni kalendarzowych. Partner umowny jest uprawniony do zaakceptowania oferty w tym terminie. Data i godzina, w której firma XOMETRY zostanie powiadomiona, że strona umowy akceptuje wycenę, określa, czy ten okres czasu został dotrzymany. Umowa produkcyjna wchodzi w życie, gdy partner umowny zaakceptuje wycenę, a XOMETRY potwierdzi tę akceptację odpowiednim potwierdzeniem zamówienia. Akceptowane są wyłącznie oferty bez jakichkolwiek zmian po stronie partnerów umownych. Po otrzymaniu akceptacji wyceny, XOMETRY może w ciągu 3 dni roboczych przesłać partnerowi pisemne potwierdzenie zamówienia, które stanowi zawarcie umowy. Niezależnie od § 150 ust. 2 BGB, każda inna forma akceptacji jest uważana za nowe zapytanie w rozumieniu punktu I. 1. XOMETRY odpowie na to nowe zapytanie, stworzy nową wycenę i prześle ją do partnera umownego.

2.3 Partner umowny może wyrazić zgodę na wycenę w dowolnej formie, ale zawsze co najmniej na piśmie. Nieograniczona ważność umowy jest potwierdzana podczas jej akceptacji.

2.4 Umowa nie zostanie zawarta, jeśli zapytanie partnera umownego dotyczy produkcji broni, części broni lub innych zabronionych produktów/materiałów, a partner umowny nie skontaktował się w tej sprawie z XOMETRY oddzielnie. Jeśli XOMETRY dowie się o tym dopiero podczas procesu produkcyjnego, produkcja zostanie natychmiast zatrzymana. W takich przypadkach partner umowny nie jest uprawniony do otrzymania produktu, a XOMETRY będzie starać się odzyskać wszystkie poniesione koszty.

2.5 Dodatkowo lub w odstępstwie od tego, do korporacji mają zastosowanie następujące zasady: Oferta jest ważna przez siedem (7) dni kalendarzowych w celu ewentualnych dalszych zleceń ze strony Partnera Umowy.

2.6 Po przeprowadzeniu analizy technicznej w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia oferty, XOMETRY może stwierdzić, że w ich sieci producentów (zwanych dalej „Partnerami”) nie ma odpowiednich środków technicznych do wytworzenia danego produktu i może wycofać się z umowy bez zwrotu kosztów należnych partnerowi umownemu.

2.7 Jeżeli zaistnieje  potrzeba udzielenia  wyjaśnienia po analizie technicznej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania akceptacji oferty przez partnera umownego, XOMETRY zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy produktu o czas potrzebny na udzielenie wyjaśnienia. Partner umowny jest zobowiązany pomóc w kwestii wszelkich takich wyjaśnieniach.

3. Produkcja na podstawie umowy

3.1 Partner umowny ma świadomość, że XOMETRY nie wykonuje samodzielnie zleconej produkcji, ale powierza produkcję innym, pozornie odpowiednim producentom (zwanym dalej „Partnerem(ami)”).

3.2 XOMETRY ma prawo zlecać różnym partnerom wytwarzanie produktów wymaganych w celu realizacji zamówienia.

3.3 XOMETRY nie ma obowiązku powiadamiania partnera umownego o tej kwestii. Partner umowny wyraźnie wyraża zgodę na to,, że produkcja będzie mieć miejsce za pośrednictwem wyznaczonego partnera (partnerów). Rysunki i plany dostarczone przez partnera umownego przy składaniu zamówienia mogą zostać udostępniane partnerowi (partnerom).

3.4 XOMETRY i/lub partner (partnerzy) ma prawo do zmiany szczegółów technicznych rysunków i plików 3D dostarczonych przez partnera umownego, o ile jest to konieczne w celu produkcji zleconego produktu. Dotyczy to zwłaszcza zmiany różnych etapów pracy w procesie produkcyjnym.

3.5 Własność i/lub prawa autorskie partnera umownego dotyczą zamówień, umów oraz informacji, projektów, zdjęć, obliczeń, opisów i innych dokumentów udostępnionych XOMETRY. XOMETRY nie będzie udostępniać ich osobom trzecim, ujawniać, wykorzystywać wewnętrznie lub za pośrednictwem osób trzecich ani ich powielać bez uzyskania wyraźnej zgody. Nie obejmuje to zapewnienia dostępu do ekspertów w celu przygotowania wyceny zgodnie z definicją w Sekcji I. 2, jak również dostępu do partnerów i jakiejkolwiek reprodukcji.

3.6 Firma XOMETRY nie będzie udostępniać danych, takich jak nazwy firmy, adresy, kraj itp. poszczególnym partnerom lub różnym partnerom, którym zlecono produkcję produktów, bez zawarcia odrębnej umowy.

4. Ceny i koszty wysyłki

4.1 Ceny w wycenach zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT.

4.2 Miejscem wykonania jest zasadniczo magazyn XOMETRY przy Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (zwany dalej „Zakładem”).

4.3 O ile w potwierdzeniu zamówienia nie ustalono inaczej, za opakowanie i wysyłkę na inny adres zostaną naliczone dodatkowe koszty wysyłki.

4.4 Dodatkowo lub w odstępstwie od tego, do korporacji zastosowanie mają następujące zasady:

4.4.1 W przypadku wykonawców ceny są cenami loco fabryka plus fracht, podatki, cła, składki ubezpieczeniowe i inne koszty zewnętrzne, chyba że w potwierdzeniu zamówienia potwierdzono inaczej.

4.4.2 Jeśli koszty podatków, ceł, frachtu, składek ubezpieczeniowych lub innych kosztów zewnętrznych wzrosną cztery (4) tygodnie po zawarciu umowy i koszty te będą uwzględnione w uzgodnionej cenie dla korporacji lub w przypadku pojawienia się nowych opłat, XOMETRY jest uprawnione do zmiany ceny na cenę odpowiadającą tej kwocie.

4.4.3 Ponadto XOMETRY zastrzega sobie prawo do podwyższenia uzgodnionej ceny dla ilości zamówień oczekujących na dostawę w wyniku zmian w surowcach i/lub sytuacji ekonomicznej lub okoliczności, w których produkcja i/lub zakup danego produktu jest znacznie droższy niż w momencie zawierania umów cenowych. W takich przypadkach korporacja może anulować wszelkie zamówienia, których dotyczy wzrost ceny w ciągu czterech (4) tygodni od otrzymania powiadomienia.

4.4.4 Ponadto XOMETRY ma prawo do podwyższenia wcześniej uzgodnionej ceny, jeśli czas dostawy zostanie opóźniony z któregokolwiek z powodów wymienionych w sekcji I.4.4.3, jeśli materiał lub metoda produkcji ulegną zmianie z powodu dokumentacji i/lub instrukcje przekazane XOMETRY przez korporację nie były zgodne z faktycznymi okolicznościami lub były niekompletne lub jeśli XOMETRY nie otrzyma informacji wymaganych do realizacji zamówienia na czas lub jeśli korporacja zmieni je następnie za obopólną zgodą XOMETRY, co spowoduje opóźnienie w dostawie.

5. Dostawa/Wysyłka/Przeniesienie ryzyka

5.1 Dostawa będzie realizowana na terenie Niemiec z fabryki. Jeżeli partnerzy umowni zażądają, aby dostawy były realizowane na wybrany przez nich adres za pomocą trasy wysyłki i/lub spedytora/przewoźnika, który został niezależnie wyznaczony przez XOMETRY, ryzyko przechodzi na partnera umownego z chwilą przekazania produktów do wysyłki spedytorowi lub przewoźnikowi.

Jeśli partner umowny nie powiadomi XOMETRY o swoim zamiarze samodzielnego odbioru produktów z fabryki przed dostawą, XOMETRY zakłada, że ​​ta klauzula została zaakceptowana przez partnera umownego. XOMETRY nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności.

5.2 W przypadku korporacji i pod względem miejsca dostawy, poniższe klauzule mają zastosowanie do Sekcji I. 45.1 i/lub w odstępstwie od Sekcji I. 5.2.1 i I. 5.2.2:

5.2.1 Jeśli dostawy są realizowane z Republiki Federalnej Niemiec do innych państw członkowskich UE, partner umowny musi przed dostawą poinformować XOMETRY o swoim numerze identyfikacyjnym VAT, który jest używany do opodatkowania zakupów dokonywanych w UE. Niezastosowanie się do tego oznacza, że ​​partner umowny ponosi odpowiedzialność za wszelkie ustawowe opłaty VAT poniesione przez XOMETRY za dostawy oprócz uzgodnionej ceny zakupu.

5.2.2 W przypadku fakturowania dostaw z Republiki Federalnej Niemiec do innych państw członkowskich UE należy przestrzegać przepisów dotyczących podatku VAT w danym państwie członkowskim odbiorcy, pod warunkiem, że partner umowny jest zarejestrowany do zapłaty podatku VAT w innym państwie członkowskim UE lub XOMETRY jest zarejestrowana w państwie członkowskim odbiorcy do zapłaty podatku VAT.

5.2.3 W przypadku wysyłki dostaw z Republiki Federalnej Niemiec do innych krajów spoza UE, partner umowny poinformuje XOMETRY o numerze taryfowym i zamierzonym zastosowaniu produktu w ciągu 2 dni od momentu zaakceptowania wyceny pocztą elektroniczną na adres service@xometry.eu.

5.2.4 W przypadku fakturowania dostaw z Republiki Federalnej Niemiec do innych krajów członkowskich UE, partner umowny jest zobowiązany przesłać do XOMETRY podpisane dokumenty potwierdzające dostawę (np. dowód odbioru, świadectwa dostawy itp.) w ciągu 3 dni roboczych od odbiór towaru do XOMETRY pocztą elektroniczną na adres service@xometry.de.

5.3 Z wyjątkiem przypadków, w których określony okres lub termin dostawy został uzgodniony na piśmie, dostawy zostaną zrealizowane lub wysłane tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu jednego (1) do trzech (3) tygodni po otrzymaniu płatności za pozycje dostępne natychmiast.

5.4 W przypadku korporacji, w odstępstwie od sekcji I. 5.3 obowiązują następujące zasady:

5.4.1 Terminy dostaw, które nie zostały wyraźnie uzgodnione, są wyłącznie umowami niewiążącymi. W przypadku wiążących umów dotyczących terminów dostaw, wchodzą one w życie w dniu potwierdzenia zamówienia.

5.4.2 Te terminy dostawy mają zastosowanie wyłącznie po terminowym wyjaśnieniu wszystkich szczegółów zamówienia i terminowym wypełnieniu wszystkich zobowiązań korporacji, takich jak dostarczenie wszystkich oficjalnych zaświadczeń, dowodu kredytu i gwarancji lub spłaty rat.

5.4.3 Przestrzeganie terminów i godzin dostaw podlega loco fabryka lub loco magazyn. Jeżeli towar nie może zostać wysłany i XOMETRY nie ponosi za to odpowiedzialności. Terminy dostawy uważa się za dotrzymane w momencie wysłania powiadomienia o gotowości towaru do wysyłki.

5.4.4 Niezależnie od możliwych ram czasowych dostawy, zobowiązanie XOMETRY do dostawy podlega prawidłowej i terminowej dostawie od naszych własnych dostawców, chyba że nieprawidłowe lub opóźnione dostarczenie dostaw jest spowodowane przez XOMETRY.

5.5 Jeżeli transport na zamierzonej trasie lub do zamierzonego miejsca w zamierzonym czasie stanie się niemożliwy lub znacznie utrudniony bez winy XOMETRY, XOMETRY ma prawo do wyboru alternatywnej trasy dostawy.

5.6 W przypadku korporacji, oprócz sekcji I.5.5, XOMETRY ma również prawo dostarczyć produkty do innej lokalizacji; korporacja ponosi odpowiedzialność za dodatkowe poniesione koszty. Korporacja będzie miała możliwość wniesienia sprzeciwu, zanim XOMETRY postąpi w ten sposób.

5.7 Jeżeli firma XOMETRY może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub dostawa stanie się niemożliwa i nie wynika to z umyślnego lub rażącego niedbalstwa XOMETRY, odpowiedzialność za szkody jest wykluczona, z wyjątkiem szkód wynikających z utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

5.8 Jeśli opóźnienia w dostawie są spowodowane siłą wyższą, za którą XOMETRY nie ponosi odpowiedzialności, czas dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Dotyczy to również wystąpienia zdarzeń związanych z siłą wyższą podczas wcześniejszego opóźnienia. Uznaje się, że siła wyższa obejmuje walutę, politykę handlową i inne suwerenne środki, strajki, lokauty nie spowodowane przez XOMETRY (np. pożar, uszkodzenie maszyn lub rolek, brak surowców lub dostaw energii), utrudnienia w ruchu drogowym, opóźnienia w imporcie/odprawę celną oraz wszelkie inne okoliczności nie spowodowane przez XOMETRY, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę. Nie ma znaczenia, czy takie okoliczności zaistnieją w XOMETRY, u jakiegokolwiek partnera lub dostawcy. Partner umowny zostanie o tym bez zbędnej zwłoki poinformowany. Jeżeli przyczyna trwania opóźnienia trwa dłużej niż cztery (4) tygodnie lub, w przypadku korporacji, dłużej niż cztery (4) miesiące po zawarciu umowy, każda ze stron może odstąpić od umowy.

5.9 Z chwilą przekazania produktu spedytorowi lub przewoźnikowi, ale najpóźniej w momencie, gdy produkty opuszczają fabrykę, ryzyko, w tym ryzyko przejęcia, nawet w przypadku, gdy ma zastosowanie przewóz opłacony z góry i bezpłatna dostawa do domu, przechodzi na partnera umownego. Wyłącznie na podstawie odrębnej umowy XOMETRY ubezpieczy przesyłki na żądanie i na koszt partnera umownego. Obowiązek i koszty rozładunku dostaw przez spedytora lub przewoźnika ponosi partner umowny.

5.10 Poniższe postanowienia w tej sekcji mają zastosowanie wyłącznie w przypadku korporacji:

5.10.1 Jeśli jest to zwyczajowe, produkt(y) są dostarczane w opakowaniu. XOMETRY zapewni opakowanie i podejmie niezbędne kroki w celu ochrony i/lub zabezpieczenia przesyłek na koszt korporacji. Opakowania zostaną przewiezione z powrotem do magazynu XOMETRY. XOMETRY nie ponosi odpowiedzialności za koszty transportu zwrotnego lub utylizacji opakowań przez korporację.

5.10.2 XOMETRY ma prawo do dokonywania dostaw częściowych w rozsądnym zakresie. Zwiększone lub zmniejszone liczby dostaw wynikających z umowy są dopuszczalne zgodnie ze standardową praktyką branżową.

5.10.3 Jeżeli partner umowny nie określi oddzielnego adresu dostawy przed dostawą, jak określono w punkcie 5.1, za adres dostawy przyjmuje się zarejestrowaną lokalizację partnera umownego.

6. Kontrola odbiorcza

6.1 Jeżeli uzgodniono kontrolę odbiorczą, może ona odbyć się w zakładzie wyłącznie bezpośrednio po zgłoszeniu gotowości do odbioru. Partner umowny ponosi koszty związane z odbiorem przez personel oraz koszty odbioru materiału na podstawie cennika XOMETRY lub cennika zakładu dostarczającego.

6.2 Jeśli nie z winy XOMETRY uzgodniona kontrola jest opóźniona lub niekompletna, XOMETRY ma prawo do wysłania towarów bez uprzedniej kontroli lub, na koszt i ryzyko partnera umownego, w celu ich przechowania i zafakturowania towarów.

7. Płatność

7.1 Płatności dokonuje się przelewem bankowym lub w inny sposób. Partner umowny ponosi koszty przelewów płatniczych. O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności wynosi dziesięć (10) dni od dostawy do partnera umownego. Za zwłokę uznaje się termin 10 dni od terminu płatności i otrzymania faktury/harmonogramu płatności.

7.2 Dodatkowo lub w odstępstwie od tego, do korporacji mają zastosowanie następujące zasady:

7.2.1 W przypadku uzgodnionego rabatu gotówkowego, dotyczy on tylko wartości faktury z wyłączeniem kosztów wysyłki i zostanie przyznany tylko wtedy, gdy korporacja całkowicie zapłaciła wszystkie należne kwoty w momencie rabatu.

7.2.2 Jeśli firma XOMETRY zostanie poinformowana o jakichkolwiek okolicznościach, które w jej opinii mogą wpłynąć na zdolność kredytową korporacji, XOMETRY ma prawo odmówić zaległych dostaw lub wykonać je wyłącznie za zaliczką lub po zapewnieniu innego zabezpieczenia. W takich przypadkach firma XOMETRY jest również uprawniona do uznania wszystkich roszczeń należnych i płatnych na podstawie bieżących relacji biznesowych z korporacją, które nie podlegają przedawnieniu.

7.2.3 Jeśli termin płatności zostanie przekroczony lub w przypadku niewykonania zobowiązania, XOMETRY naliczy odsetki w wysokości dziewięciu (9) procent powyżej podstawowej stopy procentowej EBC, chyba że między XOMETRY a korporacją uzgodniono alternatywne stopy procentowe. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych zwłoką w płatności. Roszczenie XOMETRY o odsetki za zapadalność handlową zgodnie z § 353 HGB (niemiecki kodeks handlowy) wobec sprzedawców pozostaje niezmienione.

7.3 Partnerzy umowni są uprawnieni do dochodzenia dalszych praw do zatrzymania i potrącenia kwot tylko w zakresie, w jakim ich roszczenia wzajemne zostały prawnie udowodnione przez sąd lub są bezsporne lub zostały potwierdzone na piśmie przez XOMETRY.

7.4 Wyłącznie w przypadku korporacji, firma XOMETRY jest uprawniona do potrącenia wszelkich należności, do których korporacja, niezależnie od podstawy prawnej, jest uprawniona od XOMETRY. Dotyczy to również należności, które jedna ze stron zgodziła się uregulować w gotówce, a druga strona zgodziła się uregulować w formie weksla lub w inny sposób. W stosownych przypadkach należności te odnoszą się wyłącznie do salda. Jeżeli należności są wymagalne w różnych terminach, należności XOMETRY będą wymagalne nie później niż w terminie wymagalności zobowiązania XOMETRY i zostaną uregulowane z datą waluty.

7.5 XOMETRY może korzystać z usług firm windykacyjnych, prawników lub innych osób trzecich w celu zabezpieczenia płatności swoich należności. Należności XOMETRY z tytułu dostaw do partnerów umownych mogą zostać scedowane na osoby trzecie.

8. Zachowanie tytułu własności

8.1 Wszystkie dostarczone produkty pozostają własnością XOMETRY („Produkty zatrzymane”) do czasu dokonania pełnej płatności.

8.2 W przypadku korporacji, poza sekcją I.1 zastosowanie mają także następujące punkty:

Dostarczone produkty pozostają własnością XOMETRY do czasu pełnej zapłaty, w szczególności w odniesieniu do zaległych sald, do których firma XOMETRY jest uprawniona w ramach relacji biznesowej („Zatrzymane saldo”), a wszelkie roszczenia zgłoszone przez syndyka masy upadłości zrealizowane w całości. Dotyczy to również roszczeń przyszłych i warunkowych m.in. z kwitów odbioru, a także w przypadku płatności na specjalnie wyznaczone roszczenia. Zatrzymane saldo wygasa wraz ze spełnieniem wszystkich roszczeń, które pozostają otwarte w momencie płatności, a które wynikały z tytułu zachowania własności.

8.3 Przed przeniesieniem własności, odsprzedaż, najem, zastaw, cesja na zabezpieczenie, przetwarzanie lub przekształcenie jest niedozwolone bez wyraźnej zgody XOMETRY.

8.4 W przypadku korporacji, w odstępstwie od sekcji I.3 obowiązują następujące zasady:

8.4.1 Wytwarzanie i przetwarzanie zatrzymanego produktu jest wykonywane przez XOMETRY jako producenta w rozumieniu § 950 BGB i jest niewiążące. Za wytworzony i przetworzony produkt uważa się produkt zatrzymany w rozumieniu sekcji I.1, w stosownych przypadkach. Jeśli korporacja przetwarza, miesza lub łączy zatrzymany produkt z innymi produktami, firma XOMETRY będzie uprawniona do współwłasności nowego produktu proporcjonalnie do wartości faktury za zatrzymany produkt i inne wykorzystane towary. Jeśli własność XOMETRY wygaśnie z powodu zmieszania lub połączenia produktów, korporacja niezwłocznie przeniesie prawa własności na XOMETRY wraz z nowym produktem lub przedmiotem, do którego firma ta jest uprawniona zgodnie z wartością faktury za zatrzymany produkt i zatrzyma ten przedmiot dla XOMETRY nieodpłatnie. Prawa współwłasności XOMETRY są rozumiane jako zatrzymany produkt w rozumieniu Sekcji I.8.1.

8.4.2 Korporacja może sprzedać zatrzymany produkt wyłącznie w toku zwykłej działalności biznesowej zgodnie ze standardowymi OW o ile nie zalega z należnościami, a należności z tytułu odsprzedaży zostaną przeniesione do XOMETRY zgodnie z sekcją I. 3.

8.4.5. Korporacji nie przysługują żadne inne dyspozycje dotyczące zachowania tytułu własności produktu.

8.4.3 Należności z tytułu odsprzedaży zatrzymanego produktu, wraz z wszelkimi zabezpieczeniami, za pomocą których korporacja skompensowała roszczenia, zostają w ten sposób przeniesione na XOMETRY. Służą one jako zabezpieczenie w takim samym stopniu jak zatrzymany produkt. Jeśli zatrzymany produkt jest sprzedawany przez korporację wraz z innymi produktami niesprzedanymi przez XOMETRY, XOMETRY ma prawo do żądania kwot proporcjonalnych do wartości faktury za zatrzymany produkt i wartości faktury innych sprzedanych produktów. Zgodnie z sekcją I. 4.1, w przypadku sprzedaży produktów, do których XOMETRY posiada współwłasność, XOMETRY ma przydzielony udział w wierzytelności, który odpowiada udziałowi we współwłasności. Jeśli zatrzymany produkt jest wykorzystywany przez korporację do realizacji umowy o świadczenie usług, należności z tytułu umowy o świadczenie usług są z góry przypisane do XOMETRY w tym samym zakresie. XOMETRY niniejszym akceptuje przeniesienie tych praw.

8.4.4 Korporacja jest uprawniona do ściągania należności z tytułu odsprzedaży. Prawo to wygasa w przypadku odwołania przez XOMETRY, ale najpóźniej w przypadku zwłoki w płatności, braku zapłaty weksla lub wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. XOMETRY skorzysta z prawa do odstąpienia tylko wtedy, gdy po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie XOMETRY o płatność z tytułu tej lub innych umów z korporacją jest zagrożone z powodu braku wypłacalności korporacji. Na żądanie XOMETRY korporacja jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania swoich klientów o tym przypisaniu do XOMETRY oraz dostarczenia XOMETRY dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia windykacji.

8.4.5 Cesja wierzytelności z odsprzedaży nie jest dozwolona, ​​chyba że jest to cesja w drodze rzeczywistego faktoringu, o którym firma XOMETRY została poinformowana, a wpływy z faktoringu przekraczają wartość wierzytelności zabezpieczonej przez XOMETRY. Po uznaniu wpływów z faktoringu roszczenie XOMETRY jest płatne natychmiast.

8.4.6 Korporacja musi natychmiast poinformować XOMETRY o zajęciu lub niekorzystnych zdarzeniach związanych ze stronami trzecimi. Korporacja ponosi wszelkie koszty poniesione w związku z anulowaniem dostępu lub transportem powrotnym zatrzymanych produktów, chyba że są one pokrywane przez osoby trzecie.

8.4.7 Jeśli korporacja zalega z płatnością lub nie uhonoruje weksla w terminie, XOMETRY ma prawo do odebrania produktu z zachowaniem tytułu własności i, jeśli to konieczne, do wejścia na teren korporacji w tym celu w normalnych godzinach pracy. To samo dotyczy sytuacji, gdy po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie XOMETRY o płatność z tytułu tej lub innych umów z korporacją jest zagrożone z powodu braku wypłacalności korporacji. Postanowienia prawa upadłościowego pozostają nienaruszone.

8.4.8 Jeżeli wartość faktury istniejącego zabezpieczenia przekroczy zabezpieczone roszczenia, w tym roszczenia dodatkowe (odsetki, wyżej wymienione koszty), łącznie o więcej niż 50 procent, firma XOMETRY będzie zobowiązana do zwolnienia zabezpieczenia wybranego przez XOMETRY na żądanie korporacji.

9. Gwarancja jakości, certyfikaty

9.1 Kontrola jakości jest przeprowadzana przez XOMETRY. Odbywa się to zgodnie ze „stanem wiedzy technicznej” w momencie zawierania umowy.

9.2 Certyfikaty na wytworzone produkty będą wydawane i dostarczane wyłącznie na podstawie odrębnej umowy.

10. Gwarancja

10.1 Roszczenia partnera umownego wobec XOMETRY w przypadku wad są zasadniczo oparte na przepisach prawnych w ramach ustawowych okresów gwarancji, o ile nie występują odstępstwa od poniższych przepisów.

10.2 Szkody spowodowane niewłaściwą obsługą lub naruszeniem umowy przez partnera umownego podczas instalacji, podłączania, eksploatacji lub przechowywania nie stanowią podstawy do wniesienia roszczenia wobec XOMETRY.

10.3 Jeżeli roszczenia gwarancyjne są uzasadnione i zgłoszone w określonych ramach czasowych, XOMETRY może zdecydować o usunięciu wady lub dostarczyć produkt wolny od wad (późniejsze wykonanie). XOMETRY ma prawo do trzech (3) kolejnych prób wykonania w tym kontekście. Późniejsze wykonanie będzie uważane za niepowodzenie po tych próbach. W przypadku bezskuteczności kolejnych realizacji XOMETRY może odstąpić od umowy. Partner umowny nie jest uprawniony do usunięcia wady bez wyraźnej zgody i wiedzy XOMETRY, w tym zgody i uzgodnienia kosztów związanych z usunięciem wady.

10.4 Jeżeli partnerem umownym jest spółka działająca w charakterze klienta końcowego lub korporacji, a zamówienie zostało złożone dla jej działalności, w odstępstwie od sekcji I 1 obowiązują następujące zasady:

10.4.1 Istotne wady produktu muszą być zgłoszone na piśmie niezwłocznie, nie później niż siedem (7) dni po dostawie, za pomocą protokołu technicznego potwierdzającego takie roszczenie. Istotne wady, które pozostają nieodkryte w tym okresie przy nawet najdokładniejszych testach, muszą być zgłoszone na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu i wymagają natychmiastowego zaprzestania jakiejkolwiek produkcji lub przetwarzania. Ten pisemny raport musi być otrzymany nie później niż przed upływem uzgodnionego terminu lub przedawnienia.

10.4.2 Po uzgodnieniu przez partnera umownego kontroli przy odbiorze produktu, zgłoszenie wszelkich istotnych wad, które można było wykryć podczas rodzaju uzgodnionego przy odbiorze, jest wykluczone.

10.4.3 Roszczenia z tytułu wad wygasają po roku od otrzymania towaru.

10.5 O ile nie uzgodniono inaczej, firma XOMETRY nie zatwierdzi standardów jakości dotyczących dopasowania, zastosowania lub użyteczności wytworzonego produktu lub produktów w przypadku użycia z innymi elementami lub w innych elementach (np. grupach konstrukcyjnych lub montażowych). Wszelkie standardy jakości są zawsze oceniane indywidualnie dla każdego produktu.

10.6 Jeżeli wady zostaną wykryte przez partnera umownego, jest on zobowiązany do współpracy z XOMETRY w celu usunięcia takich wad (np. do niezwłocznego dostarczenia informacji technicznych, przygotowania wadliwych produktów do odbioru itp.)

10.7 O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie wadliwe części zostaną przygotowane do odbioru przez XOMETRY w ciągu 10 dni kalendarzowych od powiadomienia o wadzie (wadach) przez partnera umownego. Wymaga to również powiadomienia XOMETRY, gdy produkt jest gotowy do odbioru, w tym podania informacji o specyfikacjach produktu do odbioru.

11. Odpowiedzialność

11.1 XOMETRY ponosi odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie zobowiązań umownych i pozaumownych z powodu niemożności, opóźnienia, winy po stronie kontrahenta i czynów niedozwolonych – w tym działań kierownictwa XOMETRY i innych pomocników – w przypadkach intencji przestępczych i rażącego niedbalstwa. W zakresie, w jakim możliwe do zarzucenia zaniedbanie obowiązków wynika z drobnego zaniedbania, a wszelkie istotne zobowiązania umowne zostały naruszone w sposób zawiniony, odpowiedzialność XOMETRY za szkody jest ograniczona do przewidywalnej szkody, która zwykle występuje w porównywalnych przypadkach. Istotne zobowiązania umowne to te, które przyznają partnerom umownym prawa, które umowa musi przyznać zgodnie z jej treścią i celem, w szczególności obowiązki, których wypełnienie jest niezbędne do należytego wykonania umowy i na których partner umowny może zasadnie oczekiwać, że będzie mógł polegać.

11.2 Ograniczenia te nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności, w szczególności odpowiedzialności w zgodzie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadku utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

11.3 Z wyjątkiem sekcji I.1 i 11.2, odpowiedzialność XOMETRY jest wykluczona w inny sposób.

11.4 Powyższe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie do odpowiedzialności pracowników, urzędników, przedstawicieli i pełnomocników XOMETRY.

11.5 W przypadku klientów końcowych będących korporacjami obowiązuje przedawnienie. Dla klientów końcowych będących korporacjami, niezależnie od § 634a ust. 1 nr 3 BGB, ogólny termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad rzeczowych i prawnych wynosi jeden rok od dostawy. Jeżeli uzgodniono odbiór, przedawnienie rozpoczyna się z chwilą odbioru.

11.6 XOMETRY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie produktu, w tym dodatkowe koszty poniesione przez partnera umownego za dokonanie alternatywnych ustaleń dotyczących produkcji tego samego produktu.

12. Postanowienia końcowe

12.1 Obowiązujące prawo/sąd właściwy

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscem jurysdykcji jest Monachium.

12.2 Język umowy

Cała komunikacja związana z umową będzie odbywać się w języku niemieckim.

12.3 Polityka publikacyjna

XOMETRY zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć wyprodukowanego produktu zamówionego przez partnera umownego na stronach internetowych i kontach społecznościowych XOMETRY bez uprzedniego wniosku partnera umownego, jeśli na zdjęciu nie ma znaku towarowego (logo lub nazwy) ani nie jest on w żaden sposób czytelny na produkcie a sam produkt nie ujawnia jego zastosowania i funkcji. We wszystkich innych przypadkach XOMETRY będzie prosić partnera umownego o zgodę przed jakimikolwiek publikacjami.

12.4 Umowy dodatkowe/Forma pisemna

Ustne umowy pomocnicze nie mają zastosowania. Zmiany niniejszych OW wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również odstąpienia od wymogu dokonywania poprawek w formie pisemnej.

12.5 Nieważność poszczególnych klauzul

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych OW za nieważne nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku nieważnego postanowienia XOMETRY i odpowiedni partner umowny uzgodnią nowe postanowienie, które jest ekonomicznie jak najbardziej zbliżone do postanowienia niewykonalnego. To samo dotyczy wszelkich pominięć w umowie.

Newsletter Xometry

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze wskazówki dotyczące projektowania, artykuły na temat materiałów i procesów, aktualizacje produktów oraz zniżki na części: