Vilkår og betingelser

Generelle salgsbetingelser for partnere og generelle forretningsbetingelser for slutkunder inklusive garantibetingelser, Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Germany

Præambel – indledning

De følgende salgs- og forretningsbetingelser udgør alle kontraktmæssige betingelser, som Xometry Europe GmbH of Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn, registreret i handelsregister B i Munich District Court under HRB256172, med administrerende direktør Dmitry Kafidov (herefter nævnes som “XOMETRY”) benytter og gælder i overensstemmelse med sine kunder.

Følgende vilkår og betingelser er gyldige i den tyske version. Den engelske eller enhver anden oversættelse er kun til orientering.

I. Vilkår og betingelser for salg

1. Omfang og kontrakt-baserede partnere

1.1  Disse følgende generelle salgs- og forretningsbetingelser (herefter nævnt som “GTC’er”) gælder for alle kontrakter om levering af produkter og tjenester i forbindelse med produktion af individuelt fremstillede enheder (dvs. elementer, der ikke nedbrydes til en mindre mængde i meningsmæssig betydning) fremstillet af metaller, polymerer eller andre materialer (herefter nævnt som “Produkt” eller “Produkter”), som Xometry leverer til sine kontrakt-baserede partner.

Disse vilkår og betingelser udgør en integreret del af alle kontrakter indgået af XOMETRY med sine kontrakt-baserede partnere om levering eller ydeevne af produkter, også selvom de ikke er særskilt aftalt igen.

1.2 XOMETRYs kontrakt-baserede partnere bliver både forbrugere i henhold til § 13 BGB (den tyske lov) og virksomheder iværksættermæssig forstand i henhold til § 14 of BGB.

1.3 Inden for rammerne af disse GTC’er træffes der lejlighedsvis supplerende og/eller andre ordninger i tilfælde af salg til selskaber, som udelukkende gælder for de førnævnte selskaber.

1.4 Nærværende GTC’er gælder for alle fremtidige leverancer og tjenester leveret af XOMETRY til dets kontakt-baserede partnere, udelukkende under den version, der er gældende på tidspunktet for kontraktindgåelsen.

1.5 For selskaber gælder følgende også:

1.5.1 Kontraktpartnernes vilkår og betingelser for køb og forretning gælder ikke, selv om XOMETRY ikke bestrider deres gyldighed, uanset hvad.

1.5.2 I overensstemmelse med afsnit I. 5.1, gælder udelukkelsen også, hvis XOMETRY henviser til et brev, der indeholder eller henviser til vilkår og betingelser for virksomheden eller en tredjepart.

1.6 Kontrakt-baserede partnere kan kontakte XOMETRY kundeservice for spørgsmål, krav og klager via e-mail på help@xometry.eu. XOMETRY bestræber sig efter at svare sådanne spørgsmål, krav og klager fra sine kontrakt-baserede partnere inden for 3 (tre) arbejdsdage.

2. Tilbud og kontraktindgåelse

2.1 Kontraktpartneren kan anmode XOMETRY om et tilbud. For at anmode om et tilbud kan du enten sende os en e-mail på enquiry@xometry.eu eller benytte vores online tilbudsværktøj på vores side www.xometry.eu. Anmodningen skal sendes med tegninger eller 3D-modelfiler af produktet, der skal fremstilles i et almindeligt filformat. Filstørrelsen må ikke overstige 25 MB.

2.2 Baseret på anmodningen vil XOMETRY give et tilbud til den kontakt-baserede partner. XOMETRY er bundet af dette tilbud i syv (7) kalenderdage. Kontraktpartneren er berettiget til at acceptere tilbuddet inden for denne frist. Datoen og tidspunktet, hvor XOMETRY får besked om, at aftaleparten accepterer tilbuddet, afgør, om denne frist er blevet overholdt. Produktionsaftalen træder i kraft, når kontraktpartneren accepterer tilbuddet, og når XOMETRY bekræfter denne accept med en tilsvarende ordrebekræftelse. Kun tilbud uden ønskede ændringer fra kontraktpartnere anses for accept. Efter modtagelse af tilbudsaccept kan XOMETRY sende en skriftlig ordrebekræftelse til kontraktpartneren inden for 3 (tre) arbejdsdage, og herved indgår kontrakten. Uanset § 150 stk. 2 BGB, skal enhver anden form for accept anses for at være en ny anmodning i en betydning i afsnit I. 1. XOMETRY vil besvare denne nye anmodning, oprette et tilbud og sende det til den kontrakt-baserede partner.

2.3 Kontraktpartneren kan meddele sin accept af tilbuddet i enhver form, dog altid skriftligt som minimum. Den ubegrænsede kontrakt-baserede kapacitet bekræftes ved accept.

2.4 En kontrakt indgås ikke, hvis kontraktpartnerens anmodning vedrører våben, dele af våben eller andre forbudte produkter/materialer, og kontraktpartneren ikke særskilt har kontaktet XOMETRY herom. Hvis XOMETRY først bliver opmærksom på dette under produktionsprocessen, stoppes produktionen øjeblikkeligt. I sådanne tilfælde er kontraktpartneren ikke berettiget til levering af produktet, og XOMETRY skal søge at få dækket alle afholdte omkostninger.

2.5 Herudover eller i afvigelse herfra gælder følgende for selskaber:

Tilbuddet er gyldigt i syv (7) kalenderdage med henblik på eventuelle yderligere bestillinger fra kontrakt-partneren.

2.6 Efter en teknisk undersøgelse inden for 3 (tre) arbejdsdage efter modtagelse af accept af tilbuddet, kan XOMETRY fastslå, at der ikke er egnede tekniske midler til rådighed til at fremstille produktet inden for deres netværk af producenter (som følgende benævnt (“Partnere”) og kan trække sig fra kontrakten uden refusion af omkostninger til kontraktpartneren.

2.7 Hvis der er behov for yderligere afklaring efter en teknisk undersøgelse opstår inden for 3 (tre) arbejdsdage efter modtagelse af accept af tilbuddet fra kontraktpartneren, forbeholder XOMETRY sig retten til at forlænge leveringstiden for produktet med den tid, det tager at afklare dette. kontraktpartneren er forpligtet til at bistå med sådanne afklaringer.

3. Kontraktfremstilling

3.1 Kontraktpartneren er bekendt med, at XOMETRY ikke selv udfører den aftalte fremstilling, men snarere overlader andre kvalificerede og egnede producenter (herefter nævnt som “Partner(e)”).

3.2 XOMETRY er berettiget til at lade flere (forskellige) partnere fremstille de produkter, der er nødvendige for at opfylde en ordre.

3.3 XOMETRY er ikke forpligtet til at underrette kontraktpartneren herom. Kontraktpartneren accepterer udtrykkeligt, at produktionen udføres af den eller de udpegede partnere. De tegninger og planer, som kontraktpartneren har fremlagt efter namodning, kan deles med partner(e).

3.4 XOMETRY og/eller partneren/partnerne er berettiget til at ændre tekniske detaljer i tegninger og 3D-filer leveret af kontraktpartneren, i det omfang det er nødvendigt for produktionen af det bestilte produkt. Dette vedrører især ændring af forskellige arbejdstrin i processen.

3.5 Kontraktpartnerens ejendoms- og/eller ophavsrettigheder gælder for ordrer, kontrakter samt oplysninger, design, billeder, beregninger, beskrivelser og andre dokumenter, der stilles til rådighed for XOMETRY. XOMETRY må ikke gøre dem tilgængelige for tredjeparter eller reproducere dem uden at indhente udtrykkeligt samtykke. Dette omfatter ikke at give adgang til eksperter med det formål at udarbejde et tilbud som defineret i afsnit I. 2 samt til partnere og enhver gengivelse i denne sammenhæng.

3.6 Uden indgåelse af en særskilt aftale vil XOMETRY ikke dele oplysninger såsom firmanavne, adresser, land osv. til individuelle partnere eller forskellige partnere, som har fået til opgave at producere produkterne.

4. Priser og forsendelsesomkostninger

4.1 Priserne på tilbud er inklusiv gældende lovpligtig moms.

4.2 Udførelsesstedet er i princippet XOMETRY-lageret i Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (herefter nævnt som “Fabrikken“).

4.3 Medmindre andet er bekræftet i ordrebekræftelsen, vil der blive opkrævet ekstra forsendelsesomkostninger for pakning og forsendelse til anden adresse.

4.4 Herudover eller i afvigelse herfra gælder følgende for selskaber:

4.4.1 For entreprenører er priserne eks. fragt, skatter, told, forsikringspræmier og andre eksterne omkostninger medmindre andet er bekræftet i ordrebekræftelsen.

4.4.2 Hvis omkostningerne stiger i forhold til skatter, told, fragt, forsikringspræmier eller andre eksterne omkostninger 4 (fire) uger efter indgåelsen af kontrakten, og disse omkostninger er inkluderet i den aftalte pris for selskaber, eller hvis der skulle opstå nye gebyrer, er XOMETRY berettiget til en prisændring svarende til det tilsvarende beløb.

4.4.3 Ydermere forbeholder XOMETRY sig ret til at forhøje den aftalte pris for bestillingsmængder, der stadig afventer levering som følge af ændringer i råvare- og/eller økonomiske forhold eller omstændigheder, hvor produktion og/eller indkøb af det pågældende produkt, viser sig at være væsentligt dyrere end på tidspunktet for aftalen om prisen. I sådanne tilfælde kan selskabet annullere alle ordrer, der er påvirket af prisstigningen, inden for fire (4) uger efter meddelelsen.

4.4.4 Ydermere er XOMETRY berettiget til at forhøje den tidligere aftalte pris, hvis leveringstiden efterfølgende bliver forsinket af nogen af de afsnit I.4.4.3, nævnte årsager, hvis materialet eller produktionsmetoden ændres på grund af dokumentation og/eller instruktioner givet til XOMETRY af selskabet som ikke stemmer overens med de faktiske omstændigheder eller var ufuldstændige, eller hvis XOMETRY ikke modtager de nødvendige oplysninger for at opfylde ordren i tide, eller hvis selskabet efterfølgende ændrer dem efter gensidig aftale med XOMETRY og derved forårsager en forsinkelse i leveringen.

5. Levering / Forsendelse / Overførsel af risiko

5.1 Levering skal ske inden for Tyskland fra fabrikken. Hvis kontraktpartnere anmoder om, at leverancer sker til en adresse efter eget valg ved hjælp af en forsendelsesrute og/eller fragtagent/transportør, der skal udpeges uafhængigt af XOMETRY, overføres risikoen til kontraktpartneren ved overdragelse af produkterne til forsendelsens agent eller transportør.

Hvis kontraktpartneren ikke giver XOMETRY meddelelse om sin hensigt om selv at afhente produkter fra fabrikken inden levering, antager XOMETRY, at denne klausul er accepteret af den kontrakt-baserede partner. Xometry påtager sig intet yderligere ansvar.

5.2 I tilfældet af selskaber og med hensyn til leveringsstedet gælder følgende paragraffer for afsnit I. 45.1 og/eller i afvigelse fra afsnit I. 5.2.1 ogI. 5.2.2:

5.2.1 Hvis leverancer udføres fra Forbundsreplublikken Tyskland til andre EU-medlemslande, skal kontraktpartneren forud for leveringen oplyse XOMETRY om sit momsregistreringsnummer, der bruges til beskatning af indkøb, som foretages inden for EU. Undladelse heraf betyder, at kontraktpartneren hæfter for eventuelle lovbestemte momsgebyrer, som XOMETRY pådrager sig for leverancer ud over den aftalte købspris.

5.2.2 Når fakturering ved leverancer fra Forbundsrepublikken Tyskland til andre EU-medlemslande skal momsbestemmelserne i det respektive modtagerland overholdes, forudsat enten at kontraktpartneren er registreret for betaling af moms i et andet EU-medlemsland, eller hvis XOMETRY er registreret i det modtagende medlemsland til betaling af moms.

5.2.3 Ved forsendelse af leverancer fra Forbundsrepublikken Tyskland til andre ikke EU-medlemslande skal kontraktpartneren informere XOMETRY om tarifnummeret og den påtænkte brug af produktet inden for 2 dage efter accept af tilbuddet via e-mail på service@xometry.eu.

5.2.4 Ved fakturering af leverancer fra forbundsrepublikken Tyskland til andre EU-lande er kontraktpartneren forpligtet til at sende det underskrevne leveringsbevis til XOMETRY (f.eks. modtagelse af varer, leveringscertifikater osv.) inden for 3 arbejdsdage efter modtagelsen af varer til XOMETRY via e-mail på email at service@xometry.eu.

5.3 Bortset fra tilfælde, hvor en fastsat frist eller dato er aftalt skriftligt, vil leverancer blive udført eller afsendt hurtigst muligt, dog senest en (1) til tre (3) uger efter modtagelse af betaling for varer, der er til rådighed pr. kort varsel.

5.4 For selskaber gælder følgende i afvigelse fra afsnit I. 5.3:

5.4.1 Leveringsdatoer, som ikke er udtrykkeligt aftalt, er udelukkende uforpligtende aftaler. For så vidt angår bindende aftaler om leveringstider, skal disse være i henhold til og på ordrebekræftelsesdatoen.

5.4.2 Disse leveringsperioder gælder kun i overenstemmelse med rettidig afklaring af alle detaljer om ordren og rettidig opfyldelse af alle selskabets forpligtelser, såsom levering af alle officielle certificeringer, bevis for kredit, garantier eller betaling af afdrag.

5.4.3 Overholdelse af leveringsdatoer og tider er underlagt producenterne og lagerbeholdning. Såfremt varerne ikke kan afsendes, og XOMETRY ikke kan holdes ansvarlig herfor, anses leveringstiden for opfyldt, når en meddelelse om, at varerne er klar til afsendelse, er afsendt.

5.4.4 Uanset mulige leveringstider er XOMETRYs leveringsforpligtelse underlagt korrekt og rettidig levering fra vores egne leverandører, medmindre den forkerte eller forsinkede levering af forsyninger er forårsaget af XOMETRY.

5.5 Hvis transport på den påtænkte rute eller til det påtænkte sted på det planlagte tidspunkt bliver umulig eller væsentligt vanskeligere uden skyld fra XOMETRYs, er XOMETRY berettiget til at vælge en alternativ leveringsrute.

5.6 I dette tilfælde og i forlængelse af afsnit I.5.5, er XOMETRY også berettiget til at levere til et andet sted; selskabet er ansvarlig for yderligere omkostninger. Selskabet vil få mulighed for at rejse eventuelle indsigelser, før XOMETRY fortsætter på denne måde.

5.7 Hvis XOMETRY kan holdes ansvarlig for leveringsforsinkelser, eller en levering bliver umulig, og dette ikke opstår på grund af forsæt eller grov uagtsomhed fra XOMETRY, er erstatningsansvaret udelukket, bortset fra skader som følge af tab af menneskeliv, kropsskader eller skader på sundhed.

5.8 Hvis leveringsforsinkelser skyldes force majeure, som XOMETRY ikke kan holdes ansvarlig for, forlænges leveringstiden tilsvarende. Dette gælder også for forekomsten af force majeure-begivenheder under en allerede eksisterende forsinkelse. Force majeure anses for at dække valuta, handelspolitik og andre suveræne foranstaltninger, strejker, lockouts, der ikke er forårsaget af XOMETRY (f.eks. brand, skade på maskiner, mangel på råmaterialer eller energiforsyninger), blokering af trafikveje, forsinkelse i import/fortoldning og andre forhold, der ikke er forårsaget af XOMETRY, og som gør leveringen væsentlig vanskeligere eller umulig. Det er uden betydning, om sådanne omstændigheder opstår hos XOMETRY eller hos partnere eller en leverandør. Kontraktpartneren vil blive informeret herom uden unødig forsinkelse. Hvis årsagen til forsinkelsens varighed varer længere end fire (4) uger eller, for selskabernes vedkommende, længere end fire (4) måneder efter kontraktens indgåelse, kan hver part træde tilbage fra kontrakten.

5.9 Ved overdragelse af produkt til fragtmand, dog senest når produkter forlader fabrikken, overgår risikoen, herunder risikoen for beslaglæggelse, og selv hvor forudbetalt fragt og fri huslevering gælder til kontraktpartneren. Kun ved særskilt aftale vil XOMETRY forsikre forsendelser på anmodning og bekostning af den kontraktlige partner. Forpligtelsen til og omkostningerne ved aflæsning af leverancer fra en fragtagent eller transportør afholdes af den kontraktlige partner.

5.10 Udelukkende begrænset til selskabet, gælder følgende endegyldigt under dette afsnit:

5.10.1 Hvis det er sædvanligt, skal produktet/produkterne leveres i emballage. XOMETRY vil levere emballage og tage de nødvendige steps til at beskytte og/eller sikre forsendelser på virksomhedens bekostning. Emballage vil blive taget tilbage til XOMETRYs lager. XOMETRY er ikke ansvarlig for omkostninger til returtransport eller for bortskaffelse af emballage fra selskabets side.

5.10.2 XOMETRY er berettiget til at foretage delleverancer i et rimeligt omfang. Forøgede eller reducerede leveringsmængder af den aftalte mængde er tilladt i overenstemmelse med standard praksis i branchen.

5.10.3 Hvis der ikke er angivet en særskilt leveringsadresse af kontraktpartneren før levering som angivet i afsnit 5.1, skal kontraktpartnerens registrerede adresse anses for leveringsadresse.

6. Accept

6.1 Såfremt der er aftalt et overtagelsessyn, må det først finde sted på fabrikken umiddelbart efter meddelelse om overtagelsesparathed. Kontraktpartneren står for udgifterne til omkostninger til materialeovertagelse på grundlag af XOMETRY-prislisten eller den leverede fabriks prisliste.

6.2 Hvis en aftalt inspektion uden skyld fra XOMETRY forsinkes eller er ufuldstændig, er XOMETRY berettiget til at sende varerne uden forudgående inspektion eller på kontraktpartnerens regning og risiko at opbevare dem og fakturere varerne.

7. Betaling

7.1 Betaling skal ske ved bankoverførsel eller på anden måde. Kontraktpartneren afholder omkostningerne ved betalingsoverførsler. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne ti (10) dage fra levering til kontraktpartneren. Kontraktpartneren anses for misligholdt efter 10 dage efter forfaldsdato og modtagelse af faktura/betalingsplan.

7.2 For selskaber gælder følgende i afvigelse fra afsnit I. 1 eller i tillæg til:

7.2.1 Ved eventuel aftalt kontantrabat vedrører denne kun fakturaværdien eksklusiv fragt og ydes kun, såfremt og i det omfang selskabet fuldt ud har betalt alle skyldige beløb på tidspunktet for rabatten.

7.2.2 Såfremt XOMETRY bliver gjort bekendt med omstændigheder, som efter deres opfattelse kan påvirke selskabets kreditværdighed, er XOMETRY berettiget til at nægte udestående leverancer eller kun udføre dem med forudbetaling eller stillelse af anden sikkerhed. I sådanne tilfælde er XOMETRY også berettiget til at anse alle krav for forfaldne og skyldige fra det aktuelle forretningsforhold med selskabet, som ikke er underlagt forældelsesfristen.

7.2.3 Hvis betalingsperioden overskrides eller i tilfælde af misligholdelse, vil XOMETRY opkræve renter med en sats på ni (9) procent over ECBs basisrentesats, medmindre alternative rentesatser er aftalt mellem XOMETRY og selskabet. Vi forbeholder os retten til at kræve yderligere skader forårsaget af betalingsmisligholdelse. XOMETRYs krav på kommerciel forfaldsrente som angivet i § 353 HGB (tysk handelslov) overfor handlende forbliver upåvirket.

7.3 De kontraktlige partnere er kun berettiget til at hævde en yderligere tilbageholdelsesret og modregning af beløb i det omfang, deres modkrav er blevet lovligt bevist af en domstol eller er ubestridte eller er blevet skriftligt anerkendt af XOMETRY.

7.4 Udelukkende i tilfælde af selskaber er XOMETRY berettiget til at modregne ethvert tilgodehavende, som selskabet, uanset det juridiske grundlag, er berettiget til hos XOMETRY. Dette gælder også for fordringer, som den ene part har indvilliget i at indfri ved veksel eller andet betalingsmiddel. Hvor det er relevant, vedrører disse tilgodehavender kun saldoen. Hvis fordringerne forfalder på forskellige datoer, skal XOMETRYs tilgodehavender forfalde senest ved udløbet af XOMETRYs hæftelse og afregnes på den gældende dato.

7.5 XOMETRY kan bruge inkassobureauer, advokater eller andre tredjeparter til at sikre betalingen af sine tilgodehavender. Tilgodehavender fra leverancer til kontraktlige partnere kan overdrages af XOMETRY til tredjepart.

8. Ejendomsforbehold

8.1 Alle leverede produkter forbliver XOMETRYs ejendom (“Retained Products“) indtil fuld betaling er sket.

8.2 For selskaber gælder følgende i forlængelse af I.1:

De leverede produkter forbliver XOMETRYs ejendom, indtil fuld betaling er foretaget, især med hensyn til udestående mellemværender, som XOMETRY er berettiget til inden for rammerne af forretningsforholdet (“Retained Balance“) og eventuelle krav fremsat af og eventuelle krav fra insolvensadministratoren er blevet imødekommet fuldt ud. Det gælder også fremtidige og betingede krav, f.eks. fra overtagelsessedler, og også hvis der betales på særligt udpegede krav. Denne tilbageholdte saldo udløber med afviklingen af alle krav, der stadig er åbne på betalingstidspunktet, som er resultatet af dette ejendomsforbehold.

8.3 Forud for overdragelsen af ejendomsretten er videresalg, leje, pantsætning, overdragelse som sikkerhed, forarbejdning eller omdannelse ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra XOMETRY.

8.4 For selskaber gælder følgende i afvigelse fra afsnit I.3:

8.4.1 Fremstilling og forarbejdning af det tilbageholdte produkt udføres af XOMETRY som producent i henhold til § 950 BGB og er uforpligtende. Det fremstillede of forarbejdede produkt anses for at være et tilbageholdt produkt i henhold til afsnit I. 1 hvor det er relevant. Hvis virksomheden behandler, blander eller kombinerer det tilbageholdte produkt med andre produkter, er XOMETRY berettiget til medejerskab af det nye produkt i forhold til fakturaværdien af det bevarede produkt og de øvrige anvendte varer. Hvis XOMETRYs ejerskab udløber på grund af blandingen eller kombinationen af produkter, skal selskabet straks overføre ejendomsretten til XOMETRY sammen med det nye lager eller den vare, som de er berettiget til i overenstemmelse med fakturaværdien af det bibeholdte produkt og skal opbevare varen til XOMETRY gratis. Medejerskabsrettighederne til XOMETRY anses for at være et bibeholdt produkt i henhold til afsnit I.8.1.

8.4.2 Selskabet må kun sælge det tilbageholdte produkt i forbindelse med almindelige forretningsaktiviteter under standard GTC’er, og så længe selskabet ikke er i misligeholdelse, og at tilgodehavender fra videresalget overføres til XOMETRY i overenstemmelse med afsnit I. 3.
8.4.5. Selskabet er ikke berettiget til andre dispositioner af ejendomsforbeholdsproduktet.

8.4.3 Tilgodehavender fra videresalg af det tilbageholdte produkt, sammen med alle sikkerhedsstillelser, som selskabet modregner i kravene, overdrages derved til XOMETRY. De tjener som sikkerhedsstillelse i samme omfang som det tilbageholdte produkt. Hvis det tilbageholdte produkt sælges af selskabet sammen med andre produkter, der ikke sælges af XOMETRY, er XOMETRY berettiget til at kræve beløb i forhold til fakturaværdien af det beholdte produkt og fakturaværdien af de øvrige solgte produkter. I overensstemmelse med afsnit I.4.1, såfremt der sælges produkter, som XOMETRY har medejerskab til, tillægges XOMETRY en andel af fordringer, der svarer til samejeandelen. Hvis det tilbageholdte produkt bruges af virksomheden til at opfylde en servicekontrakt, overdrages tilgodehavender fra servicekontrakten på forhånd til XOMETRY i samme omfang. XOMETRY accepterer hermed overdragelsen af disse rettigheder.

8.4.4 Selskabet er berettiget til at opkræve tilgodehavender fra videresalget. Denne ret til at inddrive udløber i tilfælde af tilbagekaldelse af XOMETRY, men senest i tilfælde af manglende betaling eller anmodning om indledning af insolvensbehandling. XOMETRY vil kun gøre brug af fortrydelsesretten, hvis det efter indgåelse af kontrakten viser sig, at XOMETRYs krav på betaling fra denne eller andre kontrakter med selskabets manglende solvens. Efter anmodning fra XOMETRY er selskabet forpligtet til straks at informere deres kunder om denne overdragelse til XOMETRY og til at give XOMETRY de nødvendige dokumenter til at udføre indsamlingen.

8.4.5 En overdragelse af fordringer fra videresalget er ikke tilladt, medmindre der er tale om en overdragelse i form af ægte factoring, som meddeles XOMETRY, og hvor factoring-provenuet overstiger værdien af de tilgodehavender, der er sikret af XOMETRY. Ved kreditering af factoring-provenuet skal XOMETRYs krav betales med det samme.

8.4.6 Virksomheden skal straks informere XOMETRY om et anfald eller uønskede hændelser relateret til tredjepart. Selskabet afholder alle omkostninger, der er forbundet med annullering af adgang eller til returtransport af de tilbageholdte produkter, medmindre de er dækket af tredjemand.

8.4.7 Hvis selskabet er i misligholdelse af betaling eller ikke overholder en faktura, når det forfalder, er XOMETRY berettiget til at tilbagetage det bevarede ejendomsprodukt og om nødvendigt at gå ind i selskabets lokaler med henblik herpå inden for almindelig åbningstid. Det samme gælder, hvis det efter aftalens indgåelse viser sig, at XOMETRYs krav på betaling fra denne eller andre kontrakter med selskabet er i fare på grund af selskabets manglende solvens. Bestemmelserne i insolvensstatutten forbliver upåvirket.

8.4.8 Hvis fakturaværdien af den eksisterende sikkerhedsstillelse overstiger de sikrede krav, inklusive andre tillæg som (renter, førnævnte omkostninger), med mere end 50 procent samlet set, er XOMETRY forpligtet til at frigive sikkerhed efter XOMETRYs valg efter selskabets anmodning.

9. Kvalitetssikring og certificeringer

9.1 Et kvalitetssikringstjek udføres af XOMETRY. Dette udføres i overensstemmelse med “state of the art at” tidspunktet for kontraktens indgåelse.

9.2 Certifikater for fremstillede produkter udstedes og udleveres kun efter særskilt aftale.

10. Garanti

10.1 Kontraktpartnerens krav om XOMETRY i tilfælde af mangler er i princippet baseret på lovbestemmelserne inden for de lovmæssige garantiperioder, i det omfang der ikke er afvigelser fra nedenstående regler.

10.2 Skader forårsaget af ukorrekt håndtering eller kontraktbrudsforanstaltninger fra kontraktpartnerens side under installation, tilslutning, drift eller opbevaring , udgør ikke grundlag for at rejse krav mod XOMETRY.

10.3 Hvis garantikravene er berettigede og fremsat inden for de givne tidsrammer, kan XOMETRY vælge at afhjælpe manglen eller at levere en fejlfri vare (efterfølgende ydelse). XOMETRY er berettiget til tre (3) efterfølgende præstationsforsøg i denne sammenhæng. Efterfølgende ydelse vil blive betragtet som fiasko efter disse forsøg. Hvis de efterfølgende præstationer ikke lykkes, kan XOMETRY trække sig fra kontrakten. Kontraktpartneren er ikke berettiget til at udbedre manglen uden XOMETRYs udtrykkelige samtykke og aftale, herunder samtykke og aftale om omkostninger forbundet med udbedring af manglen.

10.4 Hvis kontraktpartneren er et selskab i deres egenskab af slutkunde eller selskab og ordren er afgivet for deres virksomhed, gælder følgende i afvigelse fra afsnit I 1:

10.4.1 Materialefejl ved produktet skal meddeles skriftligt straks, senest syv (7) dage efter levering, ved hjælp af en teknisk rapport, der understøtter denne påstand. Væsentlige fejl, som forbliver uopdagede inden for denne periode med selv de mest omhyggelige undersøgelser, skal rapporteres skriftligt umiddelbart efter opdagelsen og kræver øjeblikkelig ophør af enhver fremstilling eller forarbejdning. Denne skriftlige rapport skal være modtaget senest ved udløbet af den aftalte frist eller forældelse.

10.4.2 Efter aftalepartnerens arrangerede overtagelseskontrol af produktet, er meddelelse om eventuelle væsentlige fejl, som kunne påvises under den type aftalte acceptkontrol ophørt.

10.4.3 Reklamationer for mangler forfalder et år efter varens modtagelse.

10.5 Medmindre andet er aftalt, vil XOMETRY ikke godkende kvalitetsstandarder vedrørende pasformen, anvendeligheden eller de fremstillede produkter, når de bruges sammen med andre enheder eller i andre emner (f.eks. konstruktions- eller montagegrupper). Eventuelle kvalitetsstandarder vurderes altid på produkt-basis.

10.6 Hvis defekter identificeres af kontraktpartneren, er de forpligtet til at samarbejde med XOMETRY for at afhjælpe sådanne mangler (f.eks. for at give teknisk information omgående, om at forberede defekte produkter til afhentning osv.)

10.7 Medmindre andet er aftalt, skal alle defekte dele klargøres, så XOMETRY kan afhente det inden for 10 kalenderdage efter meddelelsen om defekt(er) fra den kontraktlige partner. Dette kræver også, at XOMETRY underrettes, når produktet er klar til hævning, herunder oplysninger om specifikationer for produktet til afhentning.

11. Ansvar

11.1 XOMETRY kan kun holdes ansvarlig for misligholdelse af kontraktlige og ikke- kontraktlige forpligtelser på grund af umulighed, forsinkelse, fejl ved indgåelse af en kontrakt (culpa in contrahendo) og skadevoldende handlinger udført af XOMETRYs ledere og andre stedfortrædere, herunder – i tilfælde af menneskelig reel og grov uagtsomhed. I det omfang henførbar pligtforsømmelse er baseret på mindre uagtsomhed, og eventuelle væsentlige kontraktlige forpligtelser er blevet misligholdt, er XOMETRYs erstatningsansvar begrænset til den forudsigelige skade, som typisk opstår i sammenlignelige tilfælde. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er dem, der giver kontraktpartnerne de rettigheder, som kontrakten skal give i henhold til dens indhold og formål, især forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for korrekt gennemførelse af kontrakten, og som kontraktpartneren med rimelighed kan forvente at kunne stole på.

11.2 Disse begrænsninger gælder ikke for obligatoriske ansvar, især i henhold til den tyske produktansvarslov, i tilfælde af tab af menneskeliv, legemsbeskadigelse eller helbredsskade.

11.3 Med undtagelse af afsnit I. 1 og 11.2, er XOMETRYs ansvar ellers udelukket.

11.4 Ovenstående undtagelser og ansvarsbegrænsninger gælder også for XOMETRYs medarbejdere, embedsmænd, repræsentanter og stedfortrædende repræsentanters ansvar.

11.5 For slutkunder, der er selskaber, gælder forældelsesfristen. For slutkunder, der er selskaber, uanset § 634a stk. 1 nr. 3 BGB, er den almindelige forældelsesfrist for krav, der opstår som følge af materielle fejl og ejendomsmangler, et år fra levering. Hvis accept er aftalt, træder forældelsesfristen i kraft ved accept.

11.6 XOMETRY kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af en leveringsforsinkelse af produktet, herunder de ekstra omkostninger, som kontraktpartneren pådrager sig for alternative ordninger for produktionen af det samme produkt.

12. Afsluttende bestemmelser

12.1 Gældende lov/Domstolens jurisdiktion
Tysklands lovgivning er anvendt og gældende. I det omfang loven tillader det, er jurisdiktionsstedet Munich.

12.2 Kontraktsprog
Al kontraktrelateret kommunikation skal foregå på tysk.

12.3 Udgivelsespolitik
XOMETRY bevarer rettighederne til at offentliggøre billeder af det producerede produkt bestilt af kontraktpartner på XOMETRYs hjemmesider og sociale konti uden forudgående anmodning fra kontraktpartneren, hvis der ikke er et varemærke (logo eller navn) på billedet eller på nogen måde kan læses på produktet og selve produktet ikke afslører dets anvendelse og funktion. I alle andre tilfælde skal XOMETRY anmode om tilladelse fra en kontraktpartner før enhver offentliggørelse.

12.4 Tillægsaftaler / skriftlig formular
Mundtlige tillægsaftaler gælder ikke. Ændringer til disse GTC’er skal foretages skriftligt. Dette gælder også for at fravige kravet om skriftlige ændringer.

12.5 Ugyldighed af individuelle klausuler
Hvis individuelle bestemmelser i disse GTC’er anses for ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. I tilfælde af en ugyldig bestemmelse skal XOMETRY og den respektive kontraktlige partner aftale en ny bestemmelse, som er så økonomisk tæt som muligt på den ikke-gennemførlige bestemmelse. Det samme gælder for eventuelle kontraktmæssige udeladelser.

Xometry nyhedsbrev

Tilmeld dig for at få de seneste on-demand produktionstips: