Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro partnery a Všeobecné obchodní podmínky pro koncové zákazníky včetně záručních podmínek Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Německo

Preambule

Následující všeobecné obchodní podmínky představují veškeré smluvní podmínky, které společnost Xometry Europe GmbH se sídlem Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn, zapsaná v obchodním rejstříku B Okresního soudu v Mnichově pod číslem HRB256172, zastoupená jednatelem Dmitrijem Kafidovem (dále jen „XOMETRY“) používá a uplatňuje vůči svým zákazníkům.

Následující podmínky jsou platné v německém znění. Český nebo jiný překlad je uveden pouze pro informační účely.

I. Podmínky prodeje

1. Oblast působnosti a smluvní partneři

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dodávkách výrobků a služeb týkajících se výroby individuálně vyráběných dílů (tj. prvků, které nejsou rozložitelné na menší prvky ve významovém smyslu) vyráběných z kovů, polymerů nebo jiných materiálů (dále jen „výrobek“ nebo „výrobky“), které společnost XOMETRY poskytuje svým smluvním partnerům.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv, které společnost XOMETRY uzavírá se svými smluvními partnery na dodávku nebo plnění produktů, i když nejsou znovu samostatně sjednány.

1.2 Smluvní partneři společnosti XOMETRY se stávají jak spotřebiteli ve smyslu § 13 BGB (německého občanského zákoníku), tak obchodním společnostem v podnikatelském smyslu § 14 BGB.

1.3 V rámci těchto VOP se v případě prodeje obchodním společnostem příležitostně uzavírají doplňková a/nebo odlišná ujednání, která se vztahují výhradně na výše uvedené obchodní společnosti.

1.4 Tyto VOP se vztahují na všechny (budoucí) dodávky a služby poskytované společností XOMETRY jejím smluvním partnerům, a to výhradně ve znění platném v době uzavření smlouvy.

1.5 V případě obchodních společností platí rovněž následující:

1.5.1 Nákupní a obchodní podmínky smluvních partnerů se nepoužijí, i když XOMETRY v žádném případě nezpochybňuje jejich platnost.

1.5.2 V souladu s oddílem I. 5.1 se vyloučení použije také v případě, že XOMETRY odkazuje na dopis, který obsahuje nebo odkazuje na obchodní podmínky společnosti nebo třetí strany.

1.6 Smluvní partneři mohou kontaktovat zákaznický servis společnosti XOMETRY v případě dotazů, reklamací a stížností e-mailem na adrese help@xometry.eu. Společnost XOMETRY zodpoví všechny tyto dotazy, reklamace a stížnosti svých smluvních partnerů do 3 (tří) pracovních dnů.

2. Cenová nabídka a uzavření smlouvy

2.1 Smluvní partner může požádat společnost XOMETRY o cenovou nabídku. Žádost o cenovou nabídku můžete zaslat e-mailem na adresu enquiry@xometry.eu nebo použít webový nástroj pro cenovou nabídku na našich stránkách www.xometry.eu. K žádosti je třeba přiložit výkresy nebo soubory 3D modelu výrobku, který má být vyroben, v jakémkoli běžném formátu. Velikost souboru nesmí přesáhnout 25 MB.

2.2 Na základě žádosti poskytne společnost XOMETRY smluvnímu partnerovi cenovou nabídku. Společnost XOMETRY je touto cenovou nabídkou vázána po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Smluvní partner je oprávněn v této lhůtě cenovou nabídku přijmout. O tom, zda byla tato lhůta dodržena, rozhoduje datum a čas, kdy je společnosti XOMETRY oznámeno, že smluvní partner nabídku přijímá. Smlouva o výrobě nabývá účinnosti v okamžiku, kdy smluvní partner přijme cenovou nabídku a kdy společnost XOMETRY potvrdí toto přijetí odpovídajícím potvrzením objednávky. Za akceptaci se považují pouze nabídky bez požadovaných změn ze strany smluvních partnerů. Po obdržení akceptace cenové nabídky může společnost XOMETRY do 3 pracovních dnů zaslat smluvnímu partnerovi písemné potvrzení objednávky, čímž je smlouva uzavřena. Bez ohledu na § 150 odst. 2 BGB se jakákoli jiná forma akceptace považuje za novou poptávku ve smyslu oddílu I. 1. XOMETRY na tuto novou poptávku zareaguje, vytvoří novou nabídku a zašle ji smluvnímu partnerovi.

2.3 Smluvní partner může svůj souhlas s nabídkou vyjádřit jakoukoli formou, vždy však minimálně písemně. Neomezená smluvní kapacita je potvrzena okamžikem přijetí.

2.4 Smlouva nebude uzavřena, pokud se požadavek smluvního partnera týká výroby zbraní, částí zbraní nebo jiných zakázaných výrobků/materiálů a smluvní partner v této věci nekontaktoval společnost XOMETRY zvlášť. Pokud se o tom společnost XOMETRY dozví až v průběhu výrobního procesu, bude výroba okamžitě zastavena. V takových případech nemá smluvní partner nárok na dodání výrobku a společnost XOMETRY bude požadovat náhradu všech vzniklých nákladů.

2.5 Kromě toho nebo odchylně od toho platí pro obchodní společnosti následující:

Nabídka je platná po dobu sedmi (7) kalendářních dnů pro účely případných dalších objednávek smluvního partnera.

2.6 Společnost XOMETRY může po technickém přezkoumání do 3 pracovních dnů od přijetí nabídky zjistit, že v rámci své sítě výrobců (dále jen „partneři“) nemá k dispozici vhodné technické prostředky k výrobě výrobku, a může odstoupit od smlouvy bez náhrady nákladů, které náleží smluvnímu partnerovi.

2.7 Pokud se do 3 pracovních dnů po obdržení přijetí nabídky od smluvního partnera objeví potřeba vyjasnění po technické prohlídce, vyhrazuje si společnost XOMETRY právo prodloužit dodací lhůtu výrobku o dobu potřebnou k vyjasnění. Smluvní partner je povinen být při takovém vyjasnění nápomocen.

3. Smluvní výroba

3.1 Smluvní partner si je vědom, že společnost XOMETRY neprovádí smluvní výrobu sama, ale pověřuje výrobou jiné vhodné výrobce (dále jen „partner/partneři“).

3.2 Společnost XOMETRY je oprávněna pověřit různé (odlišné) partnery výrobou produktů potřebných ke splnění objednávky.

3.3 Společnost XOMETRY není povinna v této souvislosti informovat smluvního partnera. Smluvní partner výslovně souhlasí s tím, že výrobu provádí jmenovaný partner (jmenovaní partneři). Výkresy a plány poskytnuté smluvním partnerem při podání žádosti mohou být sdíleny s partnerem (partnery).

3.4 Společnost XOMETRY a/nebo partner/partneři jsou oprávněni měnit technické detaily výkresů a 3D souborů poskytnutých smluvním partnerem, pokud je to nezbytné pro výrobu objednaného výrobku. To se týká zejména změny různých pracovních kroků v procesu.

3.5 Vlastnická a/nebo kopírovací práva smluvního partnera se vztahují na objednávky, smlouvy, jakož i na informace, návrhy, obrázky, výpočty, popisy a další dokumenty, které byly společnosti XOMETRY poskytnuty. Společnost XOMETRY je nesmí zpřístupnit třetím stranám, zveřejnit, použít interně nebo prostřednictvím třetích stran nebo reprodukovat bez získání výslovného souhlasu. To se netýká zpřístupnění odborníkům za účelem vypracování nabídky, jak je definováno v oddíle I. 2, jakož i partnerům a jakékoli reprodukce v této souvislosti.

3.6 Bez uzavření zvláštní dohody nebude společnost XOMETRY poskytovat údaje, jako jsou názvy společností, adresy, země atd., jednotlivým partnerům nebo různým partnerům, kteří jsou pověřeni výrobou produktů.

4. Ceny a náklady na dopravu

4.1 Ceny v nabídkách jsou uvedeny včetně platné zákonné DPH.

4.2 Místem plnění je v zásadě sklad společnosti XOMETRY v Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (dále jen „továrna“).

4.3 Pokud není v potvrzení objednávky potvrzeno jinak, budou účtovány dodatečné náklady na balení a přepravu na jinou adresu.

4.4 Kromě toho nebo odchylně od toho platí pro obchodní společnosti následující:

4.4.1 V případě dodavatelů jsou ceny uvedeny bez DPH plus dopravné, daně, clo, pojistné a další externí náklady, pokud není v potvrzení objednávky potvrzeno jinak.

4.4.2 Pokud se čtyři (4) týdny po uzavření smlouvy zvýší náklady na daně, cla, přepravné, pojistné nebo jiné externí náklady a tyto náklady jsou zahrnuty v dohodnuté ceně pro společnosti nebo pokud se objeví nové náklady, má společnost XOMETRY právo na změnu ceny ve výši odpovídající této částce.

4.4.3 Společnost XOMETRY si dále vyhrazuje právo zvýšit dohodnutou cenu za objednané množství, které ještě nebylo dodáno, v důsledku změn v surovinové a/nebo ekonomické situaci nebo v případě, že se výroba a/nebo nákup daného výrobku výrazně prodraží oproti době, kdy byly uzavřeny dohody o ceně. V takových případech může společnost zrušit všechny objednávky, kterých se zvýšení ceny týká, do čtyř (4) týdnů od oznámení.

4.4.4 Společnost XOMETRY je dále oprávněna zvýšit dříve dohodnutou cenu, pokud se dodací lhůta dodatečně zpozdí z některého z důvodů uvedených v bodě I.4.4.3, pokud dojde ke změně materiálu nebo způsobu výroby, protože dokumentace a/nebo pokyny předané společnosti XOMETRY neodpovídaly skutečným okolnostem nebo byly neúplné, nebo pokud společnost XOMETRY neobdrží včas informace potřebné pro splnění objednávky, nebo pokud je společnost po vzájemné dohodě se společností XOMETRY dodatečně změní, a tím způsobí zpoždění dodávky.

5. Dodávka / přeprava / převod rizika

5.1 Dodávka se uskutečňuje na území Německa z výrobního závodu. Pokud smluvní partneři požadují, aby dodávky byly prováděny na adresu podle jejich volby prostřednictvím přepravní cesty a/nebo přepravce/speditéra, které určí nezávisle společnost XOMETRY, přechází riziko na smluvního partnera okamžikem předání výrobků přepravci nebo přepravci.

Pokud smluvní partner neoznámí společnosti XOMETRY svůj záměr vyzvednout si výrobky před dodáním sám, bude společnost XOMETRY předpokládat, že smluvní partner tuto doložku akceptuje. Společnost XOMETRY nepřebírá žádnou další odpovědnost.

5.2 V případě právnických osob a z hlediska místa dodání platí následující ustanovení k oddílu I. 45.1 a/nebo odchylně od oddílu I. 5.2.1 a I. 5.2.2:

5.2.1 Pokud jsou dodávky prováděny ze Spolkové republiky Německo do jiných členských států EU, musí smluvní partner před dodávkou sdělit společnosti XOMETRY své identifikační číslo pro DPH, které se používá pro zdanění nákupů v rámci EU. Pokud tak smluvní partner neučiní, odpovídá za případné zákonné poplatky za DPH, které společnosti XOMETRY vzniknou v souvislosti s dodávkami nad rámec sjednané kupní ceny.

5.2.2 Při fakturaci dodávek ze Spolkové republiky Německo do jiných členských států EU se postupuje podle předpisů o DPH příslušného přijímajícího členského státu, pokud je smluvní partner registrován jako plátce DPH v jiném členském státě EU nebo pokud je společnost XOMETRY registrována jako plátce DPH v přijímajícím členském státě.

5.2.3 Při zasílání dodávek ze Spolkové republiky Německo do jiných států, které nejsou členy EU, je smluvní partner povinen do 2 dnů po přijetí nabídky informovat společnost XOMETRY e-mailem na adresu service@xometry.eu o čísle tarifu a zamýšleném použití výrobku.

5.2.4 Při fakturaci dodávek ze Spolkové republiky Německo do ostatních členských států EU je smluvní partner povinen zaslat společnosti XOMETRY podepsané doklady o dodání (např. doklady o převzetí, dodací listy atd.) do 3 pracovních dnů od převzetí zboží společnosti XOMETRY e-mailem na adresu service@xometry.eu.

5.3 S výjimkou případů, kdy byla písemně dohodnuta pevná lhůta nebo datum, budou dodávky provedeny nebo odeslány co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) až tří (3) týdnů po obdržení platby za položky dostupné v krátkém termínu.

5.4 V případě obchodních společností platí odchylně od oddílu I. 5.3:

5.4.1 Termíny dodání, které nebyly výslovně dohodnuty, jsou výhradně nezávaznými dohodami. Pokud jde o závazné dohody o dodacích lhůtách, tyto začínají běžet dnem potvrzení objednávky.

5.4.2 Tyto dodací lhůty platí pouze v souladu s včasným vyjasněním všech podrobností objednávky a včasným splněním všech povinností společnosti, jako je poskytnutí všech úředních potvrzení, dokladů o úvěru a záruk nebo zaplacení splátek.

5.4.3 Dodržení dodacích lhůt a časů je podmíněno dodáním ze závodu nebo ze skladu. Pokud zboží nelze odeslat a společnost XOMETRY za to nenese odpovědnost, považují se dodací lhůty za splněné okamžikem odeslání oznámení, že je zboží připraveno k odeslání.

5.4.4 Bez ohledu na možné dodací lhůty je dodací povinnost společnosti XOMETRY podmíněna řádným a včasným dodáním od vlastních dodavatelů, pokud nesprávné nebo opožděné poskytnutí dodávek nezpůsobila společnost XOMETRY.

5.5 Pokud se doprava po zamýšlené trase nebo na zamýšlené místo v zamýšleném čase stane bez zavinění společnosti XOMETRY nemožnou nebo výrazně obtížnější, je společnost XOMETRY oprávněna zvolit náhradní trasu dodání.

5.6 V případě obchodní společnosti a kromě bodu I.5.5 je XOMETRY oprávněna doručovat i na jiné místo; obchodní společnost je povinna uhradit vzniklé dodatečné náklady. Obchodní společnost bude mít možnost vznést případné námitky před tím, než společnost XOMETRY takto postupuje.

5.7 Pokud lze společnost XOMETRY činit odpovědnou za zpoždění dodávky nebo za nemožnost dodávky a tato skutečnost nevznikla v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti XOMETRY, je odpovědnost za škody vyloučena, s výjimkou škod vzniklých v důsledku ztráty života, zranění nebo poškození zdraví.

5.8 Pokud je zpoždění dodávky způsobeno vyšší mocí, za kterou společnost XOMETRY nemůže nést odpovědnost, prodlužuje se odpovídajícím způsobem dodací lhůta. To platí i v případě výskytu událostí vyšší moci během již existujícího zpoždění. Za vyšší moc se považují měnová, obchodněpolitická a jiná státní opatření, stávky, výluky nezaviněné společností XOMETRY (např. požár, poškození strojů nebo válců, nedostatek surovin nebo dodávek energie), překážky na dopravních cestách, zpoždění při dovozním/celním odbavení a jakékoli jiné okolnosti nezaviněné společností XOMETRY, které výrazně ztěžují nebo znemožňují dodávku. Nezáleží na tom, zda tyto okolnosti vznikly u společnosti XOMETRY nebo u jejích partnerů či dodavatele. Smluvní partner o tom bude bez zbytečného odkladu informován. Pokud příčina trvání prodlení trvá déle než čtyři (4) týdny nebo v případě obchodní společností déle než čtyři (4) měsíce od uzavření smlouvy, může každá ze stran od smlouvy odstoupit.

5.9 Po předání výrobku přepravní agentuře nebo dopravci, nejpozději však v okamžiku, kdy výrobky opustí výrobní závod, přechází riziko, včetně rizika zabavení, a to i v případě, že se uplatňuje předplacená přeprava a bezplatné dodání do domu, na smluvního partnera. Pouze na základě zvláštní dohody pojistí společnost XOMETRY zásilky na žádost a náklady smluvního partnera. Povinnost a náklady na vykládku dodávek přepravcem nebo dopravcem nese smluvní partner.

5.10 Výhradně pro obchodní společnosti platí podle tohoto oddílu s konečnou platností následující:

5.10.1 Pokud je to obvyklé, musí být produkt(y) dodán(y) v obalu. Společnost XOMETRY poskytne obaly a podnikne nezbytné kroky k ochraně a/nebo zabezpečení zásilek na náklady obchodní společnosti. Obaly budou odvezeny zpět do skladu společnosti XOMETRY. Společnost XOMETRY neodpovídá za náklady na zpětnou přepravu ani za likvidaci obalů obchodní společností.

5.10.2 Společnost XOMETRY je oprávněna provádět dílčí dodávky v přiměřeném rozsahu. Zvýšené nebo snížené množství dodávek ve smluvním množství je přípustné v souladu se standardní praxí v odvětví.

5.10.3 Pokud smluvní partner před dodáním neurčí žádnou samostatnou dodací adresu, jak je uvedeno v bodě 5.1, považuje se za dodací adresu sídlo smluvního partnera.

6. Přijetí

6.1 Pokud byla dohodnuta přejímací kontrola, může se uskutečnit pouze v závodě bezprostředně po oznámení přejímací připravenosti. Smluvní partner nese náklady na personální přejímku, jakož i náklady na přejímku materiálu na základě ceníku XOMETRY nebo ceníku dodavatelského závodu.

6.2 Pokud dojde bez zavinění společnosti XOMETRY ke zpoždění nebo neúplnosti dohodnuté kontroly, je společnost XOMETRY oprávněna odeslat zboží bez předchozí kontroly nebo jej na náklady a riziko smluvního partnera uskladnit a zboží vyfakturovat.

7. Platba

7.1 Platba se provádí bankovním převodem nebo jiným způsobem. Náklady na platební převody nese smluvní partner. Není-li dohodnuto jinak, jsou platební podmínky deset (10) dnů od doručení smluvnímu partnerovi. Smluvní partner je v prodlení po uplynutí 10 dnů od data splatnosti a obdržení faktury/platebního kalendáře.

7.2 V případě obchodních společností se odchylně od oddílu I. 1 nebo navíc použijí následující ustanovení:

7.2.1 V případě jakékoli dohodnuté slevy v hotovosti se tato sleva vztahuje pouze na hodnotu faktury bez dopravy a bude poskytnuta pouze v případě, že společnost v době poskytnutí slevy zcela uhradila všechny dlužné částky.

7.2.2 Pokud se společnost XOMETRY dozví o okolnostech, které by podle jejího názoru mohly ovlivnit úvěrovou způsobilost společnosti, je oprávněna odmítnout nevyřízené dodávky nebo je provést pouze se zaplacením zálohy nebo poskytnutím jiného zajištění. V takových případech je společnost XOMETRY rovněž oprávněna považovat všechny pohledávky z aktuálního obchodního vztahu s obchodní společností, které nejsou promlčeny, za splatné.

7.2.3 V případě překročení lhůty splatnosti nebo v případě prodlení bude XOMETRY účtovat úrok ve výši devíti (9) procent nad základní úrokovou sazbou ECB, pokud se XOMETRY a společnost nedohodnou na jiných úrokových sazbách. Vyhrazujeme si právo požadovat další náhradu škody způsobené prodlením s platbou. Nárok společnosti XOMETRY na obchodní úrok ze splatnosti stanovený v § 353 obchodního zákoníku (HGB) vůči obchodníkům zůstává nedotčen.

7.3 Smluvní partneři jsou oprávněni uplatnit další právo na zadržení a započtení částek pouze v rozsahu, v jakém byly jejich protipohledávky pravomocně prokázány soudem nebo jsou nesporné nebo byly společností XOMETRY písemně uznány.

7.4 Výhradně v případě právnických osob je společnost XOMETRY oprávněna započíst veškeré pohledávky, které má právnická osoba bez ohledu na právní důvod vůči společnosti XOMETRY. To platí i pro pohledávky, které se jedna strana zavázala uhradit v hotovosti a druhá strana se zavázala uhradit směnkou nebo jiným platebním prostředkem. Tyto pohledávky se případně týkají pouze zůstatku. Pokud jsou pohledávky splatné k různým datům, jsou pohledávky společnosti XOMETRY splatné nejpozději v den splatnosti závazku společnosti XOMETRY a jsou vyrovnány v den valuty.

7.5 Společnost XOMETRY může k zajištění úhrady svých pohledávek využít inkasní agentury, právníky nebo jiné třetí strany. Pohledávky z dodávek smluvním partnerům může XOMETRY postoupit třetím osobám.

8. Výhrada vlastnictví

8.1 Všechny dodané výrobky zůstávají majetkem společnosti XOMETRY („zadržené výrobky“) až do úplného zaplacení.

8.2 V případě právnických osob platí kromě oddílu I.1 následující:

Dodané výrobky zůstávají majetkem společnosti XOMETRY až do úplného zaplacení, zejména s ohledem na neuhrazené zůstatky, na které má společnost XOMETRY nárok v rámci obchodního vztahu („zadržený zůstatek“), a do úplného uspokojení případných nároků insolvenčního správce. To platí i pro budoucí a podmíněné pohledávky, např. z akceptačních směnek, a také v případě, že jsou prováděny platby na zvlášť určené pohledávky. Tento zadržený zůstatek zaniká s vypořádáním všech pohledávek, které jsou v době platby ještě otevřené a které vznikly v důsledku tohoto zadržení.

8.3 Před převodem vlastnictví není bez výslovného souhlasu společnosti XOMETRY povolen další prodej, pronájem, zastavení, postoupení jako zástavy, zpracování nebo přeměna.

8.4 V případě obchodních společností platí odchylně od oddílu I.3:

8.4.1 Výroba a zpracování zadrženého výrobku je prováděna společností XOMETRY jako výrobcem ve smyslu § 950 BGB a je nezávazná. Vyrobený a zpracovaný produkt se případně považuje za zadržený výrobek ve smyslu oddílu I. 1. Pokud obchodní společnost zpracovává, mísí nebo kombinuje zadržený výrobek s jinými výrobky, má XOMETRY nárok na spoluvlastnictví nového výrobku v poměru k fakturované hodnotě zadrženého výrobku a ostatního použitého zboží. Pokud vlastnictví společnosti XOMETRY zanikne v důsledku smíchání nebo kombinace produktů, obchodní společnost neprodleně převede vlastnická práva na společnost XOMETRY spolu s novými zásobami nebo položkou, na které má nárok, v poměru odpovídajícím fakturované hodnotě zadrženého produktu a bezplatně ji pro společnost XOMETRY uschová. Spoluvlastnická práva společnosti XOMETRY se považují za zadržený výrobek ve smyslu oddílu I.8.1.

8.4.2 Obchodní společnost může zadržený výrobek prodat pouze v rámci běžné obchodní činnosti podle standardních VOP a pokud není v prodlení a pokud jsou pohledávky z dalšího prodeje převedeny na společnost XOMETRY v souladu s oddíly I. 3 až 8.4.5. obchodní společnost není oprávněna k žádnému jinému nakládání s výrobkem s výhradou vlastnictví.

8.4.3 Pohledávky z dalšího prodeje zadrženého výrobku spolu s veškerým zajištěním, které společnost započetla proti pohledávkám, jsou tímto postoupeny společnosti XOMETRY. Slouží jako zajištění ve stejném rozsahu jako zadržený výrobek. Pokud obchodní společnost prodá zadržený výrobek společně s jinými výrobky, které společnost XOMETRY neprodala, je společnost XOMETRY oprávněna požadovat částky v poměru mezi fakturovanou hodnotou zadrženého výrobku a fakturovanou hodnotou ostatních prodaných výrobků. V souladu s oddílem I. 4.1 se v případě prodeje výrobků, k nimž má společnost XOMETRY spoluvlastnické právo, postoupí společnosti XOMETRY podíl pohledávek, který odpovídá spoluvlastnickému podílu. Pokud obchodní společnost použije zadržený výrobek k plnění smlouvy o poskytování služeb, pohledávky ze smlouvy o poskytování služeb se ve stejném rozsahu předem postoupí společnosti XOMETRY. Společnost XOMETRY tímto převod těchto práv přijímá.

8.4.4 Obchodní společnost je oprávněna vymáhat pohledávky z dalšího prodeje. Toto právo inkasa zaniká v případě odvolání ze strany XOMETRY, nejpozději však v případě prodlení s platbou, nezaplacení směnky nebo návrhu na zahájení insolvenčního řízení. XOMETRY využije práva na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že po uzavření smlouvy vyjde najevo, že pohledávka XOMETRY na zaplacení z této nebo jiných smluv s obchodní společností je ohrožena z důvodu nedostatečné platební schopnosti obchodní společnosti. Na žádost společnosti XOMETRY je obchodní společnost povinna neprodleně informovat své zákazníky o tomto postoupení pohledávky na společnost XOMETRY a poskytnout společnosti XOMETRY dokumenty nezbytné k provedení inkasa.

8.4.5 Postoupení pohledávek z dalšího prodeje není přípustné, pokud se nejedná o postoupení formou skutečného faktoringu, který je oznámen společnosti XOMETRY, a pokud výnos z faktoringu převyšuje hodnotu pohledávek zajištěných společností XOMETRY. Po připsání výnosů z faktoringu je pohledávka společnosti XOMETRY splatná okamžitě.

8.4.6 Společnost musí neprodleně informovat společnost XOMETRY o zabavení nebo nežádoucích událostech týkajících se třetích stran. Obchodní společnost nese veškeré náklady vzniklé v souvislosti se zrušením přístupu nebo se zpětnou přepravou zadržených výrobků, pokud je nehradí třetí strany.

8.4.7 Pokud je obchodní společnost v prodlení s platbou nebo nesplní směnku v době splatnosti, je XOMETRY oprávněna vzít si zpět zadržený výrobek a v případě potřeby za tímto účelem vstoupit do prostor obchodní společnosti v běžné pracovní době. Totéž platí, pokud se po uzavření smlouvy ukáže, že nárok společnosti XOMETRY na platbu z této nebo jiných smluv s obchodní společností je ohrožen z důvodu nedostatečné platební schopnosti obchodní společnosti. Ustanovení insolvenčního zákona zůstávají nedotčena.

8.4.8 Pokud fakturační hodnota stávajícího zajištění převyšuje zajištěné pohledávky včetně příslušenství (úroky, výše uvedené náklady) celkově o více než 50 %, je XOMETRY povinna na žádost obchodní společnosti uvolnit zajištění dle výběru XOMETRY.

9. Zajištění kvality, certifikace

9.1 Kontrolu zajištění kvality provádí společnost XOMETRY. Ta se provádí v souladu se „stavem techniky v“ době uzavření smlouvy.

9.2 Certifikáty pro vyrobené výrobky budou vydávány a dodávány pouze na základě samostatné dohody.

10. Záruka

10.1 Nároky smluvního partnera vůči společnosti XOMETRY v případě vad se v zásadě zakládají na zákonných ustanoveních v rámci zákonných záručních lhůt, pokud nedojde k odchylkám od těchto předpisů.

10.2 Škody způsobené nesprávným zacházením nebo porušením smlouvy ze strany smluvního partnera během instalace, připojení, provozu nebo skladování nejsou důvodem k uplatnění nároku vůči společnosti XOMETRY.

10.3 Pokud jsou reklamace oprávněné a uplatněné v daných lhůtách, může společnost XOMETRY rozhodnout o vyřešení vady nebo o dodání bezvadného předmětu (následné plnění). Společnost XOMETRY má v této souvislosti nárok na tři (3) pokusy o následné plnění. Po těchto pokusech se následné plnění považuje za neúspěšné. Pokud jsou následná plnění neúspěšná, může společnost XOMETRY odstoupit od smlouvy. Smluvní partner není oprávněn řešit vadu bez výslovného souhlasu a dohody společnosti XOMETRY, včetně souhlasu a dohody o nákladech spojených s odstraněním vady.

10.4 Pokud je smluvním partnerem právnická osoba v postavení koncového zákazníka nebo obchodní společnosti a objednávka je zadávána pro její podnikání, platí odchylně od oddílu I 1:

10.4.1 Věcné vady výrobku musí být neprodleně, nejpozději do sedmi (7) dnů po dodání, písemně oznámeny formou technické zprávy, která tuto reklamaci dokládá. Věcné vady, které v této lhůtě zůstanou i při nejpečlivějším zkoumání neodhaleny, musí být písemně oznámeny ihned po jejich zjištění a vyžadují okamžité zastavení jakékoli výroby nebo zpracování. Toto písemné hlášení musí být doručeno nejpozději do uplynutí sjednané lhůty nebo promlčecí lhůty.

10.4.2 Po dohodnuté přejímací kontrole výrobku smluvním partnerem je vyloučeno oznámení jakýchkoli věcných vad, které byly zjistitelné během dohodnutého typu přejímací kontroly.

10.4.3 Nároky z vad se promlčují jeden rok po převzetí zboží.

10.5 Pokud není dohodnuto jinak, společnost XOMETRY neschvaluje normy kvality týkající se uložení, použitelnosti nebo použitelnosti vyrobeného výrobku nebo výrobků při použití s jinými položkami nebo v jiných položkách (např. konstrukční nebo montážní skupiny). Případné normy kvality se vždy posuzují pro každý výrobek zvlášť.

10.6 Pokud smluvní partner zjistí vady, je povinen spolupracovat se společností XOMETRY na jejich odstranění (např. neprodleně poskytnout technické informace, připravit vadné výrobky k odběru atd.).

10.7 Není-li dohodnuto jinak, musí být všechny vadné díly připraveny k vyzvednutí společností XOMETRY do 10 kalendářních dnů od oznámení vady (vad) smluvním partnerem. K tomu je rovněž nutné oznámit společnosti XOMETRY, kdy je výrobek připraven k odvozu, včetně informace o specifikaci výrobku k odvozu.

11. Odpovědnost

11.1 Společnost XOMETRY nese odpovědnost za porušení smluvních a mimosmluvních povinností z důvodu nemožnosti, prodlení, předsmluvní zodpovědnosti a protiprávního jednání – včetně jednání vedoucích pracovníků a jiných zástupců společnosti XOMETRY – pouze v případech mens rea a hrubé nedbalosti. V rozsahu, v jakém je přičitatelné zanedbání povinnosti založeno na lehké nedbalosti a v jakém byly zaviněně porušeny jakékoli podstatné smluvní povinnosti, je odpovědnost společnosti XOMETRY za škodu omezena na předvídatelnou škodu, která obvykle vzniká ve srovnatelných případech. Podstatnými smluvními povinnostmi se rozumí takové povinnosti, které smluvním partnerům poskytují práva, jež jim smlouva musí podle svého obsahu a účelu poskytnout, zejména povinnosti, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na něž se smluvní partner může důvodně spoléhat.

11.2 Tato omezení se nevztahují na povinnou odpovědnost, zejména v souladu s německým zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, v případě ztráty života, újmy na zdraví nebo škody na zdraví.

11.3 S výjimkou oddílu I. 1 a 11.2 je odpovědnost společnosti XOMETRY jinak vyloučena.

11.4 Výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti se vztahují také na odpovědnost zaměstnanců, pracovníků, úředníků, zástupců a zástupců společnosti XOMETRY.

11.5 Pro koncové zákazníky, kteří jsou právnickými osobami, platí promlčecí lhůta. Pro konečné zákazníky, kteří jsou právnickými osobami, platí bez ohledu na § 634a odst. 1 č. 3 BGB činí obecná promlčecí lhůta pro nároky z věcných vad a právních vad jeden rok od dodání. Pokud bylo dohodnuto převzetí, promlčecí lhůta začíná běžet okamžikem převzetí.

11.6 Společnost XOMETRY neodpovídá za škody způsobené zpožděním dodávky výrobku, včetně dodatečných nákladů, které vzniknou smluvnímu partnerovi v souvislosti s náhradními opatřeními pro výrobu stejného výrobku.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Rozhodné právo / soudní příslušnost
Platí právo Spolkové republiky Německo. Místem soudní příslušnosti je v zákonem přípustném rozsahu Mnichov.

12.2 Smluvní jazyk
Veškerá komunikace týkající se smlouvy probíhá v němčině.

12.3 Politika zveřejňování
Společnost XOMETRY si vyhrazuje právo zveřejnit obrázky vyrobeného produktu objednaného smluvním partnerem na webových stránkách a sociálních sítích společnosti XOMETRY bez předchozí žádosti smluvního partnera, pokud na obrázku není uvedena žádná ochranná známka (logo nebo název) ani není na produktu žádným způsobem čitelná a samotný výrobek nezveřejňuje své použití a funkci. Ve všech ostatních případech si společnost XOMETRY před jakýmkoli zveřejněním vyžádá souhlas smluvního partnera.

12.4 Vedlejší dohody / písemná forma
Ústní vedlejší dohody se neuplatňují. Změny těchto VOP musí být provedeny písemně. To platí i pro upuštění od požadavku na písemnou formu změn.

12.5 Neplatnost jednotlivých ustanovení
Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla považována za neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. V případě neplatného ustanovení se společnost XOMETRY a příslušný smluvní partner dohodnou na novém ustanovení, které se ekonomicky co nejvíce blíží neplatnému ustanovení. Totéž platí i pro případná smluvní opomenutí.

Zpravodaj Xometry

Přihlaste se k odběru nejnovějších tipů pro konstrukci, článků o materiálech a procesech, aktualizací produktů a slev na díly: