Vilkår og Betingelser

Generelle Salgsvilkår og Betingelser for Partnere, og Generelle Vilkår og Betingelser for Selskaper for Sluttkunder, inkludert Garantibetingelser Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Tyskland

Innledning

De følgene vilkår og betingelser for salg og forretninger utgjør alle kontraktsmessige betingelser som Xometry Europe GmbH of Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn, har registrert i handelsregister B i Munich District Court under HRB256172, representert ved administrerende direktør Dmitry Kafidov (heretter referert til som “XOMETRY”) bruker og gjelder i samsvar med sine kunder.

De følgende vilkår og betingelser er gyldig på tysk. Den engelske eller andre oversatte versjoner er kun gitt for informasjonsformål.

I. Salgsvilkår og Betingelser

1. Omfang og Kontraktspartnere

1.1 Disse følgende generelle vilkår og betingelser for salg og forretning (heretter referert til som “GTC-ene”) gjelder for alle kontrakter for levering av produkter eller tjenester knyttet til produksjonen av individuelt produserte deler (dvs. elementer som ikke kan dekomponeres til mindre elementer i meningsfull forstand) produsert fra metaller, polymer eller andre materialer (heretter referert til som “Produkt” eller “Produkter”) som XOMETRY leverer til sine kontraktspartnere.

Disse vilkårene og betingelsene utgjør en integrert del av alle kontrakter inngått av XOMETRY med deres kontraktspartnere, for levering eller ytelse av produkter, selv om de ikke er særskilt avtalt.

1.2 Kontraktspartnere av XOMETRY blir både forbrukere i henhold til § 13 BGB (German Civil Code) og forretninger i entreprenøriell fortand i § 14 of BGB.

1.3 Innenfor konteksten av disse GTC-ene, blir det av og til inngått supplerende og/eller andre ordninger ved salg til selskaper, som utelukkende gjelder for de nevnte selskapene.

1.4 De nåværende GTC-ene gjelder for alle (fremtidige) leveranser og tjenester gitt av XOMETRY til deres kontraktspartnere, utelukkende under den versjonen som var gyldig på tidspunktet for inngåelse av kontrakten. 

1.5 I henhold til selskaper, gjelder også følgende:

1.5.1 Vilkår og betingelser for kjøp og forretning til kontraktspartnere gjelder ikke, selv om XOMETRY ikke bestrider deres gyldighet i noe tilfelle.

1.5.2 I henhold til Avsnitt I. 5.1, gjelder utelukkelsen også dersom XOMETRY viser til et brev som inneholder elle refererer til vilkår og betingelser av selskapet eller en tredjepart.

1.6 Kontraktspartnere kan kontakte XOMETRY kundeservice med spørsmål, krav og klager på e-post til help@xometry.eu. XOMETRY vil besvare slike spørsmål, krav eller klager fra deres kontraktspartnere innen 3 (tre) arbeidsdager.

2. Tilbud og Kontraktsinngåelse

2.1 Kontraktspartneren kan sende forespørsel om tilbud fra XOMETRY. For å sende forespørsel om tilbud kan du enten sende en e-post til enquiry@xometry.eu eller bruke vårt nettbaserte tilbuds-verktøy på siden vår www.xometry.eu. Forespørselen må inneholde tegninger eller 3D-modell-filer av produktet som skal produseres i et av de vanligste formatene. Filstørrelsen må ikke overskride 25 MB.

2.2 Basert på forespørselen vil XOMETRY gi et tilbud til kontraktspartneren. XOMETRY er bundet av dette tilbudet i syv (7) kalenderdager. Kontraktspartneren har rett til å akseptere dette tilbudet i denne perioden. Datoen og tidspunktet XOMETRY får beskjed om at kontraktspartneren har akseptert tilbudet, avgjør om denne tidsperioden er overholdt. Produksjonsavtalen trer i kraft når kontraktspartneren aksepterer tilbudet, og når XOMETRY bekrefter dette med en tilsvarende ordrebekreftelse. Kun tilbud uten forespurte endringer fra kontraktspartneren skal anses som aksept. Etter mottatt tilbudsaksept kan XOMETRY sende en ordrebekreftelse til kontraktspartneren innen 3 arbeidsdager, som dermed fullfører kontrakten. Uavhengig av § 150 Para. 2 BGB, skal enhver annen form for aksept anses å være en ny forespørsel i henhold til Avsnitt I. 1. XOMETRY vil da besvare den nye forespørselen, lage et nytt tilbud og sende det til kontraktspartneren.

2.3 Kontrakspartnere kan akseptere tilbudet i enhver form, men skriftlig er alltid et minimumskrav. Den ubegrensede kontraktskapasiteten bekreftes ved aksept.

2.4 En kontrakt vil ikke bli inngått dersom forespørselen fra kontraktspartnere gjelder produksjon av våpen, deler til våpen, eller andre forbudte produkter/materialer, og kontraktspartner ikke har kontaktet XOMETRY angående dette. Dersom XOMETRY først får kjennskap til dette under produksjonsprosessen, vil produksjonen stanses umiddelbart. I slike tilfeller skal kontraktspartneren ikke ha rett til levering av produktet, og XOMETRY skal få dekket alle kostnader som påløper.

2.5 I tillegg til eller i avvik fra dette skal følgende gjelde for selskaper: 

Tilbudet er gyldig i 7 kalenderdager for potensielt ytterligere bestillinger gjennomført av kontraktspartneren.

2.6 Etter en teknisk undersøkelse innen 3 arbeidsdager etter mottatt aksept på tilbudet, kan XOMETRY fastslå at det ikke finnes noen egnede tekniske midler tilgjengelig for produksjonen innen deres nettverk av produsenter (heretter referert til som “Partnere”) og kan trekke seg fra kontrakten uten refusjon av kostnader til kontraktspartneren.

2.7 Dersom det oppstår behov for avklaring etter den tekniske undersøkelsen innen 3 arbeidsdager etter mottatt aksept på tilbudet fra kontraktspartneren, forbeholder XOMETRY seg retten til å forlenge leveringstid av produktet med den tiden det tar å avklare dette. Kontraktspartneren er pålagt å bistå med slike avklaringer.

3. Kontraktsproduksjon

3.1 Kontraktspartneren er klar over at XOMETRY ikke utfører den avtalte produksjonen selv, men heller overlater produksjonen til tilsynelatende egnede produsenter (heretter referert til som “Partner(e)”).

3.2 XOMETRY har rett til å gi ulike partnere oppdrag å produsere produktene som kreves for å oppfylle en bestilling.

3.3 XOMETRY er ikke pålagt å varsle kontraktspartnere i denne forbindelsen. Kontraktspartneren godtar at produksjonen utføres av den/de utpekte partneren(e). Tegningene og planene levert av kontraktspartneren ved forspørsel av tilbud kan deles med partneren(e). 

3.4 XOMETRY og/eller partner(e) har rett til å endre tekniske detaljer på tegninger og 3D-filer gitt av kontraktspartnere, i den grad det er nødvendig for produksjonen av det bestilte produktet. Dette gjelder spesielt endring av ulike arbeidstrinn i prosessen.

3.5 Kontraktspartners eiendels- og/eller opphavsrett gjelder for bestillinger, kontrakter, samt informasjon, design, bilder, kalkuleringer, beskrivelser og andre dokumenter gjort tilgjengelig for XOMETRY. XOMETRY skal ikke gjøre dem tilgjengelige for tredjeparter, avsløre dem, bruke de internt eller via tredjeparter, eller å reprodusere uten å innhente gyldig skriftlig samtykke. Dette inkluderer ikke å gi tilgang til eksperter til det formål å lage et tilbud som definert i Avsnitt I. 2, samt til partnere og eventuell reproduksjon i denne sammenheng.

3.6 Uten inngåelse av en egen separat avtale, vil XOMETRY ikke dele detaljer slik som selskapsnavn, adresser, land, osv. til individuelle partnere eller ulike partnere som er forbundet med produksjon av produktene.

4. Priser og Leveringskostnader

4.1 Prisene i tilbudet inkluderer gjeldende lovpålagt MVA (VAT).

4.2 Utførelsesstedet er i hovedsak XOMETRY varehus i Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (heretter referert til som “Fabrikk“).

4.3 Med mindre annet er bekreftet i ordrebekreftelsen, vil ytterligere fraktkostnader belastes for pakking og levering til en annen adresse.

4.4 I tillegg til eller i avvik fra dette gjelder følgende for selskaper:

4.4.1 For entreprenørene er prisene EXW pluss frakt, avgifter, toll, forsikring og andre eksterne kostnader, med mindre annet er bekreftet i ordrebekreftelsen.

4.4.2 Dersom kostnadene øker for skatter, toll, frakt, forsikring eller andre eksterne kostnader fire (4) uker etter inngåelse av kontrakten, og disse kostnadene er inkludert i avtalt pris for selskapene, eller dersom det skulle dukke opp nye kostnader, har XOMETRY rett til å gjøre en prisendring lik tilsvarende beløp. 

4.4.3 Videre forbeholder XOMETRY seg retten til å øke avtalt pris for bestillingsmengder som fortsatt er i påvente av levering, som følge av endringer i råvarer og/eller økonomisk situasjon, eller omstendigheter der produksjon og/eller kjøp av det gjeldende produktet er vesentlig dyrere enn på tidspunktet avtalen om pris ble inngått. I slike tilfeller kan selskapet kansellere alle ordre som påvirkes av prisøkningen innen fire (4) uker etter at de ble varslet.

4.4.4 Videre har XOMETRY rett til å øke tidligere avtalt pris dersom leveringstiden blir forsinket av noen av årsakene nevnt i Avsnitt I.4.4.3, hvis materialet eller produksjonsmetoden endres på grunn av dokumentasjon selskapet har gitt til XOMETRY ikke stemte overens med de faktiske omstendighetene, eller hvis XOMETRY ikke mottar den nødvendige informasjonen som kreves for å fullføre bestillingen i tide, eller dersom selskapet senere endrer dem etter gjensidig avtale med XOMETRY og derfor forårsaker en forsinkelse i leveringen. 

5. Levering / Forsendelse / Overføring av Risiko

5.1 Levering skal gjøres i Tyskland fra fabrikken. Hvis kontraktspartnere forespør levering til en adresse av eget valg, ved hjelp av en fraktrute og/eller bud/transportør som er uavhengig oppnevnt av XOMETRY, overføres risikoen til kontraktspartneren ved overlevering av produktene til budet/transportøren. 

Dersom kontraktspartneren ikke melder ifra til XOMETRY om at de skal hente produktene selv fra fabrikken før levering, antar XOMETRY at denne klausulen er akseptert av kontraktspartneren. XOMTERY påtar seg ikke ytterligere ansvar.

5.2 Når det gjelder selskaper og leveringsstedet gjelder følgende klausul i Avsnitt I. 45.1 og/eller i avvik fra Avsnitt I. 5.2.1 og I. 5.2.2:

5.2.1 Dersom leveranser gjøres fra Tyskland til andre EU-land, må kontraktspartneren, før levering, informere XOMETRY om deres VAT-nummer som brukes for skatt på kjøp innen EU. Ved mangel på dette vil kontraktspartneren være ansvarlig for eventuelle lovpålagte skatter/MVA XOMETRY pådrar seg ved leveranser, i tillegg til avtalt kjøpspris.

5.2.2 Ved fakturering av leveranser fra Tyskland til andre EU-land, gjelder MVA-reguleringer for det gjeldende mottakerlandet og må overholdes, forutsatt at enten kontraktspartneren er registrert for betaling av MVA i et annet EU-land, eller at XOMETRY er registrert i mottakerlandet for betaling av MVA/VAT. 

5.2.3 Ved leveranser fra Tyskland til andre land utenfor EU, skal kontraktspartneren informere XOMETRY om tariffnummer, og den tiltenkte bruken av produktet innen 2 dager etter aksept av tilbudet på e-post til service@xometry.eu.

5.2.4 Ved fakturering av leveranser fra Tyskland til andre EU-land, er kontraktspartneren pålagt å sende signert bevis på levering til XOMETRY (f.eks. kvittering, leveringssertifikat, osv.) innen 3 arbeidsdager etter varene er mottatt, på e-post til service@xometry.eu.

5.3 Bortsett fra tilfeller hvor en gitt periode eller dato er skriftlig avtalt, vil leveranser gjøre så raskt som mulig, men senest innen en (1) til tre (3) uker etter betalingsbekreftelse for produkter med rask tilgjengelighet er mottatt. 

5.4 For selskaper gjelder følgende avvik fra Avsnitt I. 5.3:

5.4.1 Leveringsdatoer som ikke er skriftlig avtalt er utelukkende uforpliktende avtaler. Når det gjelder bindende avtaler for leveringstid, skal disse innledes på dato for ordrebekreftelsen. 

5.4.2 Disse leveringsperiodene skal kun gjelde i tråd med rettidig avklaring av alle bestillingsdetaljer og rettidig oppfyllelse av alle forpliktelser for selskapet, slik som levering av alle offisielle sertifiseringer, kredittbevis og garantier, og avbetaling. 

5.4.3 Overholdelse av leveringsdato og tid er underlagt til EXW. Dersom produktene ikke kan sendes og XOMETRY ikke kan holdes ansvarlig for dette, skal leveringstid anses som oppfylt når melding om at varene er klare for utsendelse/henting er sendt.

5.4.4 Uavhengig av mulige leveringstider, er XOMETRY’s leveringsforpliktelse underlagt korrekt og rettidig levering fra våre egne leverandører, med mindre en feilaktig eller forsinket levering av forsyning er forårsaket av XOMETRY. 

5.5 Dersom transport på tiltenkt rute eller tiltenkt sted blir umulig eller svært vanskelig uten XOMETRY’s skyld, har XOMETRY rett til å velge en annen leveringsrute.

5.6 Når det gjelder selskapet, og i tillegg til Avsnitt I.5.5, har XOMETRY rett til å levere til et annet sted; selskapet/kjøpere er ansvarlig for ekstra kostnader som påløper. Selskapet vil få muligheten til å komme med innvendinger før XOMETRY fortsetter i dette tilfellet.

5.7 Dersom XOMETRY kan holdes ansvarlig for forsinkelser av levering, eller at leveranser blir umulig, og dette ikke oppstår på grunn av forsett eller uaktsomhet fra XOMETRY, er erstatningsansvaret utelukket med unntak av skader som følge tap av liv, kroppsskader eller helseskader. 

5.8 Hvis forsinkelser av leveringer skjer på grunn av force majeure som XOMETRY ikke kan holdes ansvarlig for, skal leveringstiden forlenges tilsvarende. Dette gjelder også force majeure hendelser under en eksisterende forsinkelse. Force majeure anses å dekke valuta, handelspolitikk og andre suverene tiltak, streik, lockout ikke forårsaket av XOMETRY (f.eks. brann, skade på maskiner eller valser, mangel på råvarer eller energiforsyning), hindring av trafikkrute, forsinkelser i import/toll og alle andre omstendigheter ikke forårsaket av XOMETRY, som gjør leveringen betydelig vanskeligere eller umulig. Det er uvesentlig om slike forhold skjer hos XOMETRY eller andre partnere eller leverandører. Kontraktspartneren vil bli informert om dette uten ugrunnet forsinkelse. Dersom årsaken til forsinkelsen varer lenger enn fire (4) uker, eller når det gjelder selskaper, lenger enn fire (4) måneder etter kontrakten er fullført, kan hver part trekke seg fra kontrakten.

5.9 Ved overføring av produktet til et bud eller en transportør, men senest når produktet forlater fabrikken, overføres risikoen, inkludert risikoen for beslag, og selv der det gjelder forhåndsbetalt og gratis levering, til kontraktspartneren. Kun ved separat avtale vil XOMETRY forsikre leveringer på forespørsel og på kontraktspartnerens regning. Forpliktelsen og kostnaden ved lossing av leveranser av et bud eller transportør skal dekkes av kontraktspartneren.

5.10 Eksklusivt begrenset til selskaper, gjelder følgende endelig under dette avsnittet:

5.10.1 Hvis det er vanlig, skal produkt(ene) leveres i emballasje. XOMETRY vil sørge for emballasje og ta de nødvendige stegene for å beskytte og/eller sikre leveransen på selskapets regning. Emballasjen vil returneres til XOMETRY’s varehus. XOMETRY er ikke ansvarlig for kostnader for returtransport eller fjerning av emballasje fra selskapet.

5.10.2 XOMETRY har rett til å foreta delvis levering i rimelig grad. Økte eller reduserte leveringsmengder skal være tillatt i tråd med standard industripraksis. 

5.10.3 Dersom ingen separat leveringsadresse er spesifisert av kontraktspartner før levering som angitt i Avsnitt 5.1, skal det registrerte stedet til kontraktspartneren anses som leveringsadressen.

6. Aksept

6.1 Hvis det er blitt enighet om en mottakskontroll, kan dette kun skje på fabrikken umiddelbart etter melding om mottakskontroll er klart. Kontraktspartneren skal bære alle kostnader knyttet til dette, i tillegg til materiell kostnad, i henhold til XOMETRY prisliste eller prislisten til leverandørfabrikken.

6.2 Hvis en avtalt kontroll blir forsinket eller ufullstendig, uten feil fra XOMETRY’s side, har XOMETRY krav på å sende produktene uten forutgående kontroll/inspeksjon, eller på kontraktspartnerens regning og risiko oppbevare dem og fakturere varene.

7. Betaling

7.1 Betaling skal utføres med bankoverføring eller andre metoder. Kontraktspartneren skal bære alle kostnader knyttet til betalingen. Betalingsbetingelsen er ti (10) dager fra levering til kontraktspartner, med mindre annet er avtalt. Kontraktspartener skal anses som misligholdt 10 dager etter forfallsdato og mottak av faktura/betalingsplan. 

7.2 For selskaper gjelder følgende avvik fra Avsnitt I. 1 eller i tillegg til:

7.2.1 Ved eventuell avtalt kontantrabatt gjelder denne kun fakturaverdien ekskludert frakt, og vil kun gis dersom og i den grad selskapet har betalt alle forfalte beløp på tidspunktet for rabatten. 

7.2.2 Hvis XOMETRY blir oppmerksom på omstendigheter som etter deres mening kan påvirke deres kreditt, kan XOMETRY nekte utestående leveranser eller kun fullføre dem ved forskuddsbetaling eller annen sikkerhet. I slike tilfeller har XOMETRY også rett til å kreve alle skyldige betalinger og krav fra det nåværende forretningsforholdet med selskapet, som ikke er underlagt foreldelsesloven.  

7.2.3 Dersom betalingsperioden/forfallsdato overskrides eller i tilfelle mislighold, vil XOMETRY belaste renter på ni (9) prosent over baserenten til ECB, med mindre en alternativ rente er blitt avtalt mellom XOMETRY og selskapet. Vi forbeholder oss retten til å kreve ytterligere skade forårsaket av betalingsmislighold. XOMETRY’s krav på kommersielle forfallsrenter som beskrevet i § 353 HGB (German Commercial Code) overfor selgere forblir upåvirket.

7.3 Kontraktspartneren skal kun ha rett til å hevde en ytterligere tilbakeholdsrett og motregne beløp i den grad deres motkrav har blitt rettslig bevist av en domstol, eller er ubestridte, eller har blitt erkjent skriftlig av XOMTERY.

7.4 Utelukkende når det gjelder selskaper, skal XOMETRY ha rett til å motregne alle fordringer som selskapet, uavhengig av det juridiske grunnlaget, har krav på fra XOMETRY. Dette gjelder også fordringer som den ene parten har avtalt å gjøre opp i kontanter, og den andre parten har samtykket å gjøre opp med veksel eller annen form for betaling. Der dette er aktuelt, refererer disse fordringene kun til saldoen. Dersom fordringene har forfall på ulike datoer, skal XOMETRY’s fordringer forfalle senest ved forfall av XOMETRY’s forpliktelse og skal gjøres opp på valuteringsdato.

7.5 XOMETRY kan bruke inkassobyråer, advokater eller tredjeparter for å sikre betaling av sine fordringer. Fordringene fra leveranser til kontraktspartnere kan overdras av XOMETRY til tredjeparter.

8. Eiendomsforbehold

8.1 Alle leverte produkter forblir XOMETRY’s eiendeler (“Tilbakeholdte Produkter“) frem til betalingen er gjennomført i sin helhet.

8.2 For selskaper gjelder følgende i tillegg til Avsnitt I.1:

De leverte produktene forblir XOMETRY’s eiendeler frem til betalingen er mottatt i sin helhet, spesielt med hensyn til utestående saldo som XOMETRY har krav på innenfor rammen av forretningsforholdet (“Tilbakeholdt Saldo“) og eventuelle krav fremlagt av insolvensforvalter er innfridd i sin helhet. Dette gjelder også fremtidige og betingende krav, f.eks. fra akseptsedler, også betalinger for spesielt angitte krav. Den tilbakeholdte saldoen skal utløpe med oppgjøret av alle krav som fortsatt er åpne på betalingstidspunktet, som følge av dette eiendomsforbeholdet. 

8.3 Før overføring av eierskap er videresalg, utleie, pantsettelse, behandling eller forandring ikke tillatt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra XOMETRY.

8.4 For selskaper gjelder følgende med avvik fra Avsnitt I.3:

8.4.1 Produksjon og bearbeiding av det tilbakeholdte produktet utføres av XOMETRY som produsent i henhold til § 950 BGB og er uforpliktende. Det produserte og bearbeidede produktet skal anses å være et tilbakeholdt produkt i henhold til avsnitt I. 1 der det er relevant. Dersom selskapet bearbeider, mikser eller kombinerer det tilbakeholdte produktet med andre produkter, har XOMETRY rett på medeie av det nye produktet, i forhold til fakturaverdien til det tilbakeholdte produktet og de andre varene som brukes. Hvis XOMETRY’s eierskap utløper på grunn av miksing eller kombinering av produkter, skal selskapet umiddelbart overføre eierskapsrettigheter til XOMETRY, sammen med den nye varen eller produktet som de har rett på, i tråd med fakturaverdi av det tilbakeholdte produktet, og skal oppbevare produktet for XOMETRY helt gratis. Medeierrettighetene til XOMETRY anses å være et tilbakeholdt produkt i betydning av Avsnitt I.8.1.

8.4.2 Selskapet kan kun selge det tilbakeholdte produktet gjennom ordinær forretningsaktivitet under de standard GTC-ene, så fremt selskapet ikke er i mislighold og at fordringene fra videresalg overføres til XOMETRY i henhold til Avsnitt I. 3 til 1. 4.

8.4.5. Selskapet er ikke berettiget til andre disposisjoner av det tilbakeholdte produktet.

8.4.3 Fordringene ved videresalg av det tilbakeholdte produktet, sammen med all sikkerhet som selskapet utligner mot kravene, overdras dermed til XOMETRY. De tjener som sikkerhet i samme grad som det tilbakeholdte produktet. Dersom det tilbakeholdte produktet selges av selskapet sammen med andre produkter ikke solgt av XOMETRY, er XOMETRY berettiget til å kreve beløp i forhold til fakturaverdien på det tilbakeholdte produktet, i tillegg til fakturaverdien til det andre solgte produktet. I henhold til Avsnitt I. 4.1, hvis produktene som XOMETRY har medeierskap til blir solgt, skal en andel av fordringene tildeles XOMETRY som tilsvarer sameieandelen. Hvis det tilbakeholdte produktet brukes av selskapet til å oppfylle en tjenestekontrakt, skal fordringene tildeles XOMETRY på forhånd i samme grad. XOMETRY aksepterer herved overføringen av disse rettighetene.

8.4.4 Selskaper har rett til å innkreve fordringer fra videresalget. Denne retten utløper ved tilfelle av tilbakefall fra XOMETRY, men senest i tilfelle betalingsmislighold, manglende betaling av veksel eller anmodning om åpning av insolvensbehandling. XOMETRY vil kun benytte seg av angreretten dersom det etter avtaleinngåelse viser seg at XOMETRY har krav på betaling fra denne eller andre kontrakter med selskapet, er i fare på grunn av selskapets manglende betalingsevne. På XOMETRY’s forespørsel er selskapet forpliktet til å umiddelbart informere deres kunder om overdragelsen til XOMETRY, og gi XOMETRY all dokumentasjon nødvendig for å gjennomføre innsamling.

8.4.5 En overdragelse av krav fra videresalg er ikke tillatt, med mindre det gjelder en overdragelse i form av oppriktig faktoring som meldes fra til XOMETRY, og hvor overskuddet av faktoring overskrider verdien av fordringene sikret av XOMETRY. Ved kreditering av dette overskuddet skal XOMETRY’s krav betales umiddelbart.

8.4.6 Selskapet må informere XOMETRY umiddelbart om konfiskering eller uønskede hendelser knyttet til tredjeparter. Selskapet skal bære alle kostnader som påløper for hindring av tilgang eller for returtransport av tilbakeholdt produkt, med mindre disse dekkes av tredjeparter.

8.4.7 Hvis selskapet er i mislighold eller ikke overholder en veksel ved forfall, har XOMETRY rett til å ta tilbake produktet, og hvis nødvendig gå inn i selskapets lokaler i løpet av vanlig arbeidstid. Det samme gjelder hvis det etter kontraktsinngåelse viser seg av XOMETRY’s krav på betaling for denne eller andre kontrakter med selskapet, er i fare på grunn av selskapets mangel på betalingsevne. Bestemmelsene i vedtektene for insolvens forblir upåvirket.

8.4.8 Hvis fakturaverdien av den eksisterende sikkerheten overskrider de sikrede kravene, inkludert tilleggskrav (renter, nevnte kostnader), med mer enn 50% totalt sett, er XOMETRY forpliktet til å frigi sikkerhet av XOMETRY’s valg på forespørsel av selskapet. 

9. Kvalitetssikring, Sertifiseringer

9.1 En kvalitetssikringssjekk utføres av XOMETRY. Denne utføres i tråd med førsteklasses standard på tidspunktet kontrakten inngås.

9.2 Sertifisering for produserte produkter vil kun bli utstedt og levert etter særskilt avtale. 

10. Garanti

10.1 Kontraktspartnerens krav mot XOMETRY ved mangler er i hovedsak basert på lovbestemmelsene innen garantiperioden, i den grad det ikke er noen avvik fra følgende regler.

10.2 Skader forårsaket av feil håndtering eller kontraktbruddstiltak av kontraktspartneren under montering, tilkobling, drift eller oppbevaring, utgjør ikke grunnlag for å fremsette krav mot XOMETRY.

10.3 Hvis garantikravene er berettiget og fremsatt innenfor gitte tidsrammer, kan XOMETRY velge å løse feilen, eller levere en ny feilfri vare (etterfølgende ytelse). XOMETRY skal ha rett til tre (3) påfølgende ytelsesforsøk i denne sammenheng. Etterfølgende ytelse skal anses som mislykket etter disse forsøkene. Hvis ytelsesforsøkene er mislykket, kan XOMETRY trekke seg fra kontrakten. Kontraktspartneren har ikke rett til å løse feilen/mangelen uten skriftlig samtykke fra og avtale med XOMETRY, inkludert samtykke og avtale om kostnader knyttet til utbedring av feilen/mangelen.

10.4 Hvis kontraktspartneren er et selskap i deres kapasitet som en sluttkunde eller et selskap og bestillingen er gjort for deres virksomhet, gleder følgende avvik fra Avsnitt I 1:

10.4.1 Materielle defekter i produktet må umiddelbart rapporteres skriftlig, senest syv (7) dager etter levering, ved hjelp av en teknisk rapport som støtter kravet. Materielle defekter som forblir uoppdaget innen denne perioden, med selv nøye undersøkelser, skal rapporteres skriftlig umiddelbart etter de oppdages, og krever umiddelbar opphør av enhver produksjon eller bearbeiding. Den skriftlige rapporten må være mottatt senest ved utløpet av avtalt frist eller foreldelse.

10.4.2 Etter avtalt akseptinspeksjon av produktet gjort av kontraktspartner ved mottak, er varsling av eventuelle materielle feil, som kunne påvises under avtalt akseptinspeksjon, utelukket.

10.4.3 Krav på mangler opphører ett år etter mottak av varer.

10.5 Med mindre annet er avtalt, vil XOMETRY ikke godkjenne kvalitetsstandard i forhold til passform, anvendelighet eller brukbarheten til det produserte produktet, eller når produktet brukes med eller på andre varer (f.eks. konstruksjons- eller monteringsgrupper). Eventuelle kvalitetsstandarder vurderes alltid på produkt for produkt basis.

10.6 Hvis defekt oppdages av kontraktspartner, er de pålagt å samarbeide med XOMETRY for å løse slike feil (f.eks. gi tekniske informasjon raskt, klargjøre defekte produkter for opphenting, osv.)

10.7 Med mindre annet er avtalt skal alle defekte deler være klargjort for henting av XOMETRY innen 10 arbeidsdager etter melding om mangel av kontraktspartneren. Dette krever også å varsle XOMETRY når produktet er klart til henting, inkludert informasjon om spesifikasjonene til produktet som skal hentes.

11. Ansvar

11.1 XOMETRY skal kun holdes ansvarlig for kontraktsbrudd og ikke-kontraktuelle forpliktelser på grunn av umulighet, forsinkelser, culpa in contrahendo og skadegjørende handlinger – inkludert handlinger til XOMETRY’s ledere og stedfortreder – i tilfeller av mens rea og grov uaktsomhet. I den grad som tilskrives uaktsomhet og eventuelle vesentlige kontraktsforpliktelser har blitt brutt, skal XOMETRY’s erstatningsansvar begrenses til den forutsigbare skaden som vanligvis oppstår i sammenlignbare tilfeller. Vesentlige kontraktsforpliktelser er de som gir kontraktspartnere rettighetene som kontrakten må gi i henhold til dens innhold og formål, spesielt forpliktelser som er avgjørende for korrekt gjennomføring av kontrakten, og som kontraktspartneren med rimelighetn kan forvente å stole på.

11.2 Disse begrensninger gjelder ikke for obligatorisk ansvar, spesielt i henhold til German Product Liability Act, ved tap av liv, kroppslig skade eller helseskader.

11.3 Med unntak fra Avsnitt I. 1 og 11.2, er XOMETRY’s ansvar ellers utelukket.

11.4 De ovennevnte unntakene og begrensningene til ansvar gjelder også ansvaret til XOMETRY’s ansatte, arbeidere, tjenestemenn, representanter og stedsfortredende representanter.

11.5 For sluttkunder som er selskaper gjelder foreldelse. For sluttkunder som er selskaper, uavhengig av § 634a Para. 1 No. 3 BGB, er den generelle foreldelsesfristen for krav som oppstår på grunn av materielle feil/mangler eller eierrett ett år etter levering. Dersom aksept er avtalt, begynner foreldelsesfristen ved aksept.

11.6 XOMETRY skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av forsinkelse ved levering av produktet, inkluderte ekstra kostnader som oppstår hvis kontraktspartneren lager alternative ordninger for produktsjon av samme produkt. 

12. Sluttbestemmelser

12.1 Gjeldende Lov / Domstol

Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder. I den grad det er tillatt ved lov, er jurisdiksjonsstedet i München.

12.2 Kontraktsspråk

All kontraktsrelatert kommunikasjon skal foregå på Tysk.

12.3 Publiseringspolicy

XOMETRY beholder rettighetene til alle publiserte bilder av produserte produkter bestilt av kontraktspartnere, på XOMETRY’s nettsider og sosiale kontoer uten forutgående forespørsel til kontraktspartnere, hvis ingen opphavsrett (logo eller navn) vises på bildet eller på noen måte avslører produktets anvendelse eller funksjon. I alle andre tilfeller skal XOMETRY be om tillatelse fra kontraktspartner før enhver publisering.

12.4 Tilleggsavtaler / Skriftlig Form

Muntlige avtaler gjelder ikke. Endringer i disse GTC-ene må gjøres skriftlig. Dette gjelder også frafall av krav om skriftlige endringer. 

12.5 Ugyldighet av Individuelle Klausuler

Dersom individuelle bestemmelser i disse GTC-ene anses som ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. I tilfelle ugyldig bestemmelse, skal XOMETRY og den gjeldende kontraktspartneren bli enige om en ny bestemmelse, som er så økonomisk nær som mulig den ikke-gjennomførbare bestemmelsen. Det samme gjelder eventuelle kontraktsmessige unnlatelser.

Xometry - Nyhetsbrev

Registrer deg og få de nyeste designtipsene, artikler om materialer og prosesser, produktoppdateringer og rabatter på deler: