Myyntiehdot

Yleiset myynti- ja liiketoimintaehdot kumppaneille ja loppuasiakkaille. Sisältää takuuehdot Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Saksa.

Johdanto

Seuraavat myynti- ja liiketoimintaehdot muodostavat kaikki sopimusehdot, joita Xometry Europe soveltaa ja käyttää asiakkaisiinsa. Xometry Europe, GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn on rekisteröity Münchenin käräjäoikeuden kaupparekisteriin B numerolla HRB256172. Xometryä edustaa Dmitry Kafidov (jäljempänä ”Xometry).

Seuraavat ehdot ovat voimassa vain niiden saksankielisessä tekstissä. Englanninkielinen tai mikä tahansa muu käännös on tarkoitettu vain tiedoksi.

I. Myyntiehdot

1. Laajuus ja sopimuskumppanit

1.1 Seuraavat yleiset myynti- ja liiketoimintaehdot (jäljempänä ”yleiset sopimusehdot”) koskevat kaikkia tuote- ja palvelusopimuksia, jotka liittyvät yksittäin (eli osia, joita ei voi hajottaa enää pienempiin osiin) valmistettuihin osiin, jotka on valmistettu metallista, polymeereistä tai muista materiaaleista (jäljempänä ”tuote” tai ”tuotteet”) Xometryn tarjoamana.

Nämä käyttöehdot ovat olennainen osa kaikkia sopimuksia, jotka XOMETRY on tehnyt  sopimuskumppaneidensa kanssa tuotteiden toimittamisesta, vaikka niistä ei olisi erikseen sovittu uudelleen.

1.2 Xometryn sopimuskumppaneista tulee kuluttajia BGB:n 13 §:ssä (Saksan siviililaki) sekä  yrittäjiä BGB:n § 14:ssa kuvatussa merkityksessä. 

1.3 Näiden yleisten sopimusehtojen puitteissa tehdään ajoittain täydentäviä- ja/tai erilaisia järjestelyjä, jotka koskevat vain kyseessä olevaa yritystä, jonka kanssa kauppaa tehdään.

1.4 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin XOMETRYN sopimuskumppaneille tarjoamiin toimituksiin ja palveluihin sopimuksen tekohetkellä voimassa olevan version mukaisesti.

1.5 Yrityksiä koskee myös seuraavat asiat:

1.5.1 Sopimuskumppanin osto- ja liiketoimintaehtoja ei sovelleta, vaikka XOMETRY ei kiistä niiden pätevyyttä missään tapauksessa.

1.5.2 Kohdan I.5.1 mukainen poissulkeminen koskee myös tapausta, jossa XOMETRY viittaa kirjeeseen, joka sisältää tai viittaa yrityksen tai kolmannen osapuolen käyttöehtoihin.

1.6 Sopimuskumppanit voivat ottaa yhteyttä XOMETRYN asiakaspalveluun kysymyksissä, vaateissa ja valituksissa sähköpostiosoitteeseen help@xometry.eu. XOMETRY vastaa kaikkiin sopimuskumppaneiden esittämiin kysymyksiin, vaateisiin ja valituksiin 3 (kolme) työpäivässä.

2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen

2.1 Sopimuskumppani voi pyytää tarjouksen XOMETRYLTÄ. Voit pyytää tarjousta joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen enquiry@xometry.eu tai käyttämällä sivustollamme www.xometry.eu olevaa verkkopohjaista tarjouspyyntötyökalua. Tarjoukseen tulee liittää piirustukset tai 3D-tiedostot valmistettavasta tuotteesta yleisimmin käytetyissä formaateissa. Tiedoston koko ei saa ylittää 25 MB.

2.2 XOMETRY tarjoaa sopimuskumppanilleen tarjouksen, jos sellainen pyydetään. XOMETRY sitoutuu tähän tarjoukseen seitsemän (7) kalenteripäivän ajan. Sopimuskumppanilla on mahdollisuus hyväksyä tämä tarjous edellä mainitun ajan puitteissa. Päivämäärä ja aika, jonka sopimuskumppani XOMENTRYLLE ilmoittaa, määrittää onko tätä aika noudatettu. Valmistussopimus astuu voimaan, kun sopimuskumppani hyväksyy tarjouksen, ja kun XOMETRY vahvistaa tämän hyväksyntää vastaavalla tilausvahvistuksella. Vain tarjoukset, joihin ei ole pyydetty sopimuskumppaneiden toimesta muutoksia, katsotaan hyväksytyksi. Kun tarjous on hyväksytty, XOMETRY voi lähettää tilausvahvistuksen tarjouksesta sopimuskumppanille 3 työpäivän kuluessa. Tämä vahvistaa sopimuksen, sen estämättä, mitä 150 §:ssä säädetään. 2 BGB:n mukaan mikä tahansa muu hyväksymismuoto katsotaan uudeksi pyynnöksi kohdassa I. 1 kuvatulla tavalla. XOMETRY vastaa tähän uuteen pyyntöön, tekee uuden tarjouksen ja lähettää sen sopimuskumppanille.

2.3 Sopimuskumppani voi osoittaa tarjouksen hyväksymisen, missä tahansa muodossa, mutta aina kirjallisena. Rajoittamaton sopimuskelpoisuus vahvistetaan hyväksymisen yhteydessä.

2.4 Sopimusta ei tehdä, jos sopimuskumppanin pyyntö koskee aseiden, aseen osien tai muiden kiellettyjen tuotteiden/materiaalien valmistusta, eikä sopimuskumppani ole tästä erikseen ottanut XOMETRYYN yhteyttä. Jos jokin edellä mainituista asioista tulee ilmi tuotannon jo ollessa käynnissä, tuotanto lopetetaan välittömästi. Tällaisessa tapauksessa sopimuskumppani ei ole oikeutettu tuotteiden toimitukseen, ja XOMETRY pyrkii perimään kaikki aiheutuneet kustannukset takaisin. 

2.5 Tämän lisäksi tai siitä poiketen yrityksiin sovelletaan seuraavaa:

Tarjous on voimassa seitsemän (7) kalenteripäivää sopimuskumppanin mahdollisten lisätilauksien vuoksi

2.6 3 yhden työpäivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä ja teknisen tarkastuksen jälkeen XOMETRY voi todeta, että sen valmistajaverkostossa (jäljempänä ”kumppanit”) ei ole saatavilla soveltuvia teknisiä keinoja tuotteen valmistamiseksi, ja voi vetäytyä sopimuksesta ilman, että sopimuskumppanille korvataan mitään kuluja. 

2.7 XOMETRY varaa oikeuden pidentää tuotteen toimitusaikaa, jos teknisen tarkastuksen jälkeen 3 arkipäivän kuluessa tarjouksen vastaanottamisesta ilmenee tarvetta saada sopimuskumppanilta lisäselvityksiä. Toimitusaikaan lisätään selvitykseen kuluva aika. Sopimuskumppanilla on velvollisuus avustaa lisäselvityksessä.

3. Sopimusvalmistus

3.1 Sopimuskumppani on tietoinen, että XOMETRY ei itse suorita sopimusvalmistusta, vaan valmistuksen tekee tarkoitukseen soveltuva kumppani (jäljempänä ”kumppani” “kumppanit”) 

3.2 XOMETRYLLÄ on oikeus käyttää useita (eri) kumppaneita tilattujen tuotteiden valmistukseen.

3.3 XOMETRYN ei tarvitse ilmoittaa tästä sopimuskumppanille. Sopimuskumppani suostuu nimenomaisesti siihen, että tuotannon suorittaa nimetty kumppani/kumppanit. Sopimuskumppanin  toimittamat piirustukset ja suunnitelmat voidaan jakaa yhteistyökumppaneiden kanssa.

3.4 XOMETRY ja/tai kumppani/kumppanit ovat oikeutettuja muuttamaan sopimuskumppanin toimittamien piirustusten ja 3D-tiedostojen teknisiä yksityiskohtia siltä osin kuin se on tarpeen tilatun tuotteen valmistuksen kannalta. Tämä koskee erityisesti prosessin eri työvaiheiden muuttamista.

3.5 Sopimuskumppanin omaisuus- ja/tai kopiointioikeudet koskevat tilauksia, sopimuksia sekä tietoja, suunnitelmia, kuvia, laskelmia, kuvauksia ja muita asiakirjoja, jotka on annettu XOMETRYN käyttöön. XOMETRY ei saa antaa näitä kolmansien osapuolten saataville, paljastaa niitä, käyttää niitä sisäisesti tai kolmansien osapuolten kautta tai kopioida niitä ilman asianomaista suostumusta. Tämä ei koske asiantuntijoita, jotka laativat I. 2:ssa määritellyn tarjouksen kumppaneille sekä mahdollista jäljentämistä tässä yhteydessä. 

3.6 Ilman erillistä sopimusta XOMETRY ei jaa tietoja, kuten yrityksen nimi, osoite, maa, jne. yksittäisille tai muille kumppaneille, jotka vastaavat tuotteen tuotannosta. 

4. Hinnat ja toimituskulut

4.1 Hinnat sisältävät lain vaatiman arvonlisäveron.

4.2 Velvoitteiden täytäntöönpanopaikka on pääsääntöisesti XOMETRYN varasto osoitteessa Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (jäljempänä ”tehdas”).

4.3 Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita, pakkaamisesta ja toimituksesta toiseen osoitteeseen veloitetaan ylimääräiset toimituskulut.

4.4 Tämän lisäksi tai siitä poiketen yrityksiin sovelletaan seuraavaa:

4.4.1 Alihankkijoiden osalta hinnat ovat nouto plus rahti, verot, tullit, vakuutusmaksut ja muut ulkoiset kulut, ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita.

4.4.2 Jos verojen, tullien, rahdin, vakuutusmaksujen tai muiden ulkoisten maksujen kustannukset kasvavat neljän (4) viikon kuluttua sopimuksen tekemisestä ja nämä kustannukset sisältyvät yrityksille sovittuun hintaan tai jos uusia maksuja ilmaantuu, XOMETRYLLÄ on oikeus tehdä hinnanmuutos, joka vastaa tätä määrää.

4.4.3 Lisäksi XOMETRY varaa oikeuden korottaa sovittua hintaa vielä toimitusta odottaville tilausmäärille johtuen raaka-aine- ja/tai taloudellisen tilanteen muutoksista tai olosuhteista, joissa kyseisen tuotteen valmistus ja/tai hankinta on huomattavasti kalliimpaa kuin hinta sopimuksen tekohetkellä. Tällaisissa tapauksissa tilauksen tehnyt yritys voi perua tilauksen, johon hinnankorotus on vaikuttanut neljän (4) viikon kuluessa ilmoituksesta.

4.4.4 Lisäksi XOMETRY varaa oikeuden korottaa aiemmin sovittua hintaa, jos toimitusaika myöhemmin viivästyy jostakin kohdassa I.4.4.3 mainituista syistä, mikäli materiaalia tai valmistustapaa muutetaan yrityksen XOMETRYLLE antamien puutteellisten tai olosuhteita vastaamattomien asiakirjojen ja/tai ohjeiden vuoksi, tai jos XOMETRY ei saa tilauksen toteuttamiseen tarvittavia tietoja ajoissa tai yhtiö muuttaa niitä myöhemmin yhteisellä sopimuksella XOMETRYN kanssa, mikä aiheuttaa täten toimituksen viivästymisen .

5. Toimitus / Lähetys / Riskin siirtyminen

5.1 Toimitus suoritetaan Saksan sisällä tehtaalta. Jos sopimuskumppanit vaativat toimituksia heidän valitsemaansa osoitteeseen XOMETRYN itsenäisesti nimeämän kuljetusreitin ja/tai kuljetusliikkeen/välittäjän kautta, riski siirtyy sopimuskumppanille, kun tuotteet luovutetaan välittäjälle/kuljetusliikkeelle.

Jos sopimuskumppani ei ilmoita ennen toimitusta XOMETRYLLE aikomuksestaan noutaa tuotteet itse tehtaalta, XOMETRY olettaa, että sopimuskumppani hyväksyy tämän lausekkeen. XOMETRY ei ota tästä lisävastuuta.

5.2 Kun kyseessä ovat yritykset ja toimituspaikka, kohtaa I.45.1 ja/tai kohdista I.5.2.1 ja I.5.2.2 poiketen sovelletaan seuraavia lausekkeita:

5.2.1 Jos toimituksia tehdään Saksan liittotasavallasta muihin EU-maihin, sopimuskumppanin tulee ennen toimitusta ilmoittaa XOMETRYLLE arvonlisäverotunniste, jota käytetään kyseisen yrityksen EU:n sisällä tekemien ostojen verotukseen. Jos näin ei tehdä, sopimuskumppani on velvollinen maksamaan kaikki XOMETRYN toimituksista aiheutuvat lakisääteiset ALV-maksut sovitun ostohinnan lisäksi.

5.2.2 Kun toimitus laskutetaan Saksan liittotasavallasta muuhun EU-maahan, noudatetaan vastaanottajajäsenvaltion arvonlisäverosäännöksiä, mikäli sopimuskumppani on rekisteröity arvonlisäveron maksajaksi toisessa EU-maassa, tai jos XOMETRY on  vastaanottavassa jäsenvaltiossa rekisteröity arvonlisäveron maksamista varten.

5.2.3 Lähetettäessä toimituksia Saksan liittotasavallasta muihin EU:n ulkopuolisiin maihin, sopimuskumppanin on ilmoitettava XOMETRYlle tariffinumero ja tuotteen käyttötarkoitus 2 päivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä sähköpostitse osoitteeseen service@xometry.eu.

5.2.4 Laskuttaessa toimituksia Saksan liittotasavallasta muihin EU-maihin sopimuskumppani on velvollinen lähettämään allekirjoitetut todennukset toimitusasiakirjoista XOMETRYLLE (esim. vastaanottotodistus, toimitustodistukset jne.) 3 työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta sähköpostiosoitteeseen service@xometry.eu.

5.3 Lukuun ottamatta tapauksia, joissa määräaika tai päivämäärä on sovittu kirjallisesti, jolloin toimitukset toteutetaan tai lähetetään mahdollisimman pian, mutta viimeistään yhden (1) – kolmen (3) viikon kuluessa maksun vastaanottamisen jälkeen lyhyellä varoitusajalla saatavilla olevista tuotteista.

5.4 Yritysten osalta sovelletaan kohdasta I. 5.3: poiketen seuraavaa:

5.4.1 Toimituspäivät, joista ei ole erikseen sovittu, ovat ainoastaan ei-sitovia sopimuksia. Sitovien sopimusten suhteen toimitusajat alkavat tilauksen vahvistamispäivästä. 

5.4.2 Näitä toimitusaikoja sovelletaan vain, kun yritys on täyttänyt oikea-aikaisesti kaikki tilauksen yksityiskohdat ja velvollisuudet. Toimittanut kaikki viralliset todistukset, kuten luotto- ja takuutodistukset sekä maksanut erämaksut ajallaan.

5.4.3 Toimituspäivät ja -ajat riippuvat tehtaasta ja varastosta. Jos tavaraa ei voida lähettää ja XOMETRY ei ole tästä vastuussa, katsotaan toimitusaikataulun täyttyneen, kun ilmoitus tavaroiden lähetysvalmiudesta on lähetetty.

5.4.4 Mahdollisista toimitusajoista huolimatta XOMETRYN toimitusvelvollisuus edellyttää omien toimittajiemme oikeaa ja oikea-aikaista toimitusta, ellei virheellinen tai viivästynyt tarvikkeiden toimittaminen johdu XOMETRYSTÄ.

5.5 Jos kuljetus XOMETRYSTÄ johtumattomasta syystä suunnitellulla reitillä tai aiottuun paikkaan sovittuna ajankohtana muuttuu mahdottomaksi tai merkittävästi vaikeammaksi, XOMETRYLLÄ on oikeus valita vaihtoehtoinen toimitusreitti.

5.6 Yrityksen osalta ja kohdan I.5.5 lisäksi XOMETRYLLÄ on oikeus toimittaa myös toiseen sijaintiin. Yritys vastaa aiheutuvista lisäkustannuksista. Yrityksen on mahdollista esittää vastalause ennen kuin XOMETRY menettelee tällä tavalla.

5.7 Jos XOMETRYÄ pidetään vastuussa toimituksen viivästymisestä tai siitä, että toimitus on mahdoton, eikä tämä johdu XOMETRYN tahallisuudesta tai huolimattomuudesta, on korvausvelvollisuus poissuljettu, paitsi vahingoissa, joista aiheutuu kuolema, ruumiinvamma tai vahinkoa terveydelle.

5.8 Jos toimitusviiveet johtuvat ylivoimaisesta esteestä, josta XOMETRYÄ ei voida pitää vastuussa, toimitusaikaa pidennetään vastaavasti. Tämä koskee myös viivettä, joka esiintyy ylivoimaisen esteen viiveen aikana. Ylivoimaisen esteen katsotaan kattavan valuutan, kauppapolitiikan ja muiden suvereenien toimenpiteiden aiheuttamat toimenpiteet sekä lakot, työsulut, liikennereittien tukkeutumiset, tuonnin viivästymiset / tulliselvitykset ja muut olosuhteet, jotka eivät johdu XOMETRYSTÄ, ja jotka tekevät toimituksesta huomattavasti vaikeampaa tai mahdotonta (esim. tulipalo, koneen tai telojen vauriot, raaka-aineiden tai energian puute). Sillä ei ole merkitystä, syntyykö tällaiset olosuhteet XOMETRYLLÄ, kumppaneilla vai toimittajilla. Sopimuskumppanille ilmoitetaan tästä viivästyksestä välittömästä. Jos syy viivästymisen kestoon kestää kauemmin kuin neljä (4) viikkoa tai yrityksellä yli neljä (4) kuukautta sopimuksen tekemisestä, kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen.

5.9 Riski, mukaan lukien takavarikointiriski siirtyy sopimuskumppanille, kun tuote siirretään kuljetusliikkeelle tai välittäjälle, mutta viimeistään kun tuotteet lähtevät tehtaalta. Tämä koskee myös ennakkoon maksettua kuljetusta ja ilmaista kotiinkuljetusta. Ainoastaan erillisellä sopimuksella XOMETRY voi vakuuttaa lähetykset sopimuskumppanin pyynnöstä ja kustannuksella. Välittäjän tai kuljetusliikkeen toimitusten purkamisvelvoitteet ja -kustannukset ovat sopimuskumppanin vastuulla.

5.10 Seuraava osio pätee lopullisesti ainoastaan yrityksiin:

5.10.1 Tavanomaisesti tuotteet toimitetaan pakattuina. XOMETRY ryhtyy tarvittaviin toimiin lähetysten suojaamiseksi ja/tai toimituksen turvaamiseksi yrityksen kustannuksella. Pakkaukset viedään takaisin XOMETRYN varastoon. XOMETRY ei ole vastuussa kustannuksista, jotka aiheutuvat yrityksen palautuksista tai pakkausten hävittämisestä.

5.10.2 XOMETRYLLÄ on oikeus tehdä kohtuullisissa määrin osittaisia toimituksia. Sovitun sopimuksen mukaiset suuremmat tai pienemmät toimitusmäärät ovat sallittuja alan tavanomaisen käytännön mukaisesti.

5.10.3 Jos sopimuskumppani ei ole määrittänyt erillistä toimitusosoitetta ennen toimitusta kohdan 5.1 mukaisesti, toimitusosoitteeksi otetaan sopimuskumppanin rekisteröity sijainti.

6. Hyväksyntä

6.1 Jos vastaanottotarkastuksesta on sovittu, tarkastus voidaan tehdä tehtaalla vasta, kun vastaanottovalmiudesta on ilmoitettu. Sopimuskumppani vastaa henkilöstön- sekä materiaalin vastaanottokustannuksista XOMETRYN hinnaston tai toimittavan tehtaan hinnaston mukaisesti.

6.2 Jos sovittu tarkastus viivästyy tai on puutteellinen XOMETRYSTÄ johtumattomista syistä, XOMETRYLLÄ on oikeus lähettää tavarat ilman ennakkotarkastusta sopimuskumppanin kustannuksella ja riskillä sekä varastoida ja laskuttaa tavarat.

  1. Maksu

7.1 Maksu suoritetaan pankkisiirrolla tai muulla tavalla. Sopimuskumppani vastaa maksusiirtojen kustannuksista. Ellei toisin ole sovittu, sopimuskumppanille maksuehdot ovat kymmenen (10) päivää toimituksesta. Sopimuskumppanin katsotaan rikkoneen maksuehtoa 10 päivää eräpäivästä ja laskun/maksuaikataulun vastaanottamisesta.

7.2 Kun kyseessä ovat yritykset, sovelletaan seuraavaa I.1 osasta poiketen tai sen lisäksi:

7.2.1 Jos käteisalennus on sovittu, alennus koskee vain laskun arvoa ilman toimituskuluja ja se myönnetään vain, jos ja siltä osin kuin yritys on maksanut kaikki erääntyneet summat alennuksen ajankohtana.

7.2.2 Jos XOMETRYLLE ilmoitetaan olosuhteista, jotka heidän mielestään saattavat vaikuttaa yrityksen luottokelpoisuuteen, on XOMETRYLLÄ oikeus kieltäytyä maksamattomista toimituksista tai toimittaa ne ennakkomaksua tai muuta vakuutta vastaan. XOMETRYLLÄ on myös oikeus katsoa kaikki nykyisestä liikesuhteesta johtuvat vaatimukset, jotka eivät ole vanhentuneet erääntyneiksi ja maksettaviksi.

7.2.3 Jos maksut erääntyvät tai ne laiminlyödään, XOMETRY veloittaa EKP:n peruskoron + yhdeksän (9) prosenttia, ellei XOMETRYN ja yrityksen välillä ole sovittu muuta vaihtoehtoista korkoa. Pidätämme oikeuden tehdä lisävaatimuksia maksujen erääntymisestä aiheutuneista vahingoista. XOMETRYN vaatimus 353 §:n (Saksan kauppalaki) mukaiseen viivästyskorkoon kauppiaita kohtaan pysyy ennallaan.

7.3 Sopimuskumppaneilla on oikeus vaatia hyvityksiä ja korvauksia vain siltä osin kuin heidän vastakanteensa on laillisesti todistettu oikeudessa tai ne ovat kiistattomia tai XOMETRY on ne kirjallisesti tunnustanut.

7.4 Jos kyseessä on yksinomaan yritys, on XOMETRYLLÄ oikeus kuitata kaikki yrityksen myyntisaatavat, johon yrityksellä on oikeusperustasta riippumatta oikeus XOMETRYLTÄ. Tämä koskee myös myyntisaamisia, jotka toinen osapuoli on sopinut maksavansa käteisellä ja toinen osapuoli on suostunut maksamaan vekselillä tai muulla maksutavalla. Soveltuvin osin nämä myyntisaamiset viittaavat vain saldoon. Jos myyntisaamiset erääntyvät eri päivinä, XOMETRYN myyntisaamiset erääntyvät viimeistään XOMETRYN velan erääntyessä ja ne maksetaan arvopäivänä.

7.5 XOMETRY voi käyttää perintätoimistoja, asianajajia tai muita kolmansia osapuolia saamistensa turvaamiseksi. Saamiset toimituksista sopimuskumppaneille voidaan siirtää kolmansien osapuolien hoidettaviksi XOMETRYN toimesta.

 

8. Omistusoikeuden siirtyminen

8.1 Kaikki toimitetut tuotteet ovat XOMETRYN (”säilytetyt tuotteet”) omaisuutta, kunnes ostaja on ne täysin maksanut.

8.2 Yritysten osalta sovelletaan I.1:n lisäksi seuraavaa:

Toimitetut tuotteet ovat XOMETRYN omaisuutta, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan ja kaikki selvittäjän esittämät vaatimukset on täytetty kokonaisuudessaan. Tämä koskee etenkin jäljellä olevia saatavia, johon XOMETRYLLÄ on liikesuhteen puitteissa oikeus (“jäljellä olevat saatavat“). Tämä koskee myös tulevia ja ehdollisia vaateita, esim. pankkivekseleitä ja myös maksuja, jotka suoritetaan erityisesti määrätyistä vaateista. Nämä jäljellä olevat saatavat vanhentuvat, kun kaikki vielä avoinna olevat vaateet on suoritettu maksuhetkellä.

8.3 Ennen omistusoikeuden siirtoa jälleenmyynti, vuokraus, panttaus, vakuudeksi luovuttaminen, käsittely tai muuttaminen eivät ole sallittua ilman XOMETRYN nimenomaista suostumusta.

8.4 Yritysten osalta sovelletaan I.3 jaksosta poiketen seuraavaa:

8.4.1 Säilytetyn tuotteen valmistuksen ja käsittelyn suorittaa XOMETRY ja se katsotaan BGB 950 §:n mukaiseksi valmistajaksi sitoumuksetta. Valmistettua ja käsiteltyä tuotetta pidetään tarvittaessa säilytettävänä tuotteena I.1 jaksossa tarkoitetulla tavalla. Jos yritys käsittelee, sekoittaa tai yhdistää säilytettävän tuotteen muihin tuotteisiin, XOMETRYLLÄ on oikeus uuden tuotteen yhteisomistukseen säilytettävän tuotteen ja muiden käytettyjen tavaroiden laskutusarvoon suhteutettuna. Jos XOMETRYN omistusoikeus raukeaa tuotteiden sekoittamisen tai yhdistämisen vuoksi, yritys siirtää välittömästi omistusoikeudet XOMETRYLLE yhdessä uuden varaston tai tuotteen kanssa, johon sillä on oikeus säilytettävän tuotteen laskutusarvon mukaisesti, ja pitää tavaran hallussaan XOMETRYLLE ilmaiseksi. XOMETRYN yhteisomistusoikeudet katsotaan säilytetyksi tuotteeksi kohdan I.8.1 mukaisesti.

8.4.2 Yritys saa myydä säilytettävää tuotetta vain tavanomaisessa liiketoiminnassaan yleisten sopimusehtojen mukaisesti ja niin kauan kuin yhteisö ei ole maksukyvytön, ja että jälleenmyynnistä johtuvat saamiset siirtyvät XOMETRYLLE luvun I mukaisesti.

8.4.5. Yrityksellä ei ole oikeutta muihin tuotteen omistusoikeuden säilyttämiseen liittyviin määräyksiin.

8.4.3 XOMETRYLLE siirretään säilytettävän tuotteen jälleenmyynnistä saadut saamiset sekä kaikki vakuudet, jotka yritys kuittaa saatavia vastaan. Ne toimivat vakuuksina samassa määrin kuin säilytettävä tuote. Mikäli yritys myy säilytettävän tuotteen yhdessä muiden XOMETRYN ulkopuolisten tuotteiden kanssa, on XOMETRYLLÄ oikeus vaatia korvauksia, jotka ovat suhteessa säilytettävän tuotteen laskutusarvoon ja muiden myytyjen tuotteiden laskutusarvoon. Jos myydään tuotteita, joihin XOMETRYLLÄ on yhteisomistusoikeus, siirretään XOMETRYLLE yhteisomistusosuutta vastaava osuus saatavista kohdan I.4.1 mukaisesti. Jos yritys käyttää säilytettävää tuotetta palvelusopimuksen täyttämiseen, palvelusopimuksesta johtuvat saamiset siirretään XOMETRYLLE etukäteen samassa määrin. XOMETRY hyväksyy täten näiden oikeuksien siirron.

8.4.4 Yrityksellä on oikeus periä jälleenmyynnistä saatavia. Tämä perintäoikeus lakkaa, jos XOMETRY peruuttaa ne, mutta viimeistään, jos maksut laiminlyödään, vekseli jätetään maksamatta  tai maksukyvyttömyysmenettely aloitetaan. XOMETRY käyttää peruuttamisoikeutta vain, jos sopimuksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että XOMETRYN maksuvaatimus tästä tai muista yrityksen kanssa tehdyistä sopimuksista on vaarassa yrityksen maksukyvyttömyyden vuoksi. XOMETRYN pyynnöstä yritys on velvollinen ilmoittamaan välittömästi asiakkailleen tästä toimeksiannosta ja toimittamaan XOMETRYLLE noudon suorittamiseen tarvittavat asiakirjat.

8.4.5 Jälleenmyynnistä aiheutuvien saatavien luovutus ei ole sallittua, ellei kyseessä ole aidon factorining kautta tapahtuvasta toimeksiannosta, josta on ilmoitettu XOMETRYLLE, ja jossa factoring-tuotot ylittävät XOMETRYN takaamien saatavien arvon. Kun factoring-tuotto on hyvitetty, XOMETRYN saatava maksetaan välittömästi.

8.4.6 Yrityksen tulee välittömästi ilmoittaa XOMETRYLLE  takavarikoinnin tai kolmansiin osapuoliin liittyvistä haittavaikutuksista. Yritys vastaa kaikista säilytettävien tuotteiden peruutuksista, saatavuudesta ja palautuksista aiheutuneista kustannuksista, elleivät kolmannet osapuolet korvaa niitä.

8.4.7 Jos yritys on maksukyvytön tai ei noudata vekselin eräpäivää, XOMETRYLLÄ on oikeus ottaa takaisin säilytettävänä oleva tuote ja tarvittaessa päästä yrityksen tiloihin tätä tarkoitusta varten normaaleina aukioloaikoina. Sama pätee, jos sopimuksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että XOMETRYN maksuvaatimus tästä tai muista yrityksen kanssa tehdyistä sopimuksista on vaarassa yrityksen maksukyvyttömyyden vuoksi. Maksukyvyttömyyttä koskevat määräykset pysyvät ennallaan.

8.4.8 Jos olemassa olevan vakuuden laskutusarvo ylittää vakuudet, mukaan lukien liitännäisvaatimukset (korot, edellä mainitut kulut) yhteensä yli 50 prosentilla, on XOMETRY velvollinen vapauttamaan XOMETRYN valitseman vakuuden yrityksen pyynnöstä.

9. Laadunvarmistus, sertifikaatit

9.1 Laaduntarkastuksen hoitaa XOMETRY. Tämä tehdään sopimuksen tekohetkellä vallitsevan ”tekniikan tason” mukaisesti.

9.2 Valmistettujen tuotteiden sertifikaatit myönnetään ja toimitetaan vain erillisellä sopimuksella.

10. Takuu

10.1 Sopimuskumppanin vaatimukset XOMETRYÄ kohtaan virhetapauksissa perustuvat pääsääntöisesti lain säännöksiin lakisääteisten takuuaikojen puitteissa, sikäli kuin seuraavista määräyksistä ei poiketa.

10.2 Sopimuskumppanin virheellisestä käsittelystä tai sopimusrikkomuksista asennuksen, kytkennän, käytön tai varastoinnin aikana aiheutuneet vahingot eivät ole peruste tehdä vaatimuksia XOMETRYÄ kohtaan.

10.3 Jos takuuvaatimukset ovat perusteltuja ja tehty annetuissa aikarajoissa, XOMETRY voi päättää korjata vian tai toimittaa virheettömän tuotteen (myöhempi suoritus). XOMETRYLLÄ on tässä yhteydessä oikeus kolmeen (3) peräkkäiseen suoritusyritykseen. Näitä myöhempi suoritus katsotaan epäonnistuneeksi näiden yritysten jälkeen. Jos seuraavat suoritukset epäonnistuvat, XOMETRY voi vetäytyä sopimuksesta. Sopimuskumppanilla ei ole oikeutta ratkaista vikaa ilman XOMETRYN nimenomaista suostumusta ja sopimusta, mukaan lukien suostumus ja sopimus vian korjaamiseen liittyvistä kustannuksista.

10.4 Jos sopimuskumppani on yritys  loppuasiakkaana tai yrityksenä ja tilaus on tehty heidän liiketoimintaansa varten, sovelletaan I kohdasta poiketen seuraavaa:

10.4.1 Tuotteen materiaalien virheistä tulee ilmoittaa kirjallisesti välittömästi, viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta, tätä väitettä tukevalla teknisellä selvityksellä. Materiaaliviat, jotka jäävät huolellisenkin tutkimusten jälkeen havaitsematta tämän ajanjakson aikana, on ilmoitettava kirjallisesti välittömästi havaitsemisen jälkeen, ja ne edellyttävät välitöntä valmistuksen tai käsittelyn lopettamista. Tämän kirjallisen ilmoituksen on oltava perillä viimeistään sovitun määräajan tai erääntymisajan päättyessä.

10.4.2 Sopimuskumppanin järjestämän tuotteen vastaanottotarkastuksen jälkeen mahdollisista materiaalivirheistä, jotka havaittiin sovitun vastaanottotarkastuksen aikana, ei voida ilmoittaa.

10.4.3 Korvausvaatimus vioista vanhenee vuoden kuluttua tavaran vastaanottamisesta.

10.5 Ellei toisin ole sovittu, XOMETRY ei hyväksy laatustandardeja, jotka koskevat valmistetun tuotteen tai tuotteiden sopivuutta, soveltuvuutta tai käytettävyyttä käytettäessä muiden tuotteiden kanssa tai muissa osissa (esim. rakennus- tai kokoonpanoryhmät). Kaikki laatustandardit arvioidaan aina tuotekohtaisesti.

10.6 Jos sopimuskumppani havaitsee vikoja, on sopimuskumppani velvollinen työskentelemään XOMETRYN kanssa yhteistyössä tällaisten vikojen ratkaisemiseksi (esim. toimittamaan viipymättä tekniset tiedot, valmistelemaan vialliset tuotteet noutoa varten jne.)

10.7 Ellei toisin ole sovittu, kaikki vialliset osat on valmisteltava XOMETRYN noudettavaksi 10 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun sopimuskumppani on ilmoittanut viasta/vioista. Kun tuote on valmis noudettavaksi ja kerättävän tuotteen tekniset tiedot ovat mukana, on tästä ilmoitettava XOMETRYLLE.

11. Vastuu

11.1 XOMETRY on vastuussa vain sopimukseen perustuvien ja sopimukseen perustumattomien velvoitteiden rikkomisesta, joka aiheutuu mahdottomuudesta, viivästyksestä, virheestä sopimuksessa tai rikoksesta. Tähän lukeutuu XOMETRYN johtajien ja alihankkijoiden aiheuttama toiminta, joissa kyse on törkeästä huolimattomuudesta tai rikollisista aikeista.Siltä osin kuin velvollisuuden laiminlyönti on vähäistä ja olennaisia sopimusvelvoitteita on rikottu moitittavasti, XOMETRYN vahingonkorvausvastuu rajoittuu ennakoitaviin vahinkoihin, joita tyypillisesti esiintyy vastaavissa tapauksissa. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat velvollisuudet, jotka antavat sopimuskumppaneille oikeudet, jotka sopimuksella on sen sisällön ja tarkoituksen mukaan annettava, erityisesti velvoitteita, joiden täyttäminen on välttämätöntä sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta ja joihin sopimuspuoli voi kohtuudella odottaa voivansa luottaa. .

11.2 Näitä rajoituksia ei sovelleta pakolliseen vastuuseen. Erityisesti Saksan tuotevastuulain mukaiseen, ihmishenkien menettämisen, ruumiinvamman tai terveysvahingon sattuessa.

11.3 XOMETRYN vastuu on muissa tapauksissa poissuljettu, lukuun ottamatta kohtia I.1 ja 11.2

11.4 Yllä mainitut poissuljetut vastuut ja rajoitukset koskevat myös XOMETRYN työntekijöiden, virkamiesten, edustajien ja alihankkijoiden vastuuta.

11.5 Loppuasiakkaille, jotka ovat yrityksiä, sovelletaan vanhentumisaikaa. Materiaalivirheistä ja omistusvirheistä johtuvien vaateiden yleinen vanhentumisaika on yksi vuosi toimituksesta loppuasiakkaille, jotka ovat yrityksiä, 1 nro 3 BGB 634a §:sta huolimatta. Jos hyväksynnästä on sovittu, vanhentumisaika alkaa hyväksymisestä.

11.6 XOMETRY ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen toimitusviiveestä, mukaan lukien lisäkustannukset, jotka aiheutuvat sopimuskumppanille vaihtoehtoisten järjestelyjen tekemisestä saman tuotteen valmistukseen.

12. Loppumääräykset

12.1 Sovellettava laki / Tuomioistuin

Sovellettava laki on Saksan liittotasavallan laki. Lain sallimissa rajoissa lainkäyttöpaikka on München.

12.2 Sopimuskieli

Sopimukseen liittyvässä kommunikaatiossa kielenä käytetään saksaa.

12.3 Julkaisupolitiikka

XOMETRY pidättää itsellään oikeuden julkaista kuvia sopimuskumppanin tilaamasta tuotteesta XOMETRYN verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä ilman ennakkopyyntöä sopimuskumppanilta, jos kuvassa ei ole tavaramerkkiä (logoa tai nimeä) eikä tuotteessa ole millään tavalla luettavissa ja itse tuote ei paljasta sovellusta ja toimintaa. Kaikissa muissa tapauksissa XOMETRYN tulee pyytää sopimuskumppanilta lupa ennen julkaisuja.

12.4 Liitännäissopimukset / kirjallinen lomake

Suulliset liitännäissopimukset eivät ole voimassa. Muutokset näihin yleisiin sopimusehtoihin tulee tehdä kirjallisesti. Tämä koskee myös kirjallisten muutosten vaatimuksesta luopumista.

12.5 Yksittäisten lausekkeiden pätemättömyys

Mikäli näiden yleisten sopimusehtojen yksittäiset ehdot katsotaan pätemättömiksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Jos ehto on pätemätön, XOMETRY ja vastaava sopimuskumppani sopivat uudesta ehdosta, joka on taloudellisesti mahdollisimman lähellä pätemätöntä ehtoa. Sama koskee kaikkia sopimusperusteisia laiminlyöntejä.

Xometry uutiskirje

Liity, niin saat viimeisimmät suunnitteluvinkit, artikkeleja materiaaleista ja prosesseista, tuotepäivityksiä ja alennuksia osista.