Försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor för partners och allmänna affärsvillkor för slutkunder inklusive garantivillkor Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Tyskland

Introduktion

Följande försäljnings- och affärsvillkor utgör alla avtalsvillkor som Xometry Europe GmbH från Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn, registrerat i handelsregister B i Münchens tingsrätt under HRB256172, representerat av verkställande direktören Dmitry Kafidov (hädanefter kallade ”XOMETRY”) som används och tillämpas i enlighet med sina kunder.

Följande regler och villkor gäller enligt den tyska texten. Den engelska översättningen eller någon annan översättning finns endast i informerande syfte.

I. Försäljningsvillkor

1. Omfattning och avtalspartners

1.1 Följande allmänna försäljningsvillkor och affärsvillkor för slutkunder (hädanefter kallade ”GTCs”) gäller för alla avtal för tillhandahållande av produkter och tjänster kopplade till produktionen av enskilt tillverkade delar (exempelvis föremål som inte är nedbrytbara till mindre föremål i verklig mening) producerade från metaller, polymerer eller andra material (hädanefter kallade ”Produkt” eller ”Produkter”) som XOMETRY tillhandahåller till avtalspartners.

Dessa regler och villkor utgör en integrerad del av alla avtal som ingåtts av XOMETRY med dess avtalspartners för tillhandahållandet eller utförandet av produkter, även om de inte är separat överenskomna ännu.

1.2 Avtalspartners till XOMETRY blir både konsumenter i den mening som avses i § 13 BGB (tyska civillagen) och företag i den entreprenöriella betydelsen av § 14 of BGB.

1.3 Inom ramen för dessa GTCs görs ibland kompletterande och/eller andra överenskommelser vad gäller försäljning till företag, vilket uteslutande gäller de ovannämnda företagen.

1.4 De nuvarande GTCs ska gälla för alla (framtida) leveranser och tjänster som tillhandahålls av XOMETRY till deras avtalspartners, uteslutande under versionen som gäller för tidpunkten för avtalets ingående.

1.5 Vad gäller företag skall även följande gälla:

1.5.1 Köpvillkoren och villkoren för avtalspartners gäller inte, även om XOMETRY inte i något fall bestrider deras giltighet.

1.5.2 I enlighet med avsnitt I. 5.1 gäller undantaget också om XOMETRY hänvisar till ett dokument som innehåller eller hänvisar till reglerna och villkoren för företaget eller en tredje part.

1.6 Avtalspartners kan kontakta XOMETRYS kundservice för frågor, anspråk och klagomål genom att maila help@xometry.eu. XOMETRY kommer att svara på alla sådana frågor, anspråk och klagomål från dess avtalspartners inom 3 (tre) arbetsdagar.

2. Offert och ingående av kontrakt

2.1 Avtalspartnern kan begära en offert från XOMETRY. För att begära en offert kan du antingen skicka ett email till enquiry@xometry.eu eller använda det webbaserade offertverktyget på vår hemsida www.xometry.eu. Förfrågan behöver kompletteras med ritningar eller 3D-modellfiler av produkten som ska tillverkas i vilket vanligt filformat som helst. Filstorleken får inte överstiga 25 MB.

2.2 Baserat på förfrågan kommer XOMETRY tillhandahålla en offert till avtalspartnern. XOMETRY skall vara bunden till den här offerten under sju (7) kalenderdagar. Avtalspartnern har rätt att godkänna offerten inom den här perioden. Datumet och tiden då XOMETRY meddelas om att avtalspartnern godkänner offerten avgör om den här tidsperioden har följts eller inte. Tillverkningsavtalet träder i kraft när avtalspartnern godkänner offerten och när XOMETRY bekräftar godkännandet med en motsvarande orderbekräftelse. Endast offerter utan några begärda ändringar från avtalspartnern ska anses vara ett godkännande. Efter mottagandet av offertens godkännande kan XOMETRY skicka en skriftlig orderbekräftelse till avtalspartnern inom 3 arbetsdagar vilket därmed sluter avtalet. Avvikelse från 150 § paragraf 2 BGB eller någon annan form av godkännanden anses vara en ny begäran i den mening som avses i avsnitt I. 1. XOMETRY kommer svara på den här nya begäran, skapa en ny offert och skicka den till avtalspartnern.

2.3 Avtalspartnern kan ange sitt godkännande av offerten i valfri form, men alltid som minimum i skriftlig form. Den obegränsade avtalskapaciteten bekräftas vid godkännande.

2.4 Ett avtal sluts inte om begäran för avtalspartnern avser produktion av vapen, delar av vapen eller andra förbjudna produkter/material och avtalspartnern inte separat har kontaktat XOMETRY angående detta. Om XOMETRY endast blir varse om detta under produktionsprocessen, så kommer produktionen att stoppas omedelbart. I sådana fall kommer avtalspartnern inte att vara berättigad leverans av produkten och XOMETRY ska försöka få tillbaka alla kostnader som uppstått.

2.5 Vid sidan av eller i avvikelse till detta ska följande gälla för företag:

Erbjudandet är giltigt i sju (7) kalenderdagar för syftet att genomföra fler ordrar av avtalspartnern.

2.6 Efter en teknisk undersökning inom 3 arbetsdagar efter att godkännandet för offerten mottagits kan XOMETRY besluta att det inte finns några lämpliga tekniska medel tillgängliga för att tillverka produkten inom deras nätverk med tillverkare (hädanefter kallade ”Partners”) och kan dra sig ur avtalet utan någon ersättning av kostnader till avtalspartnern.

2.7 Om ett tydliggörande behövs efter en teknisk utvärdering inom 3 arbetsdagar efter att avtalspartnerns godkännande för offerten mottagits, så förbehåller sig XOMETRY rätten att förlänga leveranstiden för produkten för den tiden som det tar att tydliggöra detta. Avtalspartnern måste assistera med alla sådana tyddliggöranden.

3. Uppdragstillverkning

3.1 Avtalspartnern är medveten om att XOMETRY inte själva utför den avtalade tillverkningen, utan snarare förlitar sig på andra till synes lämpliga tillverkare (hädanefter kallade ”Partners”) med produktionen.

3.2 XOMETRY har rätt att ge (olika) partners i uppdrag att tillverka produkterna som krävs för att fullgöra en order.

3.3 XOMETRY måste inte meddela avtalspartnern i detta avseende. Avtalspartnern godkänner uttryckligen att produktionen utförs av den anlitade partnern/partners. Ritningarna och planerna som tillhandahålls av avtalspartnern efter förfrågningar kan delas med partnern/partners.

3.4 XOMETRY och/eller partners har rätt att ändra tekniska detaljer i ritningarna och 3D-filerna som tillhandahålls av avtalspartnern, i den mån som det är nödvändigt för produktionen av den beställda produkten. Det gäller i synnerhet ändringar av olika arbetsmoment i processen.

3.5 Avtalspartnerns egendom och/eller upphovsrätt innefattar ordrar, avtal, samt information, designer, bilder, beräkningar, beskrivningar och andra dokument som gjorts tillgängliga för XOMETRY. XOMETRY ska inte göra dem tillgängliga för tredje part, lämna ut dem, använda dem internt eller via tredje parter eller reproducera dem utan att ha ett uttryckligt samtycke. Det inkluderar inte att tillhandahålla åtkomst till experter i syfte att upprätta en offert enligt avsnitt I. 2, samt till partners och eventuell reproduktion i det här sammanhanget.

3.6 Utan att ett separat avtal ingås kommer XOMETRY inte dela detaljer som företagsnamn, adresser, land, etc. till enskilda partners eller flera partners som har i uppdrag att tillverka produkterna.

4. Priser och fraktkostnader

4.1 Priserna och offerterna inkluderar tillämplig lagstadgad moms.

4.2 Platsen för utförandet är i princip XOMETRYs lagerlokal i Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (hädanefter kallad “fabrik” eller ”fabriken”).

4.3 Såvida inte annat bekräftats i orderbekräftelsen kommer extra fraktkostnader debiteras för paketering och frakt till en annan adress.

4.4 Vid sidan av eller i avvikelse av detta ska följande gälla för företag:

4.4.1 För entreprenörer är priserna för utfört arbete plus frakt, skatter, tullavgifter, försäkringar och andra externa kostnader, såvida inte annat har bekräftats i orderbekräftelsen.

4.4.2 Om kostnaderna ökar för skatter, tullavgifter, frakt, försäkringar eller andra externa kostnader fyra (4) veckor efter att avtalet ingått och dessa kostnader inkluderas i det avtalsenliga priset för företag eller om nya avgifter skulle uppstå, då har XOMETRY rätt att ändra pris med motsvarande belopp.

4.4.3 Dessutom förbehåller sig XOMETRY rätten att höja det avtalade priset för orderantal som fortfarande väntar på leverans som ett resultat av ändringar i råmaterialet och/eller den ekonomiska situationen eller omständigheter som uppstår där produktionen sker och/eller om köpet av produkten i fråga blir betydligt dyrare än vid tidpunkten då avtalet om priset slöts. I sådana fall kan företaget avbeställa alla eventuella ordrar som påverkas av prisökningen inom fyra (4) veckor efter att ha underrättats.

4.4.4 Dessutom har XOMETRY rätt att höja tidigare avtalade priser om leveranstiden därefter försenas på grund av någon av anledningarna som nämns i avsnitt I.4.4.3, om materialet eller produktionsmetoden ändras på grund av att dokumentationen och/eller instruktionerna som angivits till XOMETRY av företaget inte är förenligt med de faktiskt rådande omständigheterna eller var inkompletta eller om XOMETRY inte mottar informationen som krävs för att fullfölja ordern i tid eller om företaget därefter ändrar dem enligt en ömsesidig överenskommelse med XOMETRY och därmed orsakar en försening i leveransen.

5. Leverans/Försändelse/Överföring av risker

5.1 Leveransen ska slutföras inom Tyskland från fabriken. Om avtalspartners begär att leveranser ska göras till en valfri adress som de själva väljer med hjälp av en fraktrutt och/eller fraktföretag/åkeri som oberoende utses av XOMETRY, så överförs risken till avtalspartnern vid överlämnandet av produkterna till fraktföretaget eller åkeriet.

Om avtalspartnern inte underrättar XOMETRY om sin avsikt att själv hämta ut produkterna från fabriken innan leverans, så förutsätter XOMETRY att denna bestämmelse accepteras av avtalspartnern. XOMETRY tar inget ytterligare ansvar.

5.2 Ifall företag och villkor för leveransplatsen så gäller följande bestämmelse för avsnitt I. 45.1 och/eller i avvikelse från avsnitt I. 5.2.1 och I. 5.2.2:

5.2.1 Om leveranser utförs av förbundsrepubliken Tyskland till andra EU-medlemsländer, så måste avtalspartnern innan leveransen informera XOMETRY om dess momsregistreringsnummer som används för beskattningen av köp som görs inom EU. Om man misslyckas med att göra det är avtalspartnern ansvarig för eventuella lagstadgade momsavgifter som XOMETRY ådrar sig för leveranser utöver det avtalade köppriset.

5.2.2 Vid fakturering av leveranser från förbundsrepubliken Tyskland till andra EU-medlemsländer, så ska momslagarna för respektive mottagares medlemsland efterlevas, förutsatt att avtalspartnern är registrerad för betalning av moms i ett annat EU-medlemsland eller om XOMETRY är registrerade i mottagarens medlemsland för betalning av moms.

5.2.3 När man skickar försändelser från förbundsrepubliken Tyskland till andra länder utanför EU, så ska avtalspartnern informera XOMETRY om tariffnummer och den tilltänkta användningen av produkten, inom 2 dagar efter godkännandet av offerten via mail till service@xometry.eu.

5.2.4 Vid fakturering av leveranser från förbundsrepubliken Tyskland till andra EU-medlemsländer är avtalspartnern skyldig att skicka ett signerat bevis av leveransdokumenten till XOMETRY (exempelvis mottagarbevis, leveransavier, etc.) inom 3 arbetsdagar efter mottagande av godset till XOMETRY via mail till service@xometry.eu.

5.3 Förutom fall där en bestämd tid eller datum skriftligen har avtalats kommer leveranser att utföras eller skickas så snart som möjligt, dock senast inom en (1) till tre (3) veckor efter betalningsmottagande för varor som finns tillgängliga på kort varsel.

5.4 Vad gäller företag, tillämpas även följande i avvikelse från avsnitt I. 5.3:

5.4.1 Leveransdatum som inte uttryckligen har avtalats är uteslutande ej-bindande avtal. I fråga om bindande avtal för leveranstider så ska dessa börja på datumet för orderbekräftelsen.

5.4.2 Dessa leveransperioder ska endast tillämpas i enlighet med tidsenligt tydliggörande för alla detaljer av ordern, och tidsenligt fullgörande för företagets alla skyldigheter, som tillhandahållande av alla officiella certifikat, kreditbevis och garantier eller betalning av delbetalningar.

5.4.3 Iakttagande av leveransdatum och tider är beroende av tillgänglig fabrik eller tillgängligt lager. Om godset inte kan skickas och XOMETRY inte kan hållas ansvariga för detta, ska leveranstiderna anses som fullgjorda när en avisering om att godsen är redo att sändas har skickats.

5.4.4 Oavsett möjliga leveranstider kan XOMETRYs leveransskyldighet korrigeras och tidsenlig leverans från våra egna leverantörer, såvida inte inkorrekt eller försenad leverans orsakats av XOMETRY.

5.5 Om transporten på den tilltänkta rutten eller den tilltänkta platsen vid den tilltänkta tiden blir omöjlig eller betydligt svårare att uppfylla där XOMETRY inte gjort något fel, då ska XOMETRY ha rätt att välja en alternativ leveransväg.

5.6 När det gäller företaget och förutom avsnitt I.5.5, så har XOMETRY även rätt att leverera till en annan plats. Företaget ska hållas ansvarigt för extra kostnader som tillkommer. Företaget kommer ges möjlighet att göra invändningar innan XOMETRY fortsätter med det.

5.7 Om XOMETRY kan hållas ansvariga för leveransförseningar eller för att en leverans blir omöjlig och det inte sker på grund av XOMETRYs uppsåt eller grov vårdslöshet så utesluts ansvaret för skador, förutom skador som resulterar i förlust av liv, kroppsskador eller hälsoskador.

5.8 Om leveransförseningar orsakas av force majeure som XOMETRY inte kan hållas ansvariga för, så ska leveranstiden förlängas i enlighet med det. Detta gäller även i händelse av att force majeure uppstår under en redan befintlig försening. Force majeure anses täcka valuta, köpregler och andra gällande åtgärder, strejker, nedstängningar som inte orsakats av XOMETRY (t.ex. brand, skador på maskiner eller rullar, brist på råmaterial eller energiförsörjning), blockering av trafikleder, förseningar i import/tullklarering och andra omständigheter som inte orsakats av XOMETRY som gör leveransen avsevärt svårare eller omöjlig. Det är inte väsentligt om sådana omständigheter uppstår hos XOMETRY eller hos någon annan partner eller leverantör. Avtalspartnern informeras om detta utan onödig försening. Om orsaken till förseningens längd varar längre än fyra (4) veckor eller för företag längre än fyra (4) månader efter avtalet ingåtts, så kan båda parterna dra sig ur avtalet.

5.9 När produkten överlåts till en speditör eller transportör, eller senast när produkterna lämnar fabriken, så övergår risken för beslag och även där förbetald frakt och fri hemleverans gäller till avtalspartnern. Endast genom ett separat avtal kommer XOMETRY att försäkra försändelser på begäran och på avtalspartnerns bekostnad. Skyldigheten och kostnaden för att lossa leveranser av en speditör eller transportör ska bäras av avtalspartnern.

5.10 Uteslutande för företag gäller följande slutgiltigt under detta avsnitt:

5.10.1 Om det anses brukligt ska produkterna levereras i förpackning. XOMETRY kommer att tillhandahålla paketering och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda och/eller försäkra försändelser på företagets bekostnad. Förpackningar kommer att tas tillbaka till XOMETRYs lagerlokal. XOMETRY är inte ansvariga för kostnader för returtransport eller för bortskaffande av förpackningar från företaget.

5.10.2 XOMETRY har rätt att göra delleveranser i rimlig utsträckning. Ökade eller minskade leveransmängder av det avtalade antalet ska vara tillåtna i enlighet med branschpraxis.

5.10.3 Om ingen separat leveransadress specificeras av avtalspartnern innan leveransen som angivits i avsnitt 5.1, ska den registrerade platsen för avtalspartnern ses som leveransadressen.

6. Godkännande

6.1 Om en inspektion för godkännande har avtalats kan den endast ske i fabriken omedelbart efter avisering om tillgängligheten för godkännande. Avtalspartnern ska bära personalkostnaderna för godkännandet samt kostnaderna för materialgodkännandet baserat på XOMETRYs prislista eller leverantörfabrikens prislista.

6.2 Om inget fel har begåtts av XOMETRY, men en tidigare avtalad inspektion försenas eller är ofullständig, har XOMETRY rätt att skicka godset utan en inspektion eller på avtalspartnerns bekostnad och risk att lagra dem och fakturera godset.

7. Betalning

7.1 Betalning ska göras via banköverföring eller via annan betalmetod. Avtalspartnern ska bära kostnaderna för betalningsöverföringar. Såvida inte annat avtalas är betalningsvillkoren tio (10) dagar från leveransen till avtalspartnern. Avtalspartnerns betalning ska anses ha fallerat 10 dagar efter förfallodatumet och mottagande av fakturan/betalningsplanen.

7.2 I fråga om företag ska följande gälla i avvikelse från avsnitt I. 1 eller i tillägg till:

7.2.1 I fall det finns en avtalad prisrabatt relaterar det endast till faktureringsvärdet exklusive frakt och kommer endast beviljas om och i den mån som företaget helt har betalat alla förfallna belopp vid tidpunkten för rabatten.

7.2.2 Om XOMETRY får kännedom om alla eventuella omständigheter som enligt dem kan påverka företagets kreditvärde, så har XOMETRY rätt att neka utestående leveranser eller endast utföra dem med förskottsbetalning eller tillhandahållande av annan betalningsförsäkring. I sådana fall har XOMETRY även rätt att anse alla fordringar som förfallna och betalbara från den aktuella affärsrelationen med företaget, vilket inte omfattas av preskriptionslagen.

7.2.3 Om betalningsperioden överskrids eller har fallerat, så kommer XOMETRY att kräva ränta med nio (9) procent över ECB:s basränta, såvida inte en alternativ ränta har avtalats mellan XOMETRY och företaget. Vi förbehåller oss rätten att hävda ytterligare skador orsakade av utebliven betalning. XOMETRYs anspråk på kommersiell löptid enligt § 353 HGB (Tyska handelslagstiftningen) gentemot handlare förblir opåverkad.

7.3 Avtalspartnern ska endast ha rätt att kräva ytterligare retentionsrätt och kvitta belopp i den mån som deras motkrav lagligt har bevisats av en domstol eller är obestridda eller har erkänts i skrift av XOMETRY.

7.4 Exklusivt vad gäller företag har XOMETRY rätt att kvitta alla fordringar som företaget, oavsett laglig grund har rätt till från XOMETRY. Det gäller även för fordringar som en part har accepterat att reglera kontant och den andra parten har accepterat att reglera med växel eller med ett annat betalningsmedel. Där det är tillämpligt ska dessa fordringar endast avse saldot. Om fordringarna förfaller vid olika datum ska XOMETRYs fordringar inte förfalla senare än förfallodagen för XOMETRYs skuld och ska regleras på valuteringsdagen.

7.5 XOMETRY kan använda sig av inkassobyråer, advokater eller andra tredje parter för att säkra betalning av dess fordringar. Fordringarna från avtalspartners kan överlåtas av XOMETRY till tredje parter.

8. Äganderättsförbehåll

8.1 Alla levererade produkter förblir XOMETRYs egendom (”Behållna produkter”) tills betalning har gjorts i fullo.

8.2 I fråga om företag gäller följande som tillägg till avsnitt I.1:

De levererade produkterna förblir XOMETRYs egendom tills betalning har gjorts i fullo, i synnerhet med avseende till utestående saldon som XOMETRY har rätt till inom ramen för affärsrelationen (“Bibehållen saldo”) och alla anspråk som görs av insolvensförvaltaren har uppfyllts till fullo. Det gäller även framtida och villkorliga fordringar, exempelvis från överlåtelsebrev och även om betalningar görs från särskilt angivna fordringar. Bibehållet saldo ska upphöra med regleringen av alla anspråk som ännu är öppna vid betalningstillfället som resulterat från detta äganderättsförbehåll.

8.3 Innan överlåtelsen av ägandet är återförsäljning, uthyrning, pantsättning, överlåtelse som säkerhet, bearbetning eller omvandling inte tillåten utan ett uttryckligt samtycke från XOMETRY.

8.4 Vad gäller företag, tillämpas följande i avvikelse från avsnitt I.3:

8.4.1 Tillverkning och bearbetning av den behållna produkten utförs av XOMETRY som tillverkaren i den mening som anges i § 950 BGB och är ej bindande. Den tillverkade och bearbetade produkten ska anses vara en behållen produkt i den mening som avses i avsnitt I. 1 där det är tillämpligt. Om företaget bearbetar, blandar eller kombinerar den behållna produkten med andra produkter så ska XOMETRY ha rätt till att vara medägare av den nya produkten i proportion till fakturavärdet för den behållna produkten och annat använt gods. Om XOMETRYs ägarskap löper ut på grund av en blandning eller kombination av produkter, så ska företaget omedelbart överlåta ägarrättigheterna till XOMETRY tillsammans med de nya artiklarna som de har rätt till enligt fakturavärdet för den behållna produkten och ska tillhandahålla artikeln gratis till XOMETRY. Samäganderätten för XOMETRY anses vara för en behållen produkt i den mening som avses i avsnitt I.8.1.

8.4.2 Företaget får endast sälja den behållna produkten inom ramarna för ordinarie affärsverksamhet under standard GTCs och så länge företaget inte är i fallissemang och att fordringarna från återförsäljningen överlåts till XOMETRY i enlighet med avsnitt I. 3. 8.4.5. Företaget har inte rätt till några andra dispositioner av den behållna produkten.

8.4.3 Fordringarna från återförsäljningen av den behållna produkten, tillsammans med alla säkerheter som bolaget kvittar mot fordringarna, överlåts därmed till XOMETRY. De fungerar som säkerhet i samma utsträckning som den behållna produkten. Om den behållna produkten säljs av företaget tillsammans med andra produkter som inte säljs av XOMETRY, så har XOMETRY rätt att göra anspråk på belopp i proportion till fakturavärdet för den behållna produkten och fakturavärdet för de andra produkterna som säljs. I enlighet med sektion I.4.1, om produkter som XOMETRY är samägare till säljs, så ska en del av fordringarna tilldelas XOMETRY motsvarande den samägda andelen. Om den behållna produkten används av företaget för att fullgöra tjänsteavtalet, så ska fordringarna från tjänsteavtalet tilldelas XOMETRY i förhand i samma omfattning. XOMETRY godkänner härmed överlämningen av dessa rättigheter.

8.4.4 Företaget har rätt att driva in fordringar från återförsäljningen. Den här rätten för indrivning upphör om XOMETRY upphäver den, men senast i fall av förfallen betalning, utebliven betalning av en växel eller vid en begäran om inledande av insolvensförfarande. XOMETRY kommer endast använda sig av upphävanderätten om det efter avtalets ingående blir uppenbart att XOMETRYs anspråk om betalning från det här eller andra kontrakt med företaget är i riskzonen på grund av företagets bristande solvens. På XOMETRYs begäran är företaget skyldigt att omedelbart informera deras kunder om den här överlåtelsen till XOMETRY och tillhandahålla XOMETRY med nödvändiga dokument för att genomföra indrivningen.

8.4.5 Tilldelade anspråk från återförsäljning är inte tillåtet såvida det inte är en tilldelning som äkta factoring, som meddelas till XOMETRY och där factoring-intäkterna överstiger värdet av de fordringar som säkras av XOMETRY. Vid kreditering av factoring-intäkterna ska XOMETRYs fordran omedelbart betalas.

8.4.6 Företaget måste omedelbart informera XOMETRY om utmätning eller oönskade händelser relaterade till tredje parter sker. Företaget ska bära alla kostnader som uppstår för den avskrivna åtkomsten eller för returtransport för de behållna produkterna, såvida de inte täcks av tredje parter.

8.4.7 Om företaget har en utebliven betalning eller inte respekterar en växel vid förfallodagen så har XOMETRY rätt att ta tillbaka den behållna produkten och om nödvändigt beträda företagets lokaler för det ändamålet under vanliga arbetstider. Detsamma gäller om det efter avtalets ingående blir uppenbart att XOMETRYs anspråk om betalning från det här eller andra kontrakt med företaget är i riskzonen på grund av företagets bristande solvens. Bestämmelserna i insolvensstadgan förblir opåverkade.

8.4.8 Om fakturavärdet för den existerande säkerheten överstiger de säkrade fordringarna, inklusive accessoriska fordringar (ränta, ovannämnda kostnader), med över 50 procent som helhet ska XOMETRY vara skyldig att frigöra säkerheter efter XOMETRYs val på begäran av företaget.

9. Kvalitetssäkring, certifikationer

9.1 En kvalitetssäkring genomförs av XOMETRY. Den utförs enligt ”den aktuella tekniska nivån” för tiden som avtalet ingås.

9.2 Certifikat för tillverkade produkter kommer endast utfärdas och tillhandahållas via en separat överenskommelse.

10. Garanti

10.1 Avtalspartnerns fordringar mot XOMETRY vid defekter baseras som princip på lagbestämmelserna inom de lagstadgade garantiperioderna i den mån det inte finns några avvikelser från följande bestämmelser.

10.2 Skador som orsakas av olämplig hantering eller avtalsbrytande handlingar från avtalspartnern under installation, anslutning, drift eller lagring utgör inte ett skäl till att göra ett anspråk mot XOMETRY.

10.3 Om garantianspråken är berättigade och görs inom de givna tidsramarna så kan XOMETRY välja att lösa defekten eller leverera en defektfri artikel (efterföljande prestanda). XOMETRY ska ha rätt till tre (3) efterföljande prestationskorrigerande försök i detta sammanhang. Efterföljande prestationskorrigering ska anses som misslyckade efter dessa tre försök. Om den efterföljande prestationskorrigeringen inte lyckas så kan XOMETRY dra sig ur avtalet. Avtalspartnern har inte rätt att korrigera en defekt utan XOMETRYs uttryckliga samtycke och godkännande, inklusive samtycke och godkännande för kostnader som är kopplade till att lösa defekten.

10.4 Om avtalspartnern är ett företag i egenskap av slutkund eller företag och ordern är placerad för deras verksamhet, då ska följande gälla i avvikelse från avsnitt I 1:

10.4.1 Materialdefekter i produkten måste rapporteras i skrift omedelbart, inte senare än sju (7) dagar efter leveransen, i form av en teknisk rapport som stödjer detta anspråk. Materialdefekter som förblir oupptäckta inom den här perioden med den mest noggranna granskningen måste rapporteras i skrift omedelbart efter upptäckten och kräver omedelbart upphörande av all tillverkning eller bearbetning. Denna skriftliga rapport måste tas emot inom den avtalade perioden eller preskriptionstiden.

10.4.2 Efter avtalspartens arrangerade mottagningsbesiktning av produkten är meddelande om eventuella väsentliga defekter, som kunde upptäckas under den typ av överenskommen mottagningsbesiktning, utesluten.

10.4.3 Anspråk för defekter ska upphöra ett år efter mottagandet av godset.

10.5 Såvida inte annat avtalats kommer XOMETRY att godkänna kvalitetsstandarder för passform, lämplighet eller användning av den tillverkade produkten eller produkterna när de används med andra föremål eller i andra föremål (till exempel i konstruktioner eller sammansatta enheter). Alla kvalitetsstandarder utvärderas alltid produkt för produkt.

10.6 Om defekter identifieras av avtalspartnern så är de skyldiga att samarbeta med XOMETRY för att lösa alla sådana defekter (exempelvis för att tillhandahålla teknisk information omgående för att förbereda defekta produkter för returnering, etc.).

10.7 Såvida inte annat avtalats ska alla defekta delar förberedas för XOMETRY för returnering av produkten inom 10 kalenderdagar efter meddelandet om defekten/defekterna från avtalspartnern. Det kräver även att man meddelar XOMETRY när produkten är redo för upplyftning, inklusive information om specifikationer för produktens returnering.

11. Ansvar

11.1 XOMETRY ska endast hållas ansvariga för avtalsenliga och ej avtalsenliga förpliktelser på grund av omöjlighet, försening, oaktsamhet vid ingående av avtal (culpa in contrahendo) och skadeståndsskyldiga handlingar – handlingar av XOMETRYs chefer och andra ställföreträdare – i fall av mens rea och grov vårdslöshet. I den mån som hänförlig pliktförsummelse grundar sig på mindre vårdslöshet och alla eventuella essentiella avtalsförpliktelser brutits på ett skyldigt sätt, så ska XOMETRYs ansvar för skador begränsas till den förutsebara skadan som vanligtvis uppstår i jämförbara fall. Väsentliga avtalsförpliktelser är de som ger avtalspartners rättigheterna som avtalet måste ge enligt dess innehåll och syfte, i synnerhet förpliktelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt och som avtalspartnern rimligen kan förvänta sig att kunna lita på.

11.2 Dessa restriktioner ska inte tillämpas för obligatorisk skyldighet, i synnerhet i enlighet med den tyska produktansvarslagen, vid förlust av liv, kroppsskada eller hälsoskador.

11.3 Med undantag för avsnitt I. 1 och 11.2 utesluts annars XOMETRYs skyldighet.

11.4 Ovanstående undantag och begränsningar av ansvar gäller även för XOMETRYs anställda, arbetare, tjänstemän, representanter och ställföreträdares ansvar.

11.5 För slutkunder som är företag gäller preskriptionslagen. För slutkunder som är företag, trots § 634a paragraf 1 nr 3 BGB är den allmänna preskriptionstiden för anspråk som härrör från materiella fel och äganderättsfel ett år från leverans. Om godkännande har överenskommits, ska preskriptionstiden börja vid godkännandet.

11.6 XOMETRY ska inte hållas ansvariga för någon skada som orsakas av leveransförsening av produkten, inklusive extra kostnader som avtalspartnern ådrar sig för att göra alternativa lösningar för produktion av samma produkt.

12. Slutbestämmelser

12.1 Tillämplig lag/domstol

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland ska tillämpas. I den mån det är tillåtet enligt lag är jurisdiktionen München.

12.2 Avtalsspråk

All avtalsrelaterad kommunikation ska ske på tyska.

12.3 Publiceringspolicy

XOMETRY erhåller rättigheten att publicera bilder av den producerade produkten som beställts av avtalspartnern på XOMETRYs hemsidor och sociala medier utan att begära det från avtalspartnern om ingen varumärkning (logotyp eller namn) finns på bilden eller på något annat sätt läsligt på produkten och ifall produkten i sig inte avslöjar dess tillämpning och funktion. I alla andra fall ska XOMETRY begära tillåtelse från avtalspartnern innan någon publicering sker.

12.4 Sekundära avtal/skriftlig form

Muntliga sekundära avtal gäller inte. Ändringar av dessa allmänna avtal måste göras i skrift. Det gäller även att avstå kravet för att göra ändringar i skrift.

12.5 Ogiltighet av individuella klausuler

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna avtal anses ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. I fallet med en ogiltig bestämmelse ska XOMETRY och respektive avtalspartner komma överens om en ny bestämmelse som är så ekonomiskt nära den otillämpliga bestämmelsen som möjligt. Detsamma gäller för alla avtalsenliga försummelser.

Xometry - Nyhetsbrev

Registrera dig för att få de senaste designtipsen, artiklar om material och processer, produktuppdateringar och rabatter på delar: