Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden voor partners en algemene handelsvoorwaarden voor eindklanten, inclusief garantievoorwaarden Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, 85521 Ottobrunn, Duitsland

Preambule

De volgende verkoop- en handelsvoorwaarden vormen alle contractuele voorwaarden die Xometry Europe GmbH, Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn, ingeschreven in het handelsregister B van de arrondissementsrechtbank München onder HRB256172, vertegenwoordigd door haar directeuren Dmitry Kafidov (hierna te noemen “XOMETRY”) hanteert en dienovereenkomstig toepast tegenover haar klanten.

De volgende voorwaarden zijn alleen geldig in hun Duitse tekst. De Nederlandse of andere vertaling wordt slechts ter informatie verstrekt.

I. Algemene verkoopvoorwaarden

1. Werkingssfeer en contractuele partners

1.1 Deze volgende algemene verkoop- en handelsvoorwaarden (hierna “AV” genoemd) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van producten en diensten met betrekking tot de productie van individueel vervaardigde onderdelen (d.w.z. elementen die niet in zinvolle zin tot kleinere elementen kunnen worden afgebroken) uit metalen, polymeren of andere materialen (hierna “Product” of “Producten” genoemd), die XOMETRY aan zijn contractuele partners levert.

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten die XOMETRY met haar contractuele partners sluit voor de levering of uitvoering van producten, ook als ze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

1.2 Contractuele partners van XOMETRY worden zowel consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als ondernemingen in de ondernemingsrechtelijke zin van § 14 BGB.

1.3 In het kader van deze AV worden soms aanvullende en/of afwijkende afspraken gemaakt in geval van verkoop aan corporaties, die uitsluitend van toepassing zijn op voornoemde corporaties.

1.4 De huidige AV zijn van toepassing op alle (toekomstige) leveringen en diensten van XOMETRY aan haar contractuele partners, uitsluitend in de versie die geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

1.5 In het geval van corporaties is het volgende eveneens van toepassing:

1.5.1 De inkoop- en handelsvoorwaarden van contractuele partners zijn niet van toepassing, ook wanneer XOMETRY de geldigheid ervan in geen enkel geval betwist.

1.5.2 Overeenkomstig Sectie I. 5.1 geldt de uitsluiting ook, wanneer XOMETRY verwijst naar een brief, die voorwaarden van het bedrijf of van een derde bevat of daarnaar verwijst.

1.6 Contractuele partners kunnen voor vragen, claims en klachten per e-mail contact opnemen met de klantenservice van XOMETRY op help@xometry.eu. XOMETRY zal dergelijke vragen, claims en klachten van haar contractuele partners binnen 3 (drie) werkdagen beantwoorden.

2. Offerte en sluiting van het contract

2.1 De contractuele partner kan een offerte aanvragen bij XOMETRY. Om een offerte aan te vragen kunt u gebruik je een e-mail sturen naar enquiry@xometry.eu of gebruik maken van de webgebaseerde offertetool op onze site www.xometry.eu. De aanvraag dient vergezeld te gaan van tekeningen of 3D-modelbestanden van het te vervaardigen product in een gangbaar bestandsformaat. De bestandsgrootte mag niet groter zijn dan 25 MB.

2.2 Op basis van de aanvraag zal XOMETRY een offerte bezorgen aan de contractuele partner. XOMETRY is aan deze offerte gebonden gedurende zeven (7) kalenderdagen. De contractpartner heeft het recht om de offerte binnen deze termijn te aanvaarden. De datum en het tijdstip waarop aan XOMETRY wordt meegedeeld dat de contractpartner de offerte aanvaardt, zijn bepalend voor de naleving van deze termijn. De fabricageovereenkomst komt tot stand wanneer de contractpartner de offerte aanvaardt en XOMETRY deze aanvaarding bevestigt met een overeenkomstige orderbevestiging. Alleen offertes zonder wijzigingsverzoeken van de contractpartner gelden als aanvaarding. Na ontvangst van de aanvaarding van de offerte kan XOMETRY binnen de 3 werkdagen een schriftelijke orderbevestiging naar de contractpartner sturen, waardoor de overeenkomst tot stand komt. In afwijking van § 150 lid 2 BGB geldt elke andere vorm van aanvaarding als een nieuwe aanvraag in de zin van § I. 1. XOMETRY zal op deze nieuwe aanvraag reageren, een nieuwe offerte opstellen en deze aan de contractpartner verzenden.

2.3 De contractuele partner kan zijn aanvaarding van de offerte in elke gewenste vorm kenbaar maken, mits ten minste schriftelijk. De onbeperkte contractuele capaciteit wordt bevestigd bij aanvaarding.

2.4 Een overeenkomst komt niet tot stand indien de aanvraag van de contractpartner betrekking heeft op de productie van wapens, onderdelen van wapens of andere verboden producten/materialen en de contractpartner hierover niet afzonderlijk contact heeft opgenomen met XOMETRY. Indien XOMETRY hiervan pas tijdens het productieproces kennis krijgt, zal de productie onmiddellijk worden stopgezet. In dergelijke gevallen heeft de contractspartner geen recht op levering van het product en zal XOMETRY trachten alle gemaakte kosten te verhalen.

2.5 In aanvulling op of in afwijking van het bovenstaande geldt voor corporaties het volgende: Het aanbod is zeven (7) kalenderdagen geldig voor eventuele verdere bestellingen van de contractpartner.

2.6 Na een technisch onderzoek binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte, kan XOMETRY vaststellen dat er geen geschikte technische middelen beschikbaar zijn om het product te vervaardigen binnen hun netwerk van fabrikanten (hierna “Partners” genoemd) en kan XOMETRY zich terugtrekken uit de overeenkomst zonder enige terugbetaling van de kosten die verschuldigd zijn aan de contractuele partner.

2.7 Indien binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte van de contractpartner een technische controle aanleiding geeft tot een verzoek om opheldering, behoudt XOMETRY zich het recht voor om de levertijd van het product te verlengen met de tijd die nodig is om het een en ander op te helderen. De contractpartner is verplicht om aan deze opheldering mee te werken.

3. Contract Productie

3.1 De contractpartner is er zich van bewust dat XOMETRY de contractuele productie niet zelf uitvoert, maar aan andere daarvoor geschikt lijkende fabrikanten (hierna “Partner(s)” genoemd) de productie toevertrouwt.

3.2 De contractpartner is er zich van bewust dat XOMETRY de contractuele productie niet zelf uitvoert, maar aan andere daarvoor geschikt geachte fabrikanten (hierna “Partner(s)” genoemd) de productie toevertrouwt.

3.3 XOMETRY is niet verplicht de contractpartner hiervan op de hoogte te brengen. De contractpartner stemt er uitdrukkelijk mee in dat de productie door de aangewezen partner(s) wordt uitgevoerd. De tekeningen en plannen die de contractpartner op verzoek ter beschikking stelt, kunnen met de partner(s) worden gedeeld.

3.4 XOMETRY en/of de partner(s) zijn gerechtigd technische details van de door de contractpartner aangeleverde tekeningen en 3D-bestanden te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is voor de productie van het in opdracht gegeven product. Dit betreft in het bijzonder de wijziging van verschillende werkstappen in het proces.

3.5 De eigendoms- en/of auteursrechten van de contractpartner gelden voor bestellingen, overeenkomsten alsmede voor aan XOMETRY ter beschikking gestelde informatie, ontwerpen, afbeeldingen, berekeningen, beschrijvingen en andere documenten. XOMETRY zal deze niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden toegankelijk maken, bekendmaken, intern of via derden gebruiken of verveelvoudigen. Hiervan uitgezonderd is het verlenen van toegang aan experts voor het opstellen van een offerte zoals gedefinieerd in Sectie I. 2, evenals aan partners en elke reproductie in dit verband.

3.6 Zonder het afsluiten van een afzonderlijke overeenkomst zal XOMETRY geen gegevens zoals bedrijfsnamen, adressen, land, enz. doorgeven aan individuele partners of verschillende partners die met de productie van de producten belast zijn.

4. Prijzen en Verzendkosten

4.1 De prijzen op offertes zijn inclusief de geldende wettelijke BTW.

4.2 Plaats van handeling is in hoofdzaak het XOMETRY magazijn in Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (hierna te noemen “Fabriek”).

4.3 Tenzij anders bevestigd in de orderbevestiging, worden extra verzendkosten in rekening gebracht voor verpakking en verzending naar een ander adres.

4.4 In aanvulling op of in afwijking van het bovenstaande geldt voor corporaties het volgende:

4.4.1 In het geval van ondernemers gelden de prijzen af fabriek, vermeerderd met vracht, rechten, douane, verzekeringspremies en andere kosten van derden, tenzij anders bevestigd in de orderbevestiging.

4.4.2 Indien de kosten voor belastingen, douane, vracht, verzekeringspremies of andere externe kosten vier (4) weken na het sluiten van de overeenkomst stijgen en deze kosten zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs voor bedrijven of indien er nieuwe kosten ontstaan, is XOMETRY gerechtigd tot een prijswijziging gelijk aan het overeenkomstige bedrag.

4.4.3 Voorts behoudt XOMETRY zich het recht voor om de overeengekomen prijs voor nog te leveren orderhoeveelheden te verhogen als gevolg van wijzigingen in de grondstof- en/of economische situatie of zich omstandigheden voordoen waarbij de productie en/of inkoop van het betreffende product aanzienlijk duurder wordt dan op het moment van de gemaakte prijsafspraken. In dergelijke gevallen kan de corporatie de door de prijsverhoging getroffen orders binnen vier (4) weken na kennisgeving annuleren.

4.4.4 Voorts is XOMETRY gerechtigd de eerder overeengekomen prijs te verhogen indien de levertijd nadien wordt vertraagd om een van de redenen genoemd in Sectie I.4.4.3, indien het materiaal of de productiemethode wordt gewijzigd omdat de door de corporatie aan XOMETRY verstrekte documentatie en/of instructies niet in overeenstemming waren met de feitelijke omstandigheden of onvolledig waren of indien XOMETRY de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig ontvangt of indien de corporatie deze nadien in onderling overleg met XOMETRY wijzigt en daardoor vertraging in de levering veroorzaakt.

5. Levering / Verzending / Risico-overdracht

5.1 De levering vindt plaats binnen Duitsland vanaf de fabriek. Indien contractuele partners wensen dat de leveringen via een door XOMETRY onafhankelijk aan te duiden transportroute en/of expediteur/vervoerder naar een door hen gekozen adres gebeuren, gaat het risico over op de contractuele partner bij de overhandiging van de producten aan de expediteur of vervoerder.

Indien de contractpartner XOMETRY niet vóór de levering op de hoogte brengt van zijn voornemen om de producten zelf bij de fabriek af te halen, gaat XOMETRY ervan uit dat deze clausule door de contractpartner wordt aanvaard. XOMETRY aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid.

5.2 In geval van corporaties en voor wat betreft de plaats van levering zijn de volgende bepalingen van toepassing op Sectie I. 45.1 en/of in afwijking van Sectie I. 5.2.1 en I. 5.2.2:

5.2.1. Bij leveringen vanuit de Bondsrepubliek Duitsland naar andere lidstaten van de EU moet de contractpartner XOMETRY vóór de levering zijn BTW-identificatienummer meedelen, dat wordt gebruikt voor de belasting van aankopen die hij binnen de EU doet. Bij verzuim hiervan is de contractpartner naast de overeengekomen koopprijs ook de wettelijke BTW-kosten verschuldigd die XOMETRY voor de leveringen moet betalen.

5.2.2 Bij facturering van leveringen uit de Bondsrepubliek Duitsland naar andere EU-lidstaten moeten de BTW-voorschriften van de desbetreffende lidstaat van bestemming in acht worden genomen, voor zover ofwel de contractpartner in een andere EU-lidstaat voor de betaling van BTW geregistreerd is, ofwel XOMETRY in de lidstaat van bestemming voor de betaling van BTW geregistreerd is.

5.2.3 Bij verzending van leveringen uit de Bondsrepubliek Duitsland naar andere niet-EU-lidstaten dient de contractpartner XOMETRY binnen 2 dagen na aanvaarding van de offerte per e-mail op service@xometry.eu het tariefnummer en het beoogde gebruik van het product mee te delen.

5.2.4 Bij facturering van leveringen uit de Bondsrepubliek Duitsland naar andere lidstaten van de EU is de contractpartner verplicht de ondertekende leveringsbewijzen (bijv. ontvangstbewijzen, leveringsbewijzen, etc.) binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail aan XOMETRY op service@xometry.eu te zenden.

5.3 Met uitzondering van de gevallen waarin schriftelijk een vaste termijn of datum is overeengekomen, worden de leveringen zo spoedig mogelijk uitgevoerd of verzonden, doch uiterlijk binnen één (1) tot drie (3) weken na ontvangst van de betaling voor artikelen die op korte termijn leverbaar zijn.

5.4 Voor corporaties geldt het volgende in afwijking van sectie I. 5.3:

5.4.1 Leveringstermijnen die niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zijn uitsluitend niet-bindende afspraken. Voor bindende afspraken over levertijden geldt dat deze ingaan op de datum van orderbevestiging.

5.4.2 Deze leveringstermijnen gelden alleen bij tijdige opheldering van alle details van de bestelling en tijdige nakoming van alle verplichtingen van het bedrijf, zoals het verstrekken van alle officiële certificeringen, kredietbewijzen en garanties of betaling van termijnen.

5.4.3 De naleving van de leveringstermijnen is onderworpen aan de voorwaarden “af fabriek” of “uit voorraad”. Indien de goederen niet kunnen worden verzonden en XOMETRY hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gesteld, worden de leveringstermijnen geacht te zijn nageleefd wanneer een bericht is verzonden dat de goederen klaar zijn voor verzending.

5.4.4 Ongeacht eventuele leveringstermijnen is de leveringsplicht van XOMETRY afhankelijk van een juiste en tijdige levering door onze eigen leveranciers, tenzij de onjuiste of vertraagde levering door XOMETRY wordt veroorzaakt.

5.5 Indien het vervoer over de voorziene route of naar de voorziene plaats op het voorziene tijdstip buiten de schuld van XOMETRY onmogelijk of aanmerkelijk moeilijker wordt, is XOMETRY gerechtigd een alternatieve leveringsroute te kiezen.

5.6 In het geval van de corporatie en in aanvulling op sectie I.5.5, is XOMETRY ook gerechtigd om op een andere locatie te leveren; de corporatie is aansprakelijk voor de extra gemaakte kosten. Alvorens XOMETRY daartoe overgaat, zal de corporatie in de gelegenheid worden gesteld eventuele bezwaren naar voren te brengen.

5.7 Indien XOMETRY verantwoordelijk kan worden gesteld voor vertraging in de levering of een levering onmogelijk wordt en dit niet het gevolg is van opzet of grove schuld van XOMETRY, is de aansprakelijkheid voor schade uitgesloten, met uitzondering van schade die voortvloeit uit het verlies van leven, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

5.8 Indien vertragingen in de levering worden veroorzaakt door overmacht waarvoor XOMETRY niet verantwoordelijk kan worden gesteld, wordt de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengd. Dit geldt ook voor het optreden van overmachtsituaties tijdens een reeds bestaande vertraging. Als overmacht gelden valuta-, handelspolitieke en andere overheidsmaatregelen, stakingen, uitsluitingen die niet door XOMETRY veroorzaakt zijn (bv. brand, schade aan machines of walsen, gebrek aan grondstoffen of energievoorziening), versperring van verkeerswegen, vertraging bij de inklaring en alle andere omstandigheden die niet door XOMETRY veroorzaakt zijn en die de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken. Het doet niet ter zake of dergelijke omstandigheden zich voordoen bij XOMETRY of bij een partner of een leverancier. De contractpartner wordt hiervan zonder onnodige vertraging op de hoogte gesteld. Indien de oorzaak voor de duur van de vertraging langer dan vier (4) weken of, in het geval van ondernemingen, langer dan vier (4) maanden na het sluiten van het contract duurt, kan elke partij zich uit het contract terugtrekken.

5.9 Bij overdracht van het product aan een expediteur of transporteur, maar uiterlijk bij het verlaten van de fabriek, gaat het risico, inclusief het risico van inbeslagname, ook bij franco levering en franco huis, over op de contractpartner. Uitsluitend bij afzonderlijke overeenkomst zal XOMETRY zendingen op verzoek en op kosten van de contractspartner verzekeren. De verplichting en kosten voor het lossen van leveringen door een expediteur of vervoerder zijn ten laste van de contractpartner.

5.10 Uitsluitend voor corporaties geldt in het kader van deze sectie het volgende:

5.10.1 Indien gebruikelijk wordt het product (of de producten) in verpakking geleverd. XOMETRY zal voor verpakking zorgdragen en de nodige maatregelen treffen om de zending op kosten van de ondernemer te beschermen en/of te beveiligen. Verpakkingen worden teruggebracht naar het magazijn van XOMETRY. XOMETRY is niet aansprakelijk voor de kosten van het retourtransport of voor de verwijdering van de verpakking door het bedrijf.

5.10.2 XOMETRY is gerechtigd tot deelleveringen in redelijke mate. Verhoogde of verlaagde leveringshoeveelheden van het contractueel overeengekomen bedrag zijn toegestaan in overeenstemming met de in de branche gebruikelijke praktijken.

5.10.3 Indien de contractpartner vóór de levering geen apart leveringsadres als bedoeld in sectie 5.1 opgeeft, geldt de vestigingsplaats van de contractpartner als leveringsadres.

6. Aanvaarding

6.1 Indien een aanvaardingscontrole werd overeengekomen, mag deze enkel plaatsvinden in de fabriek onmiddellijk na kennisgeving van de aanvaardingsgereedheid. De contractpartner draagt de kosten voor de overname van personeel en materiaal op basis van de prijslijst van XOMETRY of de prijslijst van de toeleverende fabriek.

6.2 Indien buiten de schuld van XOMETRY een overeengekomen controle wordt vertraagd of onvolledig is, is XOMETRY gerechtigd de goederen zonder voorafgaande controle te verzenden of voor rekening en risico van de contractspartner op te slaan en de goederen te factureren.

7. Betaling

7.1 De betaling geschiedt via bankoverschrijving of op een andere wijze. De contractpartner draagt de kosten voor het overmaken van de betaling. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn tien (10) dagen vanaf de levering aan de contractpartner. De contractpartner wordt geacht in gebreke te zijn na 10 dagen na de vervaldatum en ontvangst van de factuur/betalingsschema.

7.2 In het geval van corporaties is het volgende van toepassing in afwijking van Sectie I. 1 of in aanvulling daarop:

7.2.1 In geval van een overeengekomen korting in contanten, heeft deze slechts betrekking op de factuurwaarde exclusief verzendkosten en wordt deze slechts verleend indien en voor zover de corporatie alle op het moment van de korting verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.

7.2.2 Indien XOMETRY op de hoogte wordt gesteld van omstandigheden die naar haar mening de kredietwaardigheid van de onderneming kunnen beïnvloeden, is XOMETRY gerechtigd om uitstaande leveringen te weigeren of deze slechts uit te voeren tegen vooruitbetaling of het stellen van andere zekerheden. In dergelijke gevallen is XOMETRY ook gerechtigd om alle opeisbare vorderingen uit de lopende zakenrelatie met de onderneming, die niet aan verjaring onderhevig zijn, als opeisbaar te beschouwen.

7.2.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn of in geval van verzuim brengt XOMETRY rente in rekening tegen een percentage van negen (9) procent boven de basisrente van de ECB, tenzij tussen XOMETRY en de corporatie een alternatieve rentevoet is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen als gevolg van betalingsverzuim. De aanspraak van XOMETRY op handelsrente zoals vastgelegd in § 353 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) jegens handelaren blijft onaangetast.

7.3 De contractuele partners kunnen slechts een verdergaand retentierecht doen gelden en bedragen verrekenen, voor zover hun tegenvorderingen rechtsgeldig door een rechtbank zijn bewezen of onbetwist zijn of door XOMETRY schriftelijk zijn erkend.

7.4 Uitsluitend in het geval van corporaties is XOMETRY gerechtigd tot verrekening van alle vorderingen die de corporatie, ongeacht de rechtsgrond, op XOMETRY heeft. Dit geldt ook voor vorderingen, die de ene partij contant en de andere partij per wissel of andere betaalmiddelen is overeengekomen. Voor zover van toepassing hebben deze vorderingen slechts betrekking op het saldo. Indien de vorderingen op verschillende data opeisbaar zijn, zullen de vorderingen van XOMETRY uiterlijk op de vervaldag van de verplichting van XOMETRY opeisbaar zijn en op de valutadatum worden voldaan.

7.5 XOMETRY kan incassobureaus, advocaten of andere derden inschakelen om de betaling van haar vorderingen veilig te stellen. De vorderingen uit leveringen aan contractuele partners kunnen door XOMETRY aan derden worden overgedragen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van XOMETRY (“Behouden Producten”) tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 In het geval van corporaties geldt het volgende in aanvulling op Sectie I.1:

De geleverde producten blijven eigendom van XOMETRY tot aan de volledige betaling, in het bijzonder met betrekking tot openstaande saldi waarop XOMETRY in het kader van de zakelijke relatie aanspraak kan maken (” Behouden saldo “) en eventuele vorderingen van de curator volledig zijn voldaan. Dit geldt ook voor toekomstige en voorwaardelijke vorderingen, bijv. uit nota’s van aanvaarding, en ook indien betalingen worden gedaan op speciaal aangewezen vorderingen. Dit voorschot vervalt met de afwikkeling van alle op het tijdstip van betaling nog openstaande vorderingen die uit dit eigendomsvoorbehoud voortvloeien.

8.3 Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht is wederverkoop, verhuur, verpanding, overdracht als onderpand, bewerking of transformatie niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van XOMETRY.

8.4 In het geval van corporaties geldt het volgende in afwijking van sectie I.3:

8.4.1 De vervaardiging en verwerking van het product met eigendomsvoorbehoud geschiedt door XOMETRY als fabrikant in de zin van § 950 BGB en is onverbindend. Het vervaardigde en verwerkte product wordt in voorkomend geval beschouwd als een product met eigendomsvoorbehoud in de zin van § I. 1. Indien de onderneming het behouden product met andere producten verwerkt, mengt of combineert, heeft XOMETRY recht op mede-eigendom van het nieuwe product naar rato van de factuurwaarde van het behouden product en de andere gebruikte goederen. Indien het eigendomsrecht van XOMETRY vervalt door de vermenging of combinatie van producten, zal de corporatie het eigendomsrecht onverwijld aan XOMETRY overdragen tezamen met de nieuwe voorraad of zaak waar zij recht op heeft naar rato van de factuurwaarde van het behouden product en zal zij de zaak kosteloos voor XOMETRY houden. De mede-eigendomsrechten van XOMETRY worden beschouwd als een behouden product in de zin van sectie I.8.1.

8.4.2 De corporatie mag het product onder eigendomsvoorbehoud slechts verkopen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening onder zijn normale voorwaarden en zolang hij niet in verzuim is, mits de vorderingen uit de wederverkoop overeenkomstig de artikelen I. 3 t/m 8.4.5 aan XOMETRY worden overgedragen. De corporatie is niet gerechtigd op andere wijze over het voorbehouden product te beschikken.

8.4.5. De corporatie heeft geen recht op andere beschikkingen van het eigendomsvoorbehoud product.

8.4.3 De vorderingen uit de wederverkoop van het bewaarde product worden, samen met alle zekerheden die de corporatie verrekent met de vorderingen, daarbij overgedragen aan XOMETRY. Zij dienen als onderpand in dezelfde mate als het behouden product. Indien het behouden product door de corporatie tezamen met andere, niet door XOMETRY verkochte producten wordt verkocht, is XOMETRY gerechtigd bedragen te vorderen in verhouding tot de factuurwaarde van het behouden product en de factuurwaarde van de andere verkochte producten. Overeenkomstig sectie I. 4.1 wordt bij verkoop van produkten, waarvan XOMETRY mede-eigenaar is, aan XOMETRY een aandeel in de vorderingen toegewezen, dat overeenkomt met het aandeel in de mede-eigendom. Indien het behouden product door de corporatie wordt gebruikt om een servicecontract na te komen, worden de vorderingen uit het servicecontract bij voorbaat in dezelfde mate aan XOMETRY overgedragen. XOMETRY aanvaardt hiermee de overdracht van deze rechten.

8.4.4 De corporatie heeft het recht om vorderingen uit de doorverkoop te innen. Dit recht tot incasso vervalt in geval van herroeping door XOMETRY, doch uiterlijk in geval van betalingsverzuim, niet-betaling van een wissel of verzoek tot het openen van een insolventieprocedure. XOMETRY zal van het herroepingsrecht slechts gebruik maken indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de vordering van XOMETRY tot betaling uit deze of andere overeenkomsten met de corporatie in gevaar komt als gevolg van het ontbreken van de solvabiliteit van de corporatie. Op verzoek van XOMETRY is de corporatie verplicht haar klanten onverwijld op de hoogte te stellen van deze overdracht aan XOMETRY en XOMETRY de documenten te verschaffen die nodig zijn om tot incasso over te gaan.

8.4.5 Cessie van vorderingen uit de doorverkoop is niet toegestaan, tenzij het een cessie betreft bij wijze van echte factoring, die aan XOMETRY wordt medegedeeld en waarbij de factoringopbrengst hoger is dan de waarde van de door XOMETRY gedekte vorderingen. Bij creditering van de factoringopbrengst is de vordering van XOMETRY onmiddellijk opeisbaar.

8.4.6 De corporatie dient XOMETRY onmiddellijk op de hoogte te brengen van een inbeslagname of van negatieve gebeurtenissen met betrekking tot derden. De corporatie draagt alle kosten die gemaakt worden voor het opheffen van de toegang of voor het retourtransport van de in bewaring genomen producten, tenzij deze door derden worden gedekt.

8.4.7 Indien de corporatie met betaling in gebreke blijft of een wissel niet op de vervaldag voldoet, is XOMETRY gerechtigd het eigendomsvoorbehoudproduct terug te nemen en daartoe zonodig tijdens reguliere kantooruren het bedrijfsterrein van de corporatie te betreden. Hetzelfde geldt, indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de vordering van XOMETRY tot betaling uit deze of andere overeenkomsten met de corporatie door gebrek aan solvabiliteit van het de corporatie in gevaar is. De bepalingen van de insolventiewet blijven onaangetast.

8.4.8 Indien de factuurwaarde van de bestaande zakelijke zekerheden de gedekte vorderingen, inclusief nevenvorderingen (rente, voornoemde kosten), in totaal met meer dan 50 procent overstijgt, is XOMETRY verplicht om op verzoek van de corporatie zekerheden naar keuze van XOMETRY vrij te geven.

9. Kwaliteitsborging, Certificeringen

9.1 Een kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door XOMETRY. Deze wordt uitgevoerd in overeenstemming met de allernieuwste technieken op het tijdstip waarop het contract wordt gesloten.

9.2 Certificaten voor gefabriceerde producten worden uitsluitend afgegeven en geleverd op grond van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Garantie

10.1 De aanspraken van de contractpartner tegenover XOMETRY in geval van gebreken zijn in principe gebaseerd op de wettelijke bepalingen binnen de wettelijke garantietermijnen, voor zover er geen sprake is van afwijkingen op de volgende regelingen.

10.2 Schade veroorzaakt door ondeskundige behandeling of contractbreuk van de contractpartner tijdens de installatie, aansluiting, werking of opslag, vormt geen grond voor het indienen van een vordering tegen XOMETRY.

10.3 Indien de garantieclaims gerechtvaardigd zijn en binnen de gegeven termijnen worden ingediend, kan XOMETRY ervoor kiezen om het gebrek op te lossen of een gebrekvrije zaak te leveren (nakoming achteraf). XOMETRY heeft in dit verband recht op drie (3) pogingen tot nakoming achteraf. Na deze pogingen wordt de nakoming als mislukt beschouwd. Indien de latere pogingen mislukken, kan XOMETRY zich uit de overeenkomst terugtrekken. De contractpartner heeft niet het recht om het gebrek zonder uitdrukkelijke toestemming en instemming van XOMETRY op te lossen, met inbegrip van toestemming en instemming over de kosten die met het verhelpen van het gebrek gepaard gaan.

10.4 Indien de contractpartner een corporatie is in zijn hoedanigheid van eindklant of corporatie en de order voor zijn bedrijf wordt geplaatst, geldt in afwijking van sectie I 1 het volgende:

10.4.1 Materiële gebreken van het product moeten onmiddellijk, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering, schriftelijk worden gemeld door middel van een technisch rapport dat deze bewering onderbouwt. Materiële gebreken die zelfs bij de meest zorgvuldige controles binnen deze termijn onontdekt blijven, moeten onmiddellijk na ontdekking schriftelijk worden gemeld en vereisen onmiddellijke stopzetting van elke fabricage of verwerking. Deze schriftelijke melding dient uiterlijk bij het verstrijken van de overeengekomen termijn of verjaringstermijn te zijn ontvangen.

10.4.2 Na de overeengekomen opleveringscontrole van het product door de contractpartner is de melding van eventuele materiële gebreken, die tijdens de soort overeengekomen opleveringscontrole konden worden vastgesteld, uitgesloten.

10.4.3 Vorderingen wegens gebreken verjaren één jaar na ontvangst van de goederen.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, zal XOMETRY geen kwaliteitsnormen goedkeuren met betrekking tot de pasvorm, toepasbaarheid of bruikbaarheid van het gefabriceerde product of producten bij gebruik met andere artikelen of in andere artikelen (bijv. constructie- of montagegroepen). Eventuele kwaliteitsnormen worden altijd per product beoordeeld.

10.6 Indien de contractpartner gebreken vaststelt, is hij verplicht om met XOMETRY samen te werken om deze gebreken op te lossen (bijv. tijdig technische informatie verstrekken, gebrekkige producten klaarmaken voor afhaling, etc.)

10.7 Tenzij anders overeengekomen, moeten alle defecte onderdelen binnen 10 kalenderdagen na de melding van defect(en) door de contractpartner voor afhaling door XOMETRY worden klaargezet. Daartoe is ook vereist dat XOMETRY op de hoogte wordt gebracht wanneer het product klaar is voor afhaling, inclusief informatie over de specificaties van het product voor afhaling.

11. Aansprakelijkheid

11.1 XOMETRY is enkel aansprakelijk voor schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen wegens onmogelijkheid, vertraging, culpa in contrahendo en onrechtmatige daden – handelingen van XOMETRY’s leidinggevenden en andere plaatsvervangende agenten inbegrepen – in gevallen van mens rea en grove nalatigheid. Voor zover de toerekenbare plichtsverzuim berust op lichte nalatigheid en er sprake is van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen, is de aansprakelijkheid van XOMETRY voor schade beperkt tot de voorzienbare schade die zich in vergelijkbare gevallen pleegt voor te doen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de contractuele partners de rechten verlenen die de overeenkomst volgens haar inhoud en doel moet verlenen, met name verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en waarop de contractuele partner redelijkerwijs mag verwachten te kunnen vertrouwen.

11.2 Deze beperkingen gelden niet voor de verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder overeenkomstig de Duitse productaansprakelijkheidswet, bij overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.

11.3 Met uitzondering van Sectie I. 1 en 11.2, is de aansprakelijkheid van XOMETRY voor het overige uitgesloten.

11.4 De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de werknemers, werknemers, ambtenaren, vertegenwoordigers en plaatsvervangende tussenpersonen van XOMETRY.

11.5 Voor eindafnemers die corporaties zijn, is de verjaringstermijn van toepassing. Voor eindklanten die corporaties zijn, geldt in afwijking van § 634a Para. 1 nr. 3 BGB, de algemene verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit materiële gebreken en eigendomsgebreken één jaar na levering. Indien aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn aan op het moment van aanvaarding.

11.6 XOMETRY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een vertraging in de levering van het product, met inbegrip van de extra kosten die de contractuele partner moet maken voor het treffen van alternatieve regelingen voor de productie van hetzelfde product.

12. Slotbepalingen

12.1 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Voor zover wettelijk toegestaan, is de bevoegde rechtbank München.

12.2 Contractuele Taal

Alle communicatie in verband met de overeenkomst geschiedt in het Duits.

12.3 Publicatiebeleid

XOMETRY behoudt zich het recht voor om afbeeldingen van het door de contractpartner bestelde product op de websites en sociale accounts van XOMETRY te publiceren zonder voorafgaand verzoek van de contractpartner, indien er geen handelsmerk (logo of naam) op de afbeelding staat of op enige andere manier leesbaar is op het product en het product zelf de toepassing en functie ervan niet onthult. In alle andere gevallen zal XOMETRY de toestemming van de contractuele partner vragen alvorens tot publicatie over te gaan.

12.4 Aanvullende overeenkomsten / Schriftelijke vorm

Mondelinge nevenafspraken zijn niet van toepassing. Wijzigingen van deze AV dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor het afzien van de eis om wijzigingen schriftelijk aan te brengen.

12.5 Ongeldigheid van afzonderlijke clausules

Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig worden verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In het geval van een ongeldige bepaling komen XOMETRY en de respectievelijke contractpartner een nieuwe bepaling overeen, die de ongeldige bepaling economisch zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele contractuele weglatingen.

Xometry Nieuwsbrief

Schrijf u in en ontvang de nieuwste ontwerptips, artikelen over materialen en processen, productupdates en kortingen op onderdelen: